Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 9/2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 9/2018 ze dne 21. září 2018 konaného v místní restauraci

Začátek: 19,00 hod.

Přítomni: 6 členů ZO (Ferschmann, Vašková, Bc. V. Ferschmannová, Mgr. Střelečková, J. Galbavý)

Omluveni:

Nepřítomni: S. Kapras

Hosté: veřejnost 3

Program:

 1. Kontrola plnění minulých usnesení
 2. Úhrada faktur nad 50 tisíc
 3. Rozpočtové opatření č.8
 4. Smlouva o spolupráci s SDH Němčovice
 5. Žádost o finanční příspěvek SK Němčovice
 6. Přijetí dotace od PK
 7. Smlouva o poskytnutí příspěvku na prodejnu v obci
 8. Dohody o provedení práce
 9. Souhlas s podáním žádosti do výzvy MAS a PM
 10. Dovolba členů kontrolního a finančního výboru
 11. Projednání výsledků kontroly MV ČR o výkonu samostatné působnosti v obci
 12. Různé: Beseda o houbách, příprava Jarmarku, Soptíci, atd.

Ověřovatelé zápisu: Střelečková, Galbavý Zapisovatelka: Vašková V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/4, 8/1, 8/2-8/2018

Nesplněno: 4/6, 7/3-8/2018 7/3-5/2018 11/4-4/2018 slouč. do 8/6 trvá-3/2018 5-8/2017

2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury ve výši 139.950,– Kč firmě P. Ferschmann, Ořech, podle uzavřené SoD č. 5/2017 ze dne 2.11.2017 za stavbu hřbitovní zdi (II. etapa). Akce je částečně kryta účelovou dotací od PK ve výši 440.000,– Kč.

HLA PRO 6

3) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 31.8.2018. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k  31.8.2018, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 8 schvaluje.

HLA PRO 6

4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci obce s SDH Němčovice při zabezpečování úkolů požární ochrany, ochrany života, zdraví a majetků občanů při likvidaci požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných události. K zabezpečení úkolů jsou hasičům svěřeny k užívání objekty a technika vyjmenované v čl. III smlouvy. Obec se zavazuje zabezpečovat činnost finančními prostředky ze svého rozpočtu. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy.

HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce projednalo žádost Sportovního klubu Němčovice o finanční příspěvek na činnost klubu. Jedná se o podporu sportovních, společenských a kulturních akcí v obci, které jsou naplánovány do konce roku. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 30 000,– Kč, které budou převedeny na účet klubu č. 259883148/0300 do konce měsíce září. Účetní obce se pověřuje provedením transakce, místostarostka obce podpisem Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

HLA PRO 6

6/1) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Podpora prodejen v obcích do 250 obyvatel, z rozpočtu PK ve výši 30 000 Kč.

HLA PRO 6

6/2) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí, z rozpočtu PK ve výši 300 000 Kč.

HLA PRO 6

7) Zastupitelstvo obce projednalo žádost provozovatele místního zařízení, K.F., IČO 18738125, který provozuje prodejnu a pohostinství v Němčovicích v objektu čp. 16 o finanční příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 36 000,– Kč, které budou vyplaceny žadateli do konce měsíce září. Účetní obce se pověřuje provedením transakce, místostarostku obce podpisem Smlouvy o poskytnutí příspěvku a starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové dotace s PK.

HLA PRO 5 ZDRŽ 1

8/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o provedení práce: provádění technicko-hospodářských a administrativních prací se zaměstnancem K.F. Němčovice čp. 16. Sjednané práce budou prováděny od 1.10.2018. Místostarostka obce se pověřuje podpisem dohody.

HLA PRO 5 ZDRŽ 1

8/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o provedení práce: provádění knihovnických a kronikářských prací a vedení mzdové účtárny se zaměstnankyní J.F. Němčovice čp. 16. Sjednané práce budou prováděny od 1.10.2018. Místostarostka obce se pověřuje podpisem dohody.

HLA PRO 6

9) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na sociální bydlení v rámci výzvy MAS Světovina na projekt „Novostavba 6 BJ Němčovice“ a pověřuje zpraocváním žádosti firmu BRM s.r.o. Plzeň, za cenu 50000,– Kč +DPH. Zároveň uděluje plnou moc jednateli společnosti ing. M.Jarošovi pro vyřizování veškeré agendy této dotace.

HLA PRO 6

10/1) Zastupitelstvo obce zvolilo členy kontrolního výboru obce, jehož předsedou je zastupitel S. Kapras, a to Bc. Vendulu Ferschmannovou a Mgr. Jitku Střelečkovou.

HLA PRO 5, ZDRŽ 1

10/2) Zastupitelstvo obce zvolilo členy finančního výboru obce, jehož předsedou je zastupitel J. Galbavý, a to Danuši Pavelkovou a Jiřinu Vaškovou.

HLA PRO 5, ZDRŽ 1

11) Zastupitelstvo obce se seznámilo s výsledky kontroly MV ČR o výkonu samostatné působnosti v obci. Na základě závěrů kontroly starosta předložil zastupitelstvu provedená opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků. Jednalo se o doplnění podpisů starosty pod zápisy z jednání zastupitelstva, dále doplnění dat vyvěšení a sejmutí u pozvánek na zasedání zastupitelstva, dále doplnění povinných informací a výročních zpráv na web obce a dovolbu členů kontrolního a finančního výboru. Všechny tyto nedostatky byly k dnešnímu datu napraveny a doplněny. Starosta se pověřuje zveřejněním závěrů kontroly spolu s přijatými opatřeními na úřední desce úřadu a informování kontrolního orgánu o výsledcích projednání kontroly.

HLA PRO 7

12) Zastupitelstvo obce se zabývalo přípravou nejbližších akcí:

V sobotu, 22.9. se uskuteční od 15 hodin na němčovické návsi Loučení s létem

V pátek, 5.10. a v sobotu 6.10. jsou volby do Senátu Parlamentu ČR, druhé kolo o týden později.

V pátek, 12.10. se od 18 hodin uskuteční akce Povídání o přinesených houbách s mykologem

V sobotu, 27.10. se koná jubilejní X. Němčovický Jarmark od 11 do 15 hodin.

V neděli, 28.10. se koná od 13 hodin při příležitosti stého výročí založení republiky zasazení Stromu republiky.

V neděli, 4.11. je v Němčovicích posvícení.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 4. října 2018, začátek v 19 hodin. Jednání zastupitelstva obce skončilo 20, 10 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Jitka Střelečková, Stanislav Kapras

Vyvěšeno: 22.9. 2018

Komentáře