Zastupitelstvo obce k návrhu vlády ČR na stavbu nových přehrad


Otevřený dopis starostů a občanů ve věci návrhu Plánu hlavních povodí

Vážená paní ministryně, vážený pane ministře,

Obracíme se na Vás naléhavě ve věci strategického dokumentu „Plán hlavních povodí“ (PHP), který se počátkem prosince dostane do meziresortního připomínkového řízení a ještě do konce roku by měl být schvalován na jednání vlády ČR.
Jako zástupci obcí jsme sledovali přípravu PHP a v rámci možností se účastnili jeho veřejného projednávání. Víme proto o závažných nedostatcích a problémech, které tento dokument obsahuje v části týkající se lokalit pro výstavbu nových přehrad a vodních nádrží.
Jsme přesvědčeni, že z důvodu kontroverzního seznamu nových přehrad a jejich nedostatečného projednání a zdůvodnění není správné ani možné PHP v předložené podobě schválit. Příčinou našeho nesouhlasu jsou tyto skutečnosti:
1. Závažný demokratický deficit. Plán hlavních povodí se po schválení vládou ČR stane závazným podkladem pro přípravu návazných plánů oblastí povodí, územních plánů obcí i VÚC. Ačkoliv budou zakreslením 197 lokalit pro nové přehrady dotčeny stovky obcí, jejich starostové nebyli informováni o přípravě a důsledcích chystané strategie. Někteří se o záměrech dozvěděli z vlastní iniciativy, máme ale zkušenosti s tím, že ještě dnes – na přelomu listopadu a prosince – se nám ozývají přímo dotčené obce, které nic netušily. Veřejné projednání PHP v procesu SEA proběhlo nepřijatelným způsobem, kdy ministerstvo nevypořádalo řádně a včas podané připomínky, ačkoliv to opakovaně slibovalo (více viz příloha 1.)
2. Výrazné negativní dopady na dotčené obce. Tím, že se PHP stane závazným podkladem pro územní plánování, vznikne již počátkem roku 2007 situace, kdy obce budou povinny do svých územních plánů zapracovat všechny navržené přehrady s jejich pevně definovanými parametry, jako je výška hladiny a rozsah zátopového území. V dokumentu je zařazena i celá řada nově hájených nádrží, které minulý Státní vodohospodářský plán pouze evidoval a nebyly nijak územně hájeny. I když, jak pevně doufáme, nebude územní ochrana řešena formou stavební uzávěry, i tak to bude mít značné negativní dopady na budoucnost obcí. Sotva lze očekávat investice do občanské vybavenosti, příliv mladých rodin a výstavbu rodinných domů v obcích, které mohou být úplně nebo částečně zatopeny přehradou. Přitom obce se již dnes potýkají s problémem vylidňování a zhoršováním služeb. Dalším problémem je pokles cen nemovitostí, ke kterému nezbytně dojde, bez ohledu na to, zda se záměr vybudování přehrady nakonec realizuje či nikoliv.
3. Nedostatečné odborné zdůvodnění nezbytnosti 197 přehrad. Popsané zásahy do života obcí a práv občanů ve dvou stovkách lokalit přitom nejsou v tuto chvíli vyváženy ani naléhavou společenskou potřebou, ani jednoznačnými odbornými argumenty. Jak dokládá otevřený dopis vědeckých pracovišť a akademických expertů (viz příloha 2.), strategie PHP i její zdůvodnění je v oblasti ochrany před suchem v důsledku klimatických změn příliš vágní a nejednoznačná na to, aby na jejím základě mohlo být bezprostředně rozhodováno o praktické likvidaci nebo významném snížení kvality života v mnoha stovkách zasažených obcí.
4. Konflikty s ochranou přírody a dalšími hájenými společenskými zájmy. V neposlední řadě dochází u desítek navržených lokalit ke konfliktu s jinými zákonem chráněnými společenskými zájmy, jako je ochrana přírody. Podle názoru řady odborných pracovníků není ani v tomto případě možné lokality pro výstavbu přehrad, které leží v chráněných územích nebo oblastech Natura 2000, bez dalšího vyjasnění schválit (viz příloha 3).
Zároveň jsme si vědomi, že podle přechodných ustanovení vodního zákona je nutné PHP do konce letošního roku v nějaké podobě schválit. Stejně tak uznáváme, že řada opatření v něm obsažených – zejména ta, která vycházejí z rámcové evropské směrnice o vodách a která prosazují přírodě blízká opatření – je užitečná a potřebná.
Prosíme Vás proto, abyste v rámci svých kompetencí prosazoval/a následující řešení:
– Vypustit technická opatření v kapitole D.2.2. „Ochrana před negativními důsledky sucha“ (str. 41 – 43), která se týkají budování větších umělých nádrží, a celou přílohu 4. „Územní ochrana lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod“ (str. 70 – 80).
– Schválit tak PHP s opatřeními, která doporučuje a definuje Rámcová směrnice EU.
– Případné lokality pro umělou akumulaci povrchových vod schválit v průběhu roku 2007 nebo 2008 v samostatném dokumentu poté, co s těmito návrhy budou aktivně seznámeny potenciálně dotčené obce a občané, proběhne transparentní expertní oponentura důvodové zprávy a starostové i občané dostanou odpovídající možnost se k návrhu vyjádřit.
Na základě provedených rozborů, včetně právních a expertních, považujeme toto řešení za průchodné a uskutečnitelné, aniž by zásadním způsobem ohrozilo strategii ochrany vod v České republice.
Na závěr bychom chtěli zdůraznit, že jsme po celou dobu připraveni ke konstruktivnímu a zodpovědnému jednání o problematice a doufáme, že příslušné instituce takové jednání konečně zahájí.

Autor: Karel Ferschmann, starosta
PHP_Berounka.jpg

Komentáře