Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Němčovice
Němčovice

Stanovy občanského sdružení Horní Berounka

čl. 1
Název a statutární zástupce občanského sdružení

Občanské sdružení s názvem HORNÍ BEROUNKA, dále jen občanské sdružení, je dobrovolným sdružením založeným v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 83/ 1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění.

Statutárním zástupcem občanského sdružení je předseda občanského sdružení řádně zvolený valnou hromadou a to jako osoba oprávněná jednat jménem občanského sdružení.

čl. 2
Sídlo a územní působnost občanského sdružení

Sídlo občanského sdružení je na adrese :
Němčovice čp. 16, pošta Břasy I, 338 24, okres Rokycany

Zájmovým územím občanského sdružení jsou zvláště území přírodních parků, mokřadů a vodních toků.

Územní působnost občanského sdružení :
Česká republika.

čl.3
Cíl činnosti občanského sdružení

Cílem a hlavním posláním občanského sdružení je ochrana přírody a krajiny na území specifikovaném v čl. 2 těchto stanov, za účelem vytváření a ochrany zdravých životních podmínek, ekologicky stabilního přírodního prostředí a k ochraně specifického krajinného rázu s významnými přírodovědnými a estetickými hodnotami přírodních parků, udržování přirozených podmínek pro život vodních a mokřadních ekosystémů při zachování přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních toků a ploch a mokřadů, ochrana dřevin rostoucích mimo les, zejména pořádáním odborných školení a seminářů s ekologickou tématikou, výchovnou publikační činností a dále účastí ve správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.
Občanské sdružení není založeno za účelem podnikání.

čl. 4
Členství v občanském sdružení

Členem občanského sdružení se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami občanského sdružení a je starší 18-ti let. O přijetí za člena občanského sdružení rozhoduje valná hromada občanského sdružení na základě písemného doporučení alespoň dvou stávajících členů občanského sdružení.
Dokladem o členství je platný členský průkaz podepsaný statutárním zástupcem občanského sdružení.

Členství v občanském sdružení zaniká :
a) vystoupením na vlastní žádost, členství zaniká na základě
písemného oznámení statutárnímu zástupci občanského
sdružení
b) vyloučením pro neplnění povinností plynoucích ze stanov a
to rozhodnutím valné hromady občanského sdružení
c) úmrtím

čl. 5
Práva a povinnosti členů

Člen má tyto práva :
a) zúčastňovat se jednání a rozhodování na valné hromadě
b) volit a být volen do všech orgánů občanského sdružení
c) obracet se na orgány občanského sdružení se svými podněty,
návrhy, dotazy a stížnostmi

Člen má tyto povinnosti :
Dodržovat stanovy občanského sdružení.

čl. 6
Orgány občanského sdružení

Orgány občanského sdružení jsou :
a) valná hromada
b) revizor účtů

čl. 7
Revizor účtů

Revizor účtů je revizním a kontrolním orgánem občanského sdružení. Kontroluje hospodaření občanského sdružení a podává o tom zprávu valné hromadě. Revizor účtů má právo požadovat od statutárního zástupce občanského sdružení svolání mimořádné valné hromady.

čl. 8
Valná hromada

Nevyšším orgánem občanského sdružení je valná hromada, které přísluší zejména :
a) schvalovat stanovy občanského sdružení a rozhodovat o jejich změnách a doplňcích
b) volit a odvolávat statutárního zástupce občanského sdružení
c) volit a odvolávat revizora účtů
d) schvalovat roční zprávu o hospodaření občanského sdružení
e) schvalovat návrh rozpočtu občanského sdružení
f) rozhodovat o přijetí a vyloučení členů občanského sdružení

Rozhodování na valné hromadě :
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina stávajících členů občanského sdružení. Usnesení valné hromady je platné, hlasuje-li pro něj prostá většina přítomných. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis.

Svolání valné hromady :
Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát do roka statutární zástupce občanského sdružení.

čl. 9
Zásady hospodaření

Občanské sdružení hospodaří s finančními prostředky získanými pouze z přijatých členských příspěvků a darů. Členské příspěvky jsou dobrovolné. Při svém hospodaření se občanské sdružení řídí obecné platnými právními předpisy a zákony.

čl. 10
Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly napsány a schváleny přípravným výborem v Němčovicích dne 23. února 2000 a doplněny a změněny valnou hromadou občanského sdružení dne 8.12.2000,10.4.2002 a 20.2.2003.


nahoru