Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 9/2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 9/2017 ze dne 2. listopadu 2017 v místní restauraci

Začátek: 19,05 hod.

Přítomni: 6 členů ZO (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Mgr. Střelečková, Bc. Ferschmannová)

Omluveni: S. Kapras, nemoc

Hosté: veřejnost 7

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení

2) Uzavření smlouvy na věcné břemeno ČEZ

3) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ČEZ

4) Úhrada faktur nad 50 tisíc Kč (chodníky, VO, DA)

5) Přijetí dotace od PK a poptávkové řízení na stavbu hřbitova II. etapa

6) Přijetí dotace od SFŽP a řízení na dodávku DČOV

7) Rozpočtové opatření č. 5

8) Prodej movité věci (Avia), změna usn. č. 4-7/2017

9) Slavnostní otevření silnice II. tř. po rekonstrukci

10) Různé – Školení řidičů, RockOpera Praha, Svatomartinský průvod, Soptíci na Julisce, Mikulášská nadílka ad.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Galbavý

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 2/1, 2/2, 3, 4, 7 8/1, 8/2, 8/3, 8/4-8/2017 4, 5, 8-7/2017 Nesplněno: 5, 6-8/2017 5/2-3/2017 5-11/2016 (6 BJ) 11/1-1/2014 (optika)
2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0008174/VB/002, mezi obcí Němčovice a ČEZ Distribuce, a.s., na umístění zemního kabelového vedení NN s přípojkovými skříněmi na obecních pozemcích specifikovaných v této smlouvě. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou částku 10000 Kč.

HLA PRO 6

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby č. IV-12-0011836/05, mezi obcí Němčovice a ČEZ Distribuce, a.s., na umístění kabelu NN a spojky na obecním pozemku pč. 229/1 v kat. území Němčovice. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou částku 1000 Kč.

HLA PRO 6

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení dvou faktur (zálohová + konečná) v celkové výši 181113,– Kč vč. DPH dle uzavřené SoD č. 2/2017 firmě Pavel Ferschmann, Ořech, zednické práce, IČO 67793363, za dokončenou zámkovou dlažbu chodníků u autobusových zálivů, 208 m2.

HLA PRO 6

4/2) Zastupitelstvo obce mění usnesení č. 2/2-7/2017 tak, že ve SoD č. 3/2017 mění cenu elektrikářských prací podle skutečnosti a schvaluje proplacení faktury ve výši 78579 Kč vč. DPH firmě Jaroslav Beneš, Podmokly, elektrikářské práce, IČO 16732863, za instalace elektrokabelů, zemní rozvod, připojení a montáž sloupů veřejného osvětlení u autobusových zálivů.

HLA PRO 6

4/3) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury v celkové výši 847000,– Kč vč. DPH firmě TECHSPORT, s.r.o., za dodání dopravního hasičského automobilu Ford Transit Kombi L2 350 Trend 2,0 TDCi 96 kW. Z této částky 450000,– kč uhradí MV ĆR, od PK jsme již obdrželi 300000,– Kč a 97000,– Kč uhradí obec ze svého rozpočtu.

HLA PRO 6

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční dotace ve výši 440 000,– Kč z programu Stabilizace a obnova venkova pro rok 2017 z rozpočtu PK na výstavbu hřbitova v Němčovicích – 2. etapa.

HLA PRO 6

5/2) Zastupitelstvo obce vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele stavby: Výstavba hřbitova v obci Němčovice – II. etapa. Jediným kritériem hodnocení nabídek je množství provedených prací (plot, brána, sociální zařízení, přípojky vody a elektřiny, chodníčky, kolumbárium ad.) dle PD za částku 630 tis. Kč vč. DPH (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů). Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z programu PSOV Plzeňského kraje. Zájemci podají své písemné nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: „Nabídka – Hřbitov II. etapa“, doručené osobně do kanceláře OÚ a to v termínu nejpozději do pondělí 20. listopadu 2017 do 18 hodin. Nabídku lze doručit také prostřednictvím České pošty, přičemž nabídka musí být odeslána tak, aby byla nejpozději do 20. listopadu 2017 do kanceláře OÚ také doručena. Do projektové dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách OÚ. Termín k dokončení stavby je do 31.8.2018

HLA PRO 6

6/1) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční dotace ve výši 840 000,– Kč od SFŽP na akci: Olešná – soustava domovních čistíren odpadních vod – 7 ks.

HLA PRO 6

6/2) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby rozhodnutí č. 05141711 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR konzultoval s projektovým manažerem fondu, aby před vyhlášením výběrového řízení byly vysvětleny procenta, která byla vypočítána ze základu pro stanovení podpory, když ve vyhlášení projektu byly pevně stanoveny částky za jednou DČOV podle počtu připojených EO. Nejzazší lhůta pro dokončení realizace projektu je do 30.6.2019, resp. 31.12.2020, proto je dostatek času na dotazy a přesné stanovení podmínek fondem k realizaci projektu.

HLA PRO 6

7) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 31.10.2017. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k  31.10.2017, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 5 schvaluje.

HLA PRO 6

8) Zastupitelstvo obce změnilo usn. č. 4-7/2017 v části prodejní cena vozidla Avia Furgon a schválilo prodej vozidla panu Václavu Kernerovi, Kutrovice za částku 15000,– Kč a dále za těchto podmínek: z vozidla budou demontovány majáky, houkačka, přední modrá světla a světelná rampa, evidenční kontrolu a převod bude hradit prodávající, vozidlo bude fyzicky předáno v prosinci 2017, následně odhlášeno z IZS a HVP.

HLA PRO 6

9) Starosta informoval o předběžném termínu slavnostního otevření zrekonstruované silnice II. tř. Břasy – Liblín, které by mělo být na němčovické křižovatce 23.11.2017, Přesný čas a místo následného občerstvení bude zveřejněno později. Na akci jsou srdečně zváni občané naší obce.

10) Různé:
V sobotu, 4. listopadu se v zasedačce Hasičského domu bude od 8 hodin školení řidičů z povolání.
V neděli, 5. listopadu je v Němčovicích posvícení.
V sobotu, 11. listopadu se uskuteční pro děti Svatomartinský lampionový průvod, který začne v 18 hodin na návsi u obecního úřadu. Pro dospělé bude připravena ochutnávka bílých a červených mladých vín. Akce bude ukončena ohňostrojem.
V neděli, 26. listopadu se uskuteční autobusový zájezd do pražské RockOpery na představení Malý princ. Odjezd autobusu z Němčovic je ve 12,30 hodin.
V úterý, 5. prosince se koná od 16 hodin v klubovně Hasičského domu pro děti Mikulášská nadílka. Po čertech přijde na řadu loutkové divadlo. Přihlášky přijímá obecní úřad a hospoda.

 

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na: úterý, 21. listopadu 2017, začátek v 19 hodin (pouze výběr dodavatele) čtvrtek, 7. prosince 2017, začátek v 19 hodin (plánovaný program)
Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,40 hodin.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 3.11. 2017

Komentáře