Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčovice za rok 2008

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 zní:
S výjimkou chyby při sestavení rozpočtu a chyby při jeho přenesení do finančních výkazů a nepřesnosti při evidenci darovaného majetku

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ing. Renata janečková
auditor

Komentáře