Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 9/2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 9/2019 ze dne 28. listopadu 2019 konaného v místní restauraci.

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 7 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková, J. Galbavý, D. Pavelková, S. Kapras, Mgr. Trlicová, D. Pavelková, Bc. V. Ferschmannová)
Hosté: veřejnost 11
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Rozpočtové opatření č. 10
3) Převody nemovitostí
4) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ
5) Nákup movitého majetku (hydr.  lis, vysavač na listí, kontejnery 1100 l)
6) Další dodatek ke smlouvě s Marius Pedersen, ceník poskytovaných služeb na rok 2020
7) Oznámení o výsledku výběrového řízení na DČOV v Olešné
8) Smlouva o dílo č. 1/2019 s firmou David Krchov, Radnice
9) Dodatek č. 1 ke smlouvě o odběru použitého rostlinného oleje
10) Změna svozu komunálního odpadu (popelnic) a na sběrném dvoře v roce 2020
11) Objednávka stavebního materiálu na kanalizaci na stoky A3 a A3a
12) Výběr nájemníka bytu č. 8 dle podaných žádostí
13) Pasport místních komunikací v obci Němčovice – nabídka
14) Žádost občana o úpravu přístupové lesní cesty
15) Různé: Dopravní obslužnost, Mikulášská nadílka, Rozsvícení vánočního stromu, ad.

Ověřovatelé zápisu: Trlicová, Pavelková

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5-8/2019 14/3, 14/4, 14/5(nebude)-7/2019
Nesplněno: 6, 8, 10 12-8/2019 12,13-7/2019 9, 11/1, 11/7-6/2019 9, 12/4-5/2019 14-3/2019

2) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 28.11.2019. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 28.11.2019, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 10 schvaluje.

HLA PRO 7

3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku pč. 1390, o výměře 131 m 2, který vznikne oddělením z tohoto pozemku, v katastrálním území Olešná u Radnic, žadateli J. CH., vlastníku sousedních
pozemků a RD čp. 36. Na pozemku se nachází keřový nálet a je neudržovaný. Zastupitelstvo obce požaduje, aby žadatel nechal zpracovat na své náklady oddělovací geometrický plán, sepis KS a uhradí též návrh na vklad do KN.
Případná KS bude uzavřena žadatelem jako SJM, bude předložena na následujícím zasedání ZO.

HLA PRO 7

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny části pozemku pč. 281/26, o výměře 1233 m2, orná půda, který vznikne oddělením z pozemku pč. 281/11, v katastrálním území Němčovice, vlastník Kladrubská a.s., za pozemek pč. 1420, trvalý travní porost o výměře 3270 m2 v kat. území Olešná u Radnic, vlastník Obec Němčovice. Důvodem směny je získat pozemek pro rozšíření sběrného dvora odpadů.

HLA PRO 7

3/3) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku pč. 238/4, o předpokládané výměře 2000 m 2, který vznikne oddělením z tohoto pozemku, v katastrálním území Němčovice, který je vedený jako trvalý travní porost. Podmínkou prodeje závazek kupujícího, že si je vědom, že součástí pozemku je mezideponie ornice a výkopového materiálu.

HLA PRO 6 PROTI 1

4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-0010244/VB/001 Němčovice, p.č. 233/20, kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemky 233/6, 233/8, 233/21 v kat. území Němčovice. Rozsah omezení pozemků věcným břemenem je vymezen geometrickým plánem, který je nedílnou součástí této smlouvy, zřizuje se na dobu neurčitou úplatně za jednorázovou částku 2300,– Kč.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 7

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na vozidlo LIAZ BSS, typ BOBR PRESS, r.v. 1994, na odvoz tuhých domovních odpadů se společností AUTOCENTRUM V+K, spol. s r.o. Lubenec, za částku 60500 Kč vč. DPH, vozidlo je zcela funkční, reg. zn. má v depozitu. Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy, zajištěním evidenční prohlídky, zápisem do evidence mot. vozidel na odboru dopravy a účetní se pověřuje úhradou faktury ve sjednané výši.

HLA PRO 7

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup hydraulického lisu na odpad ve výši 24200 Kč, vč. DPH a použitých pěti plechových kontejnerů 1100 lt., vše v celkové částce 27725 Kč. od společnosií AUTOCENTRUM V+K, spol. s r.o.
Lubenec. Účetní se pověřuje úhradou faktury ve sjednané výši.

HLA PRO 7

5/3) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup dvoukolového přívěsu s vysavačem listí zn. LASKI, s benzínovým motorem zn. Kohler Command PRO, 18 hp, se závěsem žehlička na kouli a dále kovového kontejneru modré barvy, se zadním vyklápěcím víkem, za částku 12000 Kč od ing. P.Z z Plzně, vše funkční. Účetní se pověřuje úhradou kupní ceny.

HLA PRO 7

6) Zastupitelstvo obce projednalo návrh Dodatku č. 1/1 smlouvy o zajištění komplexního odpadového hospodářství obce Němčovice se společností Marius Pedersen, a.s., Hradec Králové, podle kterého je stanovena cena za svoz nádob o objemu 1100 lt za rok v režimu 1×7 za kus 5002 Kč, za 1×14 za kus 2501 Kč a za 1 měsíc 1155 Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 a starostu pověřuje jeho podpisem.

HLA PRO 7

7) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem výběrového řízení na zakázku „Olešná – soustava domovních čistíren odpadních vod, Němčovice“. Zadavatel se rozhodl na základě doporučení výběrové komise uzavřít smlouvu s D. Krchov, IČO 87830272, která splnila podmínky a nabídla cenu za zakázku ve výši 922671,42 Kč bez DPH, tj. 1116432,41 Kč s DPH. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vítězem zakázky. Tato akce je částečně kryta z dotace SFŽP ve výši 840000 Kč.

HLA PRO 7

8) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2019 s D. Krchov, IČO 87830272 na zakázku „Olešná – soustava domovních čistíren odpadních vod, Němčovice“ ve výši 922671,42 Kč bez DPH, tj. 1116432,41 Kč s DPH. s termínem dokončení zakázky do 31.7.2020. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 7

9) Zastupitelstvo obce projednalo návrh Dodatku č. 1 smlouvy o zpětném odběru použitého rostlinného oleje a jedlých tuků s firmou Černohlávek OIL z Církvice, podle kterého se mění článek III. Smlouvy tak, že obec se zavazuje hradit za umístěnou sběrnou nádobu na použitý olej částku ve výši 500 Kč za rok. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 a starostu pověřuje jeho podpisem.

HLA PRO 7

10) Starosta seznámil přítomné o změně svozu komunálního odpadu (popelnic) a na sběrném dvoře v roce 2020. Postupně se bude přecházet na kontejnery o objemu 1100 lt, (tzv. centrální stanoviště) na zbytkový komunální odpad, které budou umístěny v obci tak, aby docházka s odpadem byla dostupná v přiměřené vzdálenosti. Případné připomínky, nebo stížnosti budou řešeny průběžně. Současně s tím budou zrušeny popelnice o objemu 110 lt. Občanům, kteří bydlí ve větší vzdálenosti od kontejnerů tyto popelnice zůstanou, budou dál vyváženy a bude na ně vylepena známka na rok 2020. Smyslem tohoto opatření je snížit náklady na svoz popelnic tak, aby obec nemusela další zvýšené náklady na likvidaci tuhého komunálního odpadu dotovat z obecního rozpočtu a nemusely se občanům zvyšovat roční poplatky na osobu. Důvodem je neustálé zvyšování nákladů na likvidaci odpadu – zrušení skládky Břasy, zvýšené dopravní vzdálenosti s odvozem odpadu, zvyšování cen svozových firem za služby, zvýšena cena za uložení odpadu na skládku, atd. Dále bude od příštího roku omezen příjem stavebního materiálu od našich občanů, od ostatních mimo obec bude zrušen zcela. Nová úprava bude předmětem novely obecně závazné vyhlášky, která bude připravena ke schválení na prosincové zasedání zastupitelstva s tím, že její účinnost by měla nastat od 1.1.2020.

HLA PRO 7

11) Objednávka stavebního materiálu na kanalizaci na stoky A3 a A3a. Místostarosta seznámil přítomné, že po provedené poptávce u více dodavatelů byla vybrána společnost S+H, stavební a obchodní firma spol. s r.o., Rokycany, která pro obec dodá stavební materiál na stavbu kanalizace na stoky A3 a A3a ve výši 360000 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo obce souhlasí s objednávkou a pověřuje místostarostu jejím vyřízením. Faktura za dodané zboží ve stanovené výši musí být předložena objednateli a rovněž zaplacena nejpozději do konce t.r. Tato akce je kryta finančním darem od společnosti ČEPS.

HLA PRO 7

12) Zastupitelstvo obce se zabývalo výběrem nového nájemníka bytu č. 8 v čp. 22 v obci Němčovice podle podaných žádostí, kterých bylo celkem k dnešnímu dni podáno třináct. Byl sestaven pořadník z došlých žádostí na
základě návrhů od jednotlivých zastupitelů takto:

1. žadatel Veronika Bláhová (žádost od 2.1.2018),

2. žadatel Lucie Somrová (žádost od 8.11.2019),

3. žadatel Barbora Volfová (žádost od 21.11.2019),

4. žadatel Petr Jirků (žádost 1.8.2019).

Před hlasováním o konečném pořadí oznámila zastupitelka D. Pavelková střet zájmů, neboť na prvním místě je její neteř a proto nebude hlasovat. Starosta se pověřuje zajištěním oznámení všem žadatelům o výsledku a stanoveném pořadí.

HLA PRO 4, PROTI 2, NEHL 1

Zastupitelstvo obce projednalo nabídku na služby spojené se zpracováním a vyhotovením pasportu místních komunikací od firmy ENVIPARTNER, s.r.o. z Brna – Štýřic za částku 40328 Kč. Rozsah bude obsahovat 2979 m účelových komunikací v zástavbě a 14463 m mimo zástavbu, dílo bude dokončeno do konce měsíce ledna 2020. Bude obsahovat 1x tištěnou verzi a 1x elektronická verze. Zastupitelstvo schvaluje zadání této zakázky, starostu jejím zajištěním.

HLA PRO 7

14) Zastupitelstvo obce seznámil starosta s písemnou žádostí občana o úpravu přístupové lesní cesty a s jeho odpovědí na tuto žádost.
15) Různé:
15/1) Starosta informoval přítomné o výši příspěvku obce na dopravní obslužnost v roce 2020, která byla vyčíslena organizací POVED na 7524 Kč.
15/2) Starosta informoval přítomné o rozhodnutí Policejního prezidia ČR, ředitelství služby pro zbraně ze dne 21.11.2019, kterým vyhověl odvolání obce proti rozhodnutí PČR, Krajského ředitelství policie PK, kterým nám byla zamítnuta žádost o nahlédnutí do spisu na povolení střelnice SSK Dvorec a toto rozhodnutí zrušil.
15/3)

  • Ve čtvrtek, 5. prosince se koná od 16 hodin v klubovně Hasičského domu pro děti Mikulášská nadílka. Po čertech přijde na řadu divadlo Histrio a jejich pohádka. Přihlášky přijímá obecní úřad a hospoda.
  • Na Bronzovou adventní neděli, 8. prosince od 18 hodin zveme občany k rozsvícení vánočního stromu na návsi.
  • Vánoce pro opuštěné pejsky v útulku, která se konají v pondělí, 23. prosince od 11 do 16 hodin. Zveme občany na předvánoční procházku.
  • V úterý na Silvestra se koná tradiční Silvestrovská jízda kolmo, sraz u hospody ve 13 hodin. Na Nový rok uspořádá obec ohňostroj. Začne přesně v 0,30 hodin.

15/4) Plán akcí v roce 2020

Poslední zasedání zastupitelstva obce v roce 2019 svolává starosta na den 19. prosince 2019, začátek v 19 hodin.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,45 hod.
Zapisovatelka: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Jitka Trlicová, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 30.11. 2019

Komentáře