Zastupitelstvo obce žádá Pozemkový úřad v Rokycanech

Zastupitelstvo obce Němčovice přijalo na svém zasedání dne 28. ledna 2010 toto usnesení č. 5-1/2010:

Zastupitelstvo obce žádá Pozemkový úřad v Rokycanech:

• aby přibral k prováděné pozemkové úpravě v Olešné i část katastrálního území Němčovice a to tu, která leží v horní části povodí Olešné až k silnici druhé třídy Újezd u Sv. Kříže – Liblín. Hlavním důvodem je především skutečnost, že část pozemků bude i nadále erozně ohrožena a také, že přístupové polní cesty budou vybudovány jen k hranicím katastrálního území a skončí uprostřed současných polí. Vlastníci zemědělských pozemků se tak dostanou s technikou na místo opět jedině přes centrální část obce Olešná, což znamená nežádoucí zvýšenou zátěž a zhoršení životních podmínek (prašnost, hluk, údržba komunikací atd.) pro místní občany i obec. Dalším důvodem je, že dosud nebyl získán souhlas nadpoloviční většiny vlastníků zemědělských pozemků v kat. území Němčovice tak, aby bylo možné podat samostatnou žádost o provedení KPÚ v souladu s usn. ZO č. 6/-3/2009. Dosud schází souhlas od vlastníků cca 15 ha.

• aby zajistil na své náklady nákup potřebných 4 ha pozemků chybějících k uskutečnění plánu společných zařízení v kat. území Olešná. Tyto pozemky budou použity především na cestní síť. Obec nemá v současné době na nákup těchto pozemků dostatek finančních prostředků, ale také se pokusí získat peníze na nákup z některého z dotačních titulů.
• aby využil k dokončení pozemkové úpravy všech zákonných možností a finančních prostředků, které má k dispozici, neboť se obec domnívá, že přístup některých vlastníků pozemků začíná komplikovat původní záměr obce, který měl prioritu především v provedení protierozních a protipovodňových opatření v povodí nad obcí Olešná. Podle usnesení zastupitelstva č. 3-6/2009, má být proveden převod pozemků v tomto území na trvalý travní porost podle schváleného územního plánu, což bude nakonec pravděpodobně jediné systémové protierozní opatření, když všechna další možná opatření (poldry apod.) byly z údajného důvodu nedostatku finančních prostředků vypuštěny.

Komentáře

Nezařazené