Změny v dani z nemovitostí od 01.01.2005

Změny v dani z nemovitostí od 1. 1. 2005
Tímto letákem se doplňují Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od r. 2005 (tiskopis MF č. 25 5450/1 vzor 9), které, vzhledem k datu vydání novely zákona o dani z nemovitostí, tyto informace neobsahují.

1. Změny v určení osoby poplatníka daně z některých pozemků
Novelou ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2005 k zásadní změně při určení osoby poplatníka daně z některých pozemků.
Podle nové právní úpravy je nájemce poplatníkem daně z pozemků u pronajatých pozemků pouze tehdy, jde-li o pozemky
a) evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,
b) spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo Správou státních hmotných rezerv, nebo
c) převedené na Fond národního majetku České republiky.

Podle nové právní úpravy vzniká na zdaňovací období roku 2005 povinnost vlastníkům pozemků přiznat daň za pozemky, které byly dříve (tj. v některém z předchozích zdaňovacích období od roku 1993) evidovány zjednodušeným způsobem (na listu vlastnictví nebyl u parcely uveden druh pozemku), pokud byly ve zdaňovacím období roku 2004 pronajaty, a do 31. prosince 2004 došlo činností katastru nemovitostí – digitalizací či obnovou katastrálního operátu k převedení těchto pozemků do parcel katastru nemovitostí (na listu vlastnictví je označen druh a způsob využití pozemku). Povinnost daň přiznat vzniká vlastníkům těchto pozemků bez ohledu na jejich případný pronájem a bez ohledu na skutečnost, zda existují či neexistují hranice parcely katastru nemovitostí v terénu.
Vlastník, resp. společný zástupce spoluvlastníků těchto pozemků je povinen do 31. ledna roku 2005 podat daňové nebo dílčí daňové přiznání a v něm přiznat k dani předmětné pozemky.
Nájemce zůstává poplatníkem daně na zdaňovací období roku 2005 u pronajatých pozemků evidovaných v katastru nemovitostí pouze zjednodušeným způsobem (na listu vlastnictví je takový pozemek veden bez označení druhu a způsobu využití pozemku) a dále u pozemků, spravovaných Pozemkovým fondem České republiky nebo Správou státních hmotných rezerv, a nebo převedených na Fond národního majetku České republiky.
Pro zjištění, zda jsou pozemky v katastru nemovitostí evidovány zjednodušeným způsobem či v podobě parcel katastru, lze využít aktuálního výpisu z katastru nemovitostí – listu vlastnictví, případně lze tyto skutečnosti ověřit za jednotlivé pozemky konkrétních parcelních čísel prostřednictvím internetu na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) na adrese www.cuzk.cz – nabídka Nahlížení do katastru a průběh řízení – Informace z KN – volba: Parcela.

2. Stanovení termínu pro podání daňového přiznání k nemovitostem, u nichž nebylo do 31. ledna zdaňovacího období rozhodnuto o návrhu na vklad do katastru

S účinností od 1.1.2005 bylo novelizováno také ustanovení § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (doplněn odst. 7) tak, aby poplatník daně z nemovitostí nebyl vystaven sankcím za pozdní podání daňového přiznání v případech, kdy by byla překročena zákonná lhůta pro jeho podání v důsledku trvání řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí.
Podle nové právní úpravy v případě, kdy byl podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a do 31. ledna zdaňovacího období o něm nebylo rozhodnuto, je poplatník povinen podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Daňové přiznání poplatník podává za zdaňovací období následující po roce, v němž vznikly právní účinky vkladu.

Otevřít přílohu…

Komentáře