Halónový

Hsicí přístoj halonový, ruční hasicí přístroj, kde hasivem jsou halogenové uhlovodíky (tetrafluorbromethan, chlorbrommethan). Hasí vytvářením par, které zabraňují přístupu vzduchu k hořící látce. Páry škodí zdraví (mohou způsobit i těžkou otravu), proto se nesmí používat v uzavřených a těžko větratelných místnostech. Když už je nutno jimi hasit, místnost se musí ihned důkladně vyvětrat. Náplň přístrojů je mrazuvzdorná a nevodivá. Výborně hasí hořlavé kapaliny, oleje, tuky, vosky, dehet, karbid a el. zařízení pod napětím, kabely, rozvodny, elektromotory, motorová vozidla. Je vhodný i pro hašení jemných elektrických a elektronických zařízení (telefonní centrály, výpočetní střediska, velíny). Nehodí se k hašení pevných organických látek a pro hašení lehkých kovů (např. hořčíku a jeho slitin s hliníkem).
hasící přístroj pěnový, ruční hasicí přístroj, v němž hasivo vzniká chem. reakcí látek po smísení oddělených náplní. Vodný roztok pěnidla je vytlačován z přístroje do výstřikové hubice, kde dochází k jeho napěnění. Hasební účinek je především dusivý (vrstva pěny zabraňuje přístupu atmosférického kyslíku), druhotný účinek je chladivý. Používá se k hašení pevných látek hořících plamenem nebo žhnoucích (dřevo, uhlí, textil, papír, seno, sláma, plasty, rašelina) a kapalných látek hořících plamenem (benzin, nafta, petroleje, oleje, barvy a laky, ředidla, alkoholy, ethery, aceton, toluen, sirouhlík). Dále hasí i látky, které jsou za běžné teploty tuhé, ale zkapalňují za zvýšené teploty při požáru (tuky, vosky, mazadla, asfalt, pryskyřice). Vzhledem k tomu, že náplň obsahuje vodu, která se při styku s el. proudem stává vodičem a může způsobit vážný úraz i smrt, nesmí se používat k hašení zařízení pod el. napětím. Nehodí se ani k hašení kovů a lehkých kovů (např. hořčíku a jeho slitin s hliníkem).
halonovy.gif