Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Němčovice
Němčovice

Co by měl vědět kronikář

Motto:

Kronika se píše proto, aby si budoucí jednou mohli udělat obrázek o době, ve které žil kronikář.

Pracovně právní vztahy

 • Právní vztah mezi kronikářem a obcí je upraven „ Dohodou o provedení práce“ (dále jen dohoda), která se uzavírá mezi oběma stranami vždy na jeden rok.
 • Splněný úkol předává kronikář starostovi obce, nebo jeho statutárnímu zástupci osobně a to nejpozději do 15. ledna v následujícím roce, za který práci prováděl.
 • Za splnění práce náleží kronikáři odměna, jejíž výše je upravena v dohodě a je vyplacena tak, že 50% její výše obdrží kronikář při podpisu dohody a 50% po odevzdání práce.
 • Materiální náklady na vedení kroniky a jejích příloh, jsou hrazeny obcí po předložení účtenek kronikářem.
 • Zastupitelé obce a obecní úřad jsou práci kronikáře nápomocni a poskytují pro jeho práci veškeré potřebné informace.
 • Kronikář při psaní kroniky dodržuje jednotlivá ustanovení platného „Statutu kronikáře“.

Statut kronikáře

 • Kronikář píše kroniku osobně a ručně.
 • Psaní kroniky je výhradním právem pověřeného kronikáře, který do ní zaznamenává informace o veškerém dění v obci svobodně a nezávisle.
 • Do práce kronikáře nesmí být nijak zasahováno, zvláště do textů jednotlivých statí kroniky.
 • Kronikář píše kroniku z pohledu své osobnosti a má právo do kroniky zapisovat své názory a komentáře.
 • Kronikář dbá na to, aby zapsané údaje byly věrné, pravdivé a objektivní, do kroniky může zapisovat přímo, avšak s rozmyslem a po pečlivém uvážení.
 • Množství informací zapsaných do kroniky záleží pouze na aktivitě kronikáře.

Roční osnova

 • Každý rok má svoji titulní stranu.
 • Každý nový kronikář při započetí psaní kroniky napíše několik řádek o své osobě, o svých blízkých, o rodinných poměrech, vzdělání a další údaje, které uzná za vhodné, aby se představil čtenáři.
 • Každý následující rok popíše kronikář v úvodu významné události ve svém životě za uplynulý rok.
 • Zápisy do kroniky jsou oddělovány jednotlivými měsíci, ročními obdobími apod.
 • Zapisovaný text obsahuje důležité informace o celkovém dění na celém katastrálním území obce, dále o obecní, kulturní, společenské, sportovní, zdravotní, sociální, politické, podnikatelské, hospodářské a další činnosti.
 • Do kroniky se nezapisují zásadní celosvětové a celostátní události, pouze jejich odraz na
 • život v obci.
 • Každý rok se zapisuje počet domů a obyvatel v obci a jejich struktura.
 • Zapisují se občanské změny – narození, úmrtí, přistěhování, odstěhování, dlouhodobé pobyty a to i u občanů, kteří v obci bydlí, ale nejsou hlášeni k trvalému pobytu.
 • O počasí se píše hlavně při jeho extrémních výkyvech a o jeho dopadech na obec.
 • Je žádoucí, aby kronika obsahovala různé kresby, které může do ní namalovat kdokoliv na žádost kronikáře.
 • Ve výjimečných případech lze do kroniky vlepovat fotografie, mají-li podpořit psané slovo, či dokumentovat významnou událost.
 • Do kroniky se mohou zapisovat vzpomínky starších občanů na život a dění v obci, včetně jejich životopisu.
 • Do kroniky lze zaznamenávat informace o jednotlivých osobách, které udělali v obci i mimo obec něco, co stojí za zmínku, jak pozitivního, tak negativního.
 • Do kroniky lze zaznamenávat informace o nákupu a prodeji nemovitostí, pozemků a dopravních prostředků, dozví-li se o tom kronikář.
 • Do kroniky lze zaznamenávat informace o chovaných zvířatech, jejich počtu a druhu.
 • Do kroniky lze zaznamenávat důležité informace o rodácích, dozví-li se o tom kronikář.
 • Minimální, ani maximální počet stran popsaných kronikářem v kronice za rok není stanoven.

Technická pravidla

 • Kronika se píše ručně, kuličkovým nebo inkoustovým perem. Vhodné pero je typ „čína“.
 • Ke kreslení a malování do kroniky je nejvhodnější používat techniku kresby tuší, tužkou a perem. Dále je možné používat pastelky, voskovky, vodové i olejové barvy. Zakázáno je používání fixů a uhlu.
 • Fotografie jsou na rubu opatřeny popisem tužkou, co je na nich zachyceno, kdo a kdy fotografoval. Fotografie se do kroniky lepí v bodech lepicí pastou nebo lepidlem na papír. Zakázáno je používání lepidla na bázi acetonu.
 • Fotografie jsou v kronice popsány stejnými údaji jako na jejich rubu.
 • Další fotografická dokumentace je vedena ve zvláštním fotoalbu jako příloha kroniky.
 • K fotografiím je veden archív negativů.

nahoru