Práškový

Hasicí přístroj práškový, ruční hasicí přístroj, v němž je hasivem hasicí prášek na bázi hydrogenuhličitanu sodného nebo fosforečnanů amonných a síranu amonného. Principem hašení požárů pomocí prášků je fyzikálně-chemický účinek. Tento prášek vytváří na žhnoucích plochách glazuru, zabraňuje přístupu vzduchu a při jeho rozkladu vzniká amoniak, který působí antikatalyticky. Protože je vhodný na téměř všechny druhy požárů, označuje se jako prášek univerzální. Dobře hasí el. zařízení pod proudem, hořlavé kapaliny, tuky, textil, papír ve svazcích, knihy, obrazy a tekutý plyn. Nelze ho použít k hašení volně ložených pevných látek, pevných organických látek, hoblovaček, prachu, pilin, které by mohl proud prášku a výtlačného plynu rozvířit, a rozšířit tak požár nebo způsobit výbuch. Rovněž ho nelze použít k hašení lehkých kovů, mechanických zařízení a přístrojů citlivých na prach.
praskovy.gif