Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 9/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 9/2021 konaného dne 16. prosince 2021 v  místní restauraci

Začátek: 19,00 hod.

Přítomni: 7 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková, S. Kapras, J. Galbavý, Mgr. Trlicová, Bc. V. Ferschmannová, D. Pavelková)

Omluven:

Hosté: veřejnost x

Program:

1) Kontrola plnění minulých usnesení

2) Faktury nad 50 tisíc Kč

3) Prodej věcí movitých

4) Rozpočtové opatření č. 6

5) Inventarizační komise a plán

6) Rozpočtové provizorium

7) Dodatek č. 3 smlouvy o zajištění odpadového hospodářství

8) Informace o průběhu staveb:

9) Akce v obci – Vánoce v útulku, Silvestrovská jízda kolmo, ad.

Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Trlicová

Zapisovatelka: Vašková V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7-7/2021 9-4/2021 (soudy MVČR)

Nesplněno: 8-4/2021 (soudy Stránský) 8/1-trvá 7/2021 (střelnice, stav nezměněný) 8/2-trvá 7/2021 (pole nad obcí, stav změněný jen částečně)

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení sedmé, konečné faktury č. 21/21 ve výši 816.868,– Kč vč. DPH firmě P. F., Ořech, IČO 67793363 podle uzavřené SoD č. 4/2020 za stavbu „Novostavba 6 BJ Němčovice“. Akce je kryta účelovou dotací od IROP ve výši 6 mil. Kč.

HLA PRO 7

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení poslední faktury č. 20/21 ve výši 300.000,– Kč firmě P. Ferschmann, Ořech, IČO 67793363 podle uzavřené SoD č. 1/2021 za stavbu hřbitova v obci Němčovice – 5. etapa. Celkové náklady páté etapy jsou ve výši 650.000,– Kč. Akce je částečně kryta účelovou dotací od PK ve výši 350.000,– Kč

HLA PRO 7

3) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej hasičského vozidla KIA Sportage pro nepotřebnost (vozidlo je nahrazeno novějším vozidlem SUBARU Forester). Místostarosta se pověřuje vyřízením převodu na DI a podpisem kupní smlouvy.

HLA PRO 7

4) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 16.12.2021. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k  16.12.2021, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 6 schvaluje.

HLA PRO 7

5/1) Starosta podal návrh na schválení inventarizačního plánu a na jmenování inventarizační komise k provedení účetní a fyzické inventarizace k  31.12.2021 ve složení: předseda Jaroslav Galbavý, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová.

HLA PRO 7

5/2) Zastupitelstvo obce žádá: a) účetní obce o provedení závěrky hospodaření obce k 31.12.2021 b) inventarizační komisi o provedení inventarizace majetku obce do 15.1.2022 c) starostu o zajištění návrhu nové sestavy rozpočtu obce na rok 2022 do 27.1.2022

HLA PRO 7

6) Na základě ukončení účetního roku k 31.12.2021, se schvaluje rozpočtové provizorium hospodaření obce ve výši 1/12 letošního rozpočtu v období od 1.1.2022 do schválení nového rozpočtu obce pro rok 2022.

HLA PRO 7

7) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 3 smlouvy o zajištění odpadového hospodářství obce Němčovice na rok 2022 s firmou Marius Pedersen a.s. Součástí Dodatku je Ceník poskytovaných služeb, podle kterého jsou ceny za svoz odpadu a odstranění odpadu zvýšeny oproti letošnímu roku o cca 20%. V důsledku navýšení dalších cen i u ostatních odpadových komodit, včetně zdražení služeb a PHM, bude nutné počátkem příštího roku schválit novou vyhlášku, která navýší poplatek za odpad přibližně o 300 Kč.

HLA PRO 7

8) Starosta informoval přítomné o tom, jak pokračují obecní stavby hřbitova a bytového domu. Dnes dopoledne proběhla kolaudace hřbitova a stavba tak byla dokončena. Od příštího roku bude možné začít uzavírat Smlouvy o pronájmu hrobových míst. Stejně tak byla dnes provedena kolaudace 6BJ, včetně kolaudace vrtané studny v objektu. U této stavby bude nutné provést ještě tyto nedodělky:……………Zároveň bude možné již požádat o proplacení šesti milionové dotace od IROP, čímž bude částečně uhrazen úvěr u ČS a.s. Starosta předloží na lednovém zasedání ZO seznam žadatelů o přidělení bytů, neboť podle dotační smlouvy by měly být na byty uzavřeny nájemní smlouvy do třech měsíců od data kolaudace.

HLA PRO 7

9) Různé:

    • Vánoce pro opuštěné pejsky v útulku se konají ve čtvrtek, 23. prosince od 11 do 16 hodin.
    • V pátek na Silvestra se koná tradiční Silvestrovská jízda kolmo, sraz u hospody ve 13 hodin.

***************

Zastupitelstvo obce Němčovice přeje všem svým občanům příjemné prožití Vánočních a Novoročních svátků, hodně zdraví a štěstí v roce 2022.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 27. ledna 2022, začátek v 19 hodin. Jednání zastupitelstva obce skončilo 20 hodin

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Trlicová, Galbavý

Vyvěšeno: 17.12. 2021

Komentáře