Zpráva starosty o stavu obce Němčovice v polovině volebního období 2002 – 2006

1. Koncepční dokumenty, důležité projekty a podklady

Pro dlouhodobý vývoj území je potřebné vytvořit databázi dokumentů, které tvoří soubor informací o území v dané době. Lidé, kteří rozhodují o spravování obce se mění a měli by mít dostatek informací o historii, tradicích, záměrech jejich předchůdců, ale také dostatek technických a číselných údajů, fotodokumentací, názorů a poučení, které je moudré využít.

Zpracované dokumenty:
Urbanistická studie a POV obce Němčovice – Ing. arch. Tauš,
Generel ÚSES Němčovice – Olešná
Územní plán obce – závěrečná fáze – zadání ÚPO – Ing. arch. Tauš
Revitalizace říčního systému bezejmenné vodoteče v Němčovicích 2004
Ortofotomapa správního obvodu obce Němčovice 2002

Stabilizace činnosti Obecního úřadu v Němčovicích:

 • posílení a využívání moderní elektroniky v kanceláři OÚ – banking, katastr nemovitostí, ortofotomapy, webové stránky, SMS program, program evidence obyvatel a domů, e-mailová pošta, fax, digitální fotografie, ISDN linka, ADSL, vlastní doména nemcovice.cz
 • Obecní lesy jsou ve správě obce od roku 2004, zvýšení výměry obecních lesů z 19 na 22 ha, + 1,5 ha bude zalesněn na jaře – finanční podpora MZe 124 tis. Kč
 • Vlastní přestupková agenda od roku 2005 – Zvýšení počtu trvale žijících obyvatel od roku 2002 do 2004 o 26% (96-122)
 • Automobilová technika obce Furgon A21 – hasičský speciál, sklápěč Multicar 25

Činnost společenských a sportovních spolků:

 • Sbor dobrovolných hasičů – zaměřuje se na zajištění techniky, výzbroje a výstroje, rozvoj požárního sportu
 • Sportovní klub – oddíl stolního tenisu
 • Jezdecký klub Stáj Straka Němčovice – parkúrové skákání
 • Jezdecký klub Olešná – jezdecká škola
 • Žíkovská obora – chov jelení a muflonní zvěře
 • Občanské sdružení Horní Berounka – ekologická organizace

2. Společenský život v obci

Udržované tradice :
Masopustní průvod masek
Velikonoční koledování
Stavění májek
Mikulášská nadílka
Vánoční výzdoba

Společenské a kulturní akce:
Masopustní zábava
Dětský den Zájezd do ZOO pro děti na konci prázdnin
Zájezd do divadla (Bubílková)

Publikační a propagační činnost:

 • Němčovický zpravodaj – měsíčník (příloha Rokycanského deníku), který informuje o nejdůležitějším dění v obci
 • Systém informačních vývěsek ve všech částech obce
 • Kroniky v Olešné a Němčovicích včetně fotoarchivu
 • Internetová prezentace – obecní (www.nemcovice.cz) a hasičská (hasici.nemcovice.cz)
 • Výstavy
  • 2003 – 130 let obecní školy v Němčovicích
  • 2004 – 100 let hasičského sboru v Olešné
 • Minireferendum o znaku a praporu obce – schválení znaku a praporu obce Parlamentem ČR
 • Účast obce v soutěži Vesnice roku
  • 2003 – zvláštní ocenění za péči o životního prostředí
  • 2004 – zvláštní ocenění za ochranu památkových kvalit sídla

Účast obce v soutěži Zlatý erb 2004
1. místo za elektronické služby v Plzeňském kraji
2. místo za webové stránky v Plzeňském kraji
Cena veřejnosti v Plzeňském kraji
Cena veřejnosti v České republice

Němčovice jsou členy:
Mikroregionu Radnicko
Svazu měst a obcí ČR
Spolku pro obnovu venkova
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Sdružení POLYGON

3. Podpora podnikání

Samospráva díky znalosti místních podmínek může pozitivně ovlivňovat podnikání v obci. Například spoluúčastí na přípravě podnikatelských záměrů, nastavením výhodných nájemních a cenových podmínek, nabídkou nemovitostí k podnikání, vytvářením a přípravou ploch pro podnikání, zprostředkovatelskou činností, vytváření vlastních pracovních příležitostí pro nezaměstnané, poskytováním zakázek pro obec místním podnikatelům.
Konkrétní výsledky v této oblasti:
Od r. 2003 obec provádí vlastní stavební a údržbovou činnost (až 10 zaměstnanců). Spolupráce s úřadem práce.
Od r. 2003 obec zajišťuje pro Probační a mediační službu v Rokycanech podmínky pro výkon trestů veřejně prospěšných prací (odpracováno již 2450 hodin pro obec)

4. Podpora bydlení

Dostatečný počet bytů je vedle pracovní příležitosti nejdůležitější podmínkou pro rozvoj území.
Tuto otázku lze řešit v několika úrovních:

 • využití a modernizace stávajícího bytového fondu
 • využití rekreačních objektů k trvalému bydlení
 • rekonstrukce nevyužívaných objektů
 • výstavba v prolukách a vhodných místech intravilánu obce
 • výstavba domků a bytů na „zelené louce“
 • vytipování a výhodná nabídka pozemků ke stavbě RD

Konkrétní výsledky podpory bydlení:
a/ nákup bytovky čp. 37 do vlastnictví obce – program obnovy venkova – dotace 400 tis. Kč
b/ půdní vestavba domu čp. 37 – 2 byty SFRB – dotace 1.100 tis Kč
c/ parcelace a prodej 20 pozemků pro výstavbu RD, chatových a zahradních domků

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice

 • stavba přístřešku hasičské zbrojnice pro automobilovou techniku
 • oprava kapliček v Olešné a v Němčovicích – program obnovy venkova – dotace 120 tis. Kč
 • oprava a obnova pomníků a křížků v Olešné a v Němčovicích
 • oprava a údržba autobusových zastávek v Olešné a v Němčovicích
 • rekonstrukce střešního pláště bytovky čp. 37 – program obnovy venkova – dotace 280 tis. Kč
 • finanční pomoc při opravě RD poškozených povodní v roce 2002 – dotace 200 tis. Kč
 • převod kulturní památky – sochy Ecce Homo s podstavcem do vlastnictví obce

6. Zlepšení občanské vybavenosti a technické infrastruktury

 • výstavba Kořenové čistírny odpadních vod v Němčovicích – dotace MŽP 3.180 tis. Kč
 • zahájení přípravy k výstavbě KČOV v Olešné
 • rekonstrukce místní komunikace v Olešné – dotace SFDI 119 tis. Kč
 • oprava komunikace v chatové oblasti v Olešné po povodních – dotace Eurofondu Solidarita 870 tis. Kč
 • rekonstrukce veřejného osvětlení montáží úsporných světel v Němčovicích
 • nákup 2 ks velkoobjemových kontejnerů
 • zřízení a oplocení sběrného dvora
 • zajištění svozu popelnic každý týden, zavedení svozu popelnic v Olešné
 • vybudování dětského hřiště v Němčovicích
 • údržba a oplocení koupaliště v Němčovicích, instalace klouzačky pro děti do vody
 • kompletní instalace dopravního značení podle projektu v Němčovicích a Olešné
 • rekonstrukce studny s pitnou vodou v Olešné
 • oprava oplocení rybníku v Olešné– instalace telefonního automatu na budově OÚ

7. Péče o veřejná prostranství

 • údržba zelených ploch sečením
 • údržba místních komunikací – zametání, hrabání listí, čištění propustků
 • údržba a čištění autobus. zastávek, košů, natírání laviček, zábradlí, svodidel, obecního zařízení

8. Udržení, obnova a účelné využívání krajiny

 • rekonstrukce rybníku v Němčovicích
 • odbahnění, odvoz ornice, oprava hrází, instalace domečku pro vodní ptactvo
 • údržba bezejmenné vodoteče pod obcí Němčovice – SVS dotace 100 tis. Kč– výsadba 20 dubů podél cesty ke koupališti

9. Co nás čeká?

Polovina volebního období je za námi, polovina před námi. Práce sedmičlenného zastupitelstva obce (po odstoupení p. Piksové z osobních a zdravotních důvodů) šestičlenného, je stabilizovaná, schází se pravidelně k jednání, v roce 2003 se konalo 13 jednání zastupitelstva obce, v letošním roce se konalo celkem 10 zasedání zastupitelstva. Nestalo se, aby nebyla přítomna jednání nadpoloviční většina zastupitelů. Zápisy z jednání jsou pravidelně vyvěšovány na úředních deskách, v tisku a na obecním webu.

V nejbližším období (v roce 2005) je třeba dokončit a zkolaudovat Kořenovou ČOV a dokončit vestavbu 2 bytů. Vyřešit problém s vodou na koupališti vybudováním nového vodního zdroje. Vybudovat kanalizační přípojky pro nové parcely na stavbu RD a připojit kanalizací jihovýchodní část obce ke KČOV, vybudovat přípojku elektřiny pro nové RD a chatovou oblast v Němčovicích.

Rekonstruovat byt po p. Svobodovi na Kanceláře OÚ, zajistit prostory pro Místní knihovnu, obnovit její činnost, z dotačního programu Ministerstva kultury zajistit pro knihovnu počítač s internetem pro veřejnost.

Instalovat sochu Ecce Homo na náves v Olešné

Instalovat bezpečnostní elektronické zabezpečení v objektu OÚ

Zajistit elektrickou přípojku na koupaliště pro připojení osvětlení a saunových kamen.

Vybudovat za pomoci PK profesionálně fungující sběrný dvůr v areálu obecní skládky

Zajistit v roce projektovou přípravu a platné stavební povolení na stavbu:

 • nového objektu hasičské zbrojnice v Němčovicích,
 • přístavbu kanceláře OÚ u domu čp. 37 s podsklepením, včetně rekonstrukce bytu – dotace POV
 • tepelného čerpadla do domu čp. 37 – dotace MŽP
 • parkových úprav nad koupalištěm – hrazené z programu MŽP Péče o krajinu
 • kanalizačních přípojek v Němčovicích
 • stavbu Kořenové čistírny odpadních vod v Olešné – dotace AOPK

Podpořit finančně vybrané aktivity občanů a občanských sdružení v obci z obecního rozpočtu v roce 2005

 • Nejhezčí květinovou výzdobu průčelí domů a jejich předzahrádek (5,3,1 tis. Kč za 1,2,3 místo)
 • Nejhezčí vánoční výzdobu průčelí domů a jejich předzahrádek (5,3,1 tis. Kč za 1,2,3 místo)
 • Finanční podporu Rokycanské nemocnici, a.s. 3 tis. Kč
 • Finanční podporu ZOO adopcí výra velkého, event. výrečka (znak obce) (1-2 tis. Kč)
 • Finanční podporu SDH
 • Finanční podporu SK
 • Cenu vítězi parkúrového skákání při závodech Stáj Straka
 • Cenu obce za nejlepší vysvědčení – věcná cena

V Němčovicích dne 16. 12.2004
Karel Ferschmann, starosta obce

Komentáře