Závěrečný účet Obce Němčovice za rok 2015

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015

Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2014 % plnění k upraven. rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy 2 855,50 -147,17 2 708,33 2 653,76 97,99
Třída 2 – Nedaňové příjmy 1 340,50 -169,31 1 171,18 1 153,88 98,52
Třída 3 – Kapitálové příjmy 0 491,00 491,00 491,00 100
Třída 4 – Přijaté dotace 3 004,40 2 361,00 5 365,40 5 140,60 95,81
Příjmy celkem 7 200,40 2 535,51 9 735,91 9 439,25 96,95
Třída 5 – Běžné výdaje 5 580,80 2 575,52 8 155,52 7 936,91 97,32
Třída 6 – Kapitálové výdaje 1 380,00 274,00 1 654,00 1 643,58 99,37
Výdaje celkem 6 960,00 2 849,52 9 809,52 9 580,499 97,67
Saldo: Příjmy-výdaje po konsolidaci 240,40 -314,00 -73,60 -141,24 191,89
Přijaté úvěry a půjčky 0 1 044,00 1 044,00 1 044,00 100
Splátky úvěrů 240,00 620,00 860,00 822,00 95,58
Financování celkem -240,40 314,00 73,60 141,24 191,89
  1. Výsledovka
  2. Rozvaha
  3. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
  4. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
  5. Zpráva auditora
  6. Závěrečný účet Obce Němčovice

Komentáře