Novinky v obci

Předkládám výsledky laboratorních rozborů z naší kořenové čistírny za rok…

Předkládám výsledky laboratorních rozborů z naší kořenové čistírny za rok 2017. Výsledná čísla by si měli přečíst především ti, kteří trvdí, že nám to blbě čistí. Ještě předtím uvedu, že nám funguje bezchybně již od roku 2005, že rozbory dělá akreditovaná laboratoř čtyříkrát ročně, tzv. osmihodinové slévané odběry, kdy se kontroluje BSK5 (biologická spotřeba kyslíku), CHSK- Cr (chemická spotřeba kyslíku), dále amoniakální dusík a nerozpuštěné látky 105°C. V povolení k provozu jsou uvedené limity, které by něměla čističky překročit. Uvedu výsledky, které zkuste dočíst do konce. Výsledky: V závorce je uveden vždy limit, který se nesmí překročit: Na tzv. nátoku, tedy splašky z kanalizace, před čištěním BSK5, roční průměr 315, na odtoku (z čističky do potoka) 15,5 (limit 30). Na nátoku CHSK-Cr před čištěním 440, na odtoku 53,7 (limit 70). Nerozpuštěné látky na nátoku 118,5 a na odtoku 5,75 (limit 30). Amoniakální dusík na nátoku 20,5, na odtoku 14. Všechna čísla jsou mg/l. Naše čistička funguje na výbornou, aniž by potřebovala ke svému provozu elektrickou energii a čistí splašky na přírodní bázi. A já k tomu dodávám: Kdyby všechny obce vypouštěly do potoka splašky jako naše obec, musela by být voda v Berounce jako křišťál!

Program: 1) Kontrola plnění minulých usnesení 2) Hospodaření obce za…

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Hospodaření obce za rok 2017 – skutečnost
3) Zpráva inventarizační komise
4) Rozpočet obce na rok 2018
5) Schválení žádostí o dotace
6) Inventarizační komise a plán
7) Kontokorentní úvěr na rok 2018
8) Informace o zahájení stavebních prací v rámci KoPÚ
9) Příspěvky na činnost spolkům
10) Různé – Je třeba zabít akáta, Němčovický masopust 2018, Vlajka pro Tibet, ad.

Úřední deska

Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa – lýkožrout smrkový

V důsledku kalamitního výskytu lýkožrouta smrkového (kůrovec) v lesních porostech v Plzeňském kraji vyzývá Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, všechny vlastníky lesa k důslednému plnění povinností v ochraně lesa stanovené jim lesním zákonem (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů). Číst více

Povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) ve správním řízení přezkoumal žádosti o povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky, které dne 8.2.2018 podal NOWASTAV akciová společnost, IČO 00565679, Malešická 2679/49, 130 00 Praha (dále jen „žadatel“). Číst více