Vodní

Hasicí přístroj vodní, ruční hasicí přístroj, v němž je hasivem voda upravená proti zmrznutí (použití do – 30 stupňů C) a udržovaná pod přetlakem 1,6-2 MPa, po uvolnění vykazuje provozní tlak přibližně 0,8 MPa. Voda má vysoké měrné i výparné teplo, její chladicí efekt je vynikající. Hasí proto především ochlazováním. Druhotný efekt je dusivý, kdy vznikající vodní pára inertizuje okolí (zamezuje přístupu atmosférického kyslíku). Používá se pro hašení pevných látek hořících plamenem, případně žhnoucích (dřevo, uhlí, textil, papír, seno, sláma, plasty, rašelina) kromě kovů. Nehodí se k hašení hořlavých kapalin a plynů nebo tam, kde hrozí velké škody promáčením. Nesmí se použít pro hašení požárů el. zařízení pod napětím a pro hašení lehkých kovů (např. hořčíku a jeho slitin s hliníkem).
hasicí přístroj vzduchopěnový, ruční hasicí přístroj, v němž uvolněný tlakový vzduch vytlačuje pěnotvorný roztok. Přístroj je vhodný k hašení pevných látek (kromě kovů) hořících plamenem nebo žhnoucích (dřevo, uhlí, textil, papír, seno, sláma, plasty, rašelina) a kapalných hořících plamenem (benzin, nafta, petroleje, oleje, barvy a laky, ředidla, alkoholy, ethery, aceton, toluen, sirouhlík). Dále hasí i látky, které jsou za běžné teploty pevné, ale zkapalňují za zvýšené teploty při požáru (tuky, vosky, mazadla, asfalt, pryskyřice). Nesmí se použít na hašení zařízení pod el. napětím.
vodni.gif