Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 9/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 9/2016 dne 27. října 2016 v místní restauraci

Začátek:    19,05 hod.
Přítomni: 6 členů ZO  (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, S. Kapras, Bc. Ferschmannová)
Omluveni:  Mgr. Střelečková,

Hosté:    1  veřejnost       

Program:                                                                                                                                                                         

 1. Kontrola plnění minulých usnesení   
 2. Dotační tituly – DČOV, opravy MVN
 3. Smlouvy o dílo
 4. Dofinancování dotace na DA
 5. Přijetí dotace z PSOV – Hřbitov
 6. Poptávkové řízení – Hřbitov
 7. Žádost o příspěvek na výměnu kotle        
 8. Různé – Jarmark, Muzikál, školení řidičů, Svatomartinský průvod, Dobrovolní hasiči roku 2016, ad.                                                                                                   

Ověřovatelé zápisu:   Pavelková, Galbavý
Zapisovatelka: Vašková  V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.
HLA PRO 6

1)  Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/6, 3, 4, 5, 6, 7-8/2016    10/2-5/2016
Nesplněno:  2/5-8/2016   7/2-7/2016    7-8/2015 (stř. ostrůvek)    11/1-1/2014 (optika)   

2/1)   Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s novým dotačním programem MŽP, který byl vypsán SFŽP ČR na výstavbu domovních čistíren odpadních vod pro občany v malých obcích, kde se nevyplatí výstavba ČOV, nebo jí není možné vystavět z technických důvodů. Finanční příspěvek na jednu domovní čistírnu se pohybuje v rozmezí od 100 do 240 tisíc korun, a to podle počtu na ni napojených ekvivalentních obyvatel. Celková výše podpory může dosáhnout až 80 % z celkových způsobilých výdajů projektu, mezi ně lze zahrnout náklady na projektovou přípravu, nákup technologie, instalaci a napojení čistírny i následný monitoring po dobu 10 let, který je podmínkou získání dotace. Podmínkou je souhlas vlastníků nemovitostí v obci Olešná s realizací DČOV na jejich pozemcích. Žádosti je možné podávat od 1.11.2016 do vyčerpání alokace. Výše dotace na jednu DČOV je u 1-5 EO 100 tis. Kč, u 6-15 EO 170 tis. Kč. Veškeré náklady na nákup, výstavbu a připojení bude z dotace, včetně kofinancování z obecního rozpočtu hradit obec, náklady na provoz DČOV vlastník nemovitosti. Nevyžaduje se ani nutnost trvalého pobytu občanů v objektu. Příjemce podpory je povinen zajistit řádné a nevratné odpojení původních jímek a septiků u nemovitostí, jež budou napojeny na novou DČOV. Obec zajistí souhlasy vlastníků, svolá k této věci informační setkání občanů z Olešné a bude zadáno zpracování projektu.
HLA PRO 6

2/2)  Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s novým dotačním programem MZe, pro opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.  Předmětem žádosti bude oprava hráze němčovického rybníku. Celková výše podpory je až 80 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Bude zadáno zpracování projektu nutného k podání žádosti.
HLA PRO 6

3/1)  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 23/16 – KS mezi obcí a zhotovitelem ing. V. Chvátalem, autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby na dílo: Olešná – soustava domovních čistíren odpadních vod – podklady pro podání žádosti o poskytnutí podpory dle výzvy MŽP, včetně vzorového projektu, položkového rozpočtu a odborného posudku za částku 25 tis. Kč s termínem plnění do 15.2.2017. Starosta se pověřuje podpisem SoD.
HLA PRO 6

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí a ing. arch. P. Taušem na zpracování nového územního plánu, se čtyřmi fázemi, podrobně popsané v této smlouvě za částku 248 764 Kč včetně DPH. Po uzavření této smlouvy bude možné podat žádost o příspěvek z dotace na zpracování ÚPO z dotačního titulu PK, který činí 200 tis. Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
HLA PRO 6

3/3 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 216 930 mezi obcí a společností BRM spol. s r.o. na zhotovení dokumentace k provedení stavby. Předmětem je PD pro stavební povolení „Novostavba BJ 6 PB – VB Němčovice“. Cena za provedení díla je 191 906 Kč včetně DPH, termín vyhotovení PD do 31.12.2016. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy a dále jednáním s vlastníky sousední nemovitosti ve věci jejich souhlasu se zastavovací studií této stavby.
HLA PRO 6

4)  Zastupitelstvo obce prohlašuje, že ke schválené dotaci ze státního rozpočtu MV ČR pro jednotku SDH obce Němčovice na pořízení nového dopravního automobilu (DA) zajistí pro nákup vozidla dostatečné vlastní, případně jiné finanční zdroje (450 tis. MVĆR, 300 tis. PK, cca 150 tis. obec), podle čl. č. 5 odst. 2, písm. c), dokumentu Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí.
HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace ve výši 400 tis. Kč z programu Stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje, na projekt Výstavba hřbitova v obci Němčovice – 1. etapa, oplocení, s termínem dokončení do 31.12.2017, přičemž se jedná o krajský sedmdesáti procentní podíl této investice.
HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele stavby: Výstavba hřbitova v obci Němčovice – 1. etapa, oplocení.  Jediným kritériem hodnocení nabídek je délka vystavěného plotu dle PD za částku 580 tis. Kč (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů). Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z programu PSOV Plzeňského kraje. Zájemci podají své písemné nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: „Nabídka – Hřbitov I. etapa“, doručené osobně do kanceláře OÚ a to v termínu nejpozději do středy 23. listopadu 2016 do 18 hodin. Nabídku lze doručit také prostřednictvím České pošty, přičemž nabídka musí být odeslána tak, aby byla nejpozději do 23. listopadu 2016 do kanceláře OÚ také doručena. Do projektové dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách OÚ. Předpokládaný termín dokončení stavby je do 31.8.2017
HLA PRO 5, ZDRŽ 1

7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Pravidel obce Němčovice pro poskytování účelové dotace z rozpočtu obce na pořízení ekologického vytápění (dále jen „Pravidla“) ze dne 29. května 2008, tak, že v článku č.1 – Žadatel, se z věty „Žadateli mohou být:  Vlastníci nemovitostí, kteří mají v obci trvalý pobyt“ vypouští část této věty: „kteří mají v obci trvalý pobyt“. Ostatní části Pravidel zůstávají beze změn.
HLA PRO 6

7/2) V souladu se schválenými pravidly pro poskytování účelové dotace v oblasti ochrany ovzduší, z rozpočtu obce usnesením č. 6-6/2008 ze dne 29. května 2008 (dále jen „pravidla“), podala žádost paní Jana Cajthamlová, bytem Rabštejnská 10, Plzeň o poskytnutí dotace na výměnu starého kotle za ekologický zplynovací kotel na tuhá paliva, který splňuje emisní třídu 4 ČSN EN 303-5 v RD čp. 39 v obci Němčovice (trvale Václav a Jana Kratochvílovi). Žádost doložila kopií protokolu o instalaci kotle, kopií zprávy o provedení kontroly spalinové cesty odborně způsobilou osobou, s výsledkem bez závad, nepředala však starý kotel na sběrný dvůr obce. Ten odevzdala do Výkupny kovového odpadu (doklad ze dne 23.9.2016). Podle čl. 3 pravidel dotace, činí výše dotace 30% celkových nákladů, max. 10000,– Kč. Z této částky se odečte částka 700,– Kč (cena šrotu) protože žadatelka splnila ostatní požadované náležitosti stanovené v pravidlech, přiznává se žadatelce částka 9300,– Kč. Dotace bude vyplacena po podpisu Veřejnoprávní smlouvy se žadatelkou, v souladu s novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy a dokončením administrace této žádosti.
HLA PRO 6

7/3) Zastupitelstvo obce se zabývalo podmínkami pro přidělování příspěvku podle Pravidel obce Němčovice pro poskytování účelové dotace z rozpočtu obce na pořízení ekologického vytápění (dále jen „Pravidla“) ze dne 29. května 2008. V době jejich vyhlášení (2008) bylo potřeba řešit problematiku znečištěného ovzduší zastaralými lokálními topidly a částečně finančně přispět občanům na pořízení nových kotlů, nebo na rekonstrukci a modernizaci komínových těles. V té době neexistovaly žádné jiné dotační tituly, které by přispěly občanům na výměnu starých a neekologických kotlů. V současné době je opakovaně vyhlášeno několik „kotlíkových dotací“ MŽP, SFŽP, kraje), které nyní občanům finančně pokrývají až devadesát procent nákladů na pořízení nového vytápění. Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce tyto Pravidla po osmi letech ruší. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vypracováním nových pravidel, které budou reagovat na existenci současných dotačních programů.
HLA PRO 6

8)  Různé:

 • V sobotu, 29. října se koná již  VIII. Němčovický Jarmark na návsi od 11 do 15 hodin.
 • V neděli, 30. října se koná pro děti od 13 hodin Drakiáda a končí letní čas.
 • V úterý, 1. listopadu se uskuteční zájezd na muzikál „Děj se co děj (Anything goes)“ do Plzeňského divadla – Nová scéna.
 • V sobotu, 5. listopadu se v zasedačce Hasičského domu bude od 8 hodin školení řidičů z povolání.
 • V neděli, 6. listopadu je v Němčovicích posvícení.
 • V pátek, 11. listopadu se uskuteční pro děti do Svatomartinský lampionový průvod, který začne v 18 hodin na návsi u obecního úřadu.  Pro dospělé bude připravena ochutnávka bílých a červených mladých vín. Akce bude ukončena ohňostrojem.
 • V neděli, 13. listopadu se uskuteční autobusový zájezd do pražského Divadla Hybernia na muzikál „Alenka v kraji zázraků“. Odjezd autobusu z Němčovic je ve 13 hodin.
 • Ve středu, 16. listopadu jedou naši hasiči do Brna, na finále vyhlášení výsledků soutěže Dobrovolní hasiči roku 2016.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 24. listopadu 2016, začátek v 19 hodin.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,05 hodin.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 28.10. 2016                               

Komentáře