Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 8/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 8/2016 dne 21. září 2016  v místní restauraci

Začátek:    19,00 hod.                                                                                                                        

Přítomni: 7 členů ZO  (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, S. Kapras, Mgr. Střelečková, Bc. Ferschmannová)
Omluveni: 

Hosté: 14  veřejnost       

Program:                                                                                                                                                                         

 1. Kontrola plnění minulých usnesení   
 2. Převody nemovitostí
 3. Studie domu pro seniory
 4. Úhrada faktury nad 50 tisíc
 5. Smlouva REMA
 6. Volby 2016         
 7. Různé – Loučení s létem, ad.                                                                                                   

Ověřovatelé zápisu:   Pavelková, Galbavý
Zapisovatelka: Vašková  V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 7

1)  Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5,  3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7/1, 8, 9-6/2016     7-6/2016  10/3-5/2016    5-4/2016 (vyhl.)
Nesplněno:  7/2-7/2016    10/2-5/2016   7-8/2015 (stř. ostrůvek)    11/1-1/2014 (optika)   

2/1)  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek pč. 1843, o výměře 1497 m2, vedený jako vodní plocha, v katastrálním území Olešná u Radnic se společností Lesy České republiky, a.s. Pozemek bude využit na stavbu Suchý poldr, včetně úprav propustku v Olešné. Cena bude stanovena znaleckým posudkem. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.  HLA PRO 7

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku pč. 435/10, o výměře 38 m2 manželům Hyrmanovým z Němčovic, který vznikl oddělením z pozemku pč. 435/3 v katastrálním území Němčovice za částku 8880,– Kč. Cena obsahuje všechny náklady spojené s prodejem pozemku (GP, KS, vklad a daň). Důvodem prodeje je pokračující výstavba RD v této lokalitě, vznikají nová oplocení a zhoršuje se přístup na pozemek při jeho údržbě. Ve smlouvě bude zajištěno věcné břemeno průchodu kanalizace.  Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy. HLA PRO 7

2/3)  Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku pč. 223/4, orná půda, o výměře 1300 m2, v katastrálním území Němčovice společnosti Kladrubská a.s., za částku 13000,– Kč, přičemž náklady na převod pozemku hradí kupující. Důvodem prodeje je následný nákup pozemku potřebného na stavbu autobusové zastávky s chodníkem a čekárnou u křižovatky na druhé (protilehlé) straně silnice II/232 od této společnosti. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 7

2/4)  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na pozemky pč. 1845, 1850, 1861, 1866, 1869, 1873 o celkové výměře 17289 m2, se společností Kladrubská a.s., na dobu neurčitou za stanovený roční nájem ve výši 5186 Kč. Tyto pozemky jsou připraveny jako přístupové polní cesty v rámci realizace KoPÚ v katastrálním území Olešná u Radnic. Ve smlouvě je uvedeno, že ke skončení pachtovního vztahu může dojít písemným oznámením ze strany propachtovatele. Ukončení pachtu ke konkrétním pozemkům bude provedeno písemně, s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Pachtýř bere na vědomí, že ke skončení pachtu může dojít bez ohledu na hospodářský rok. Zároveň se propachtovatel zavazuje umožnit pachtýři sklidit pěstované plodiny a to ve stanovené výpovědní lhůtě. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 7

2/5)  Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku pč. 55/4, o výměře 2437 m2, od paní M.S. z Němčovic, za částku 24.370,- Kč. Úhrada za pozemek bude provedena převodem na bankovní účet prodávající v den, kdy dojde k zápisu práva vlastnictví na kupujícího do katastru nemovitostí. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí strana kupující. Pozemek vznikl oddělením z pozemku pč. 55/2 v katastrálním území Němčovice. Nově vytvořený pozemek sousedí bezprostředně s pozemkem obce, na kterém se nachází obecní ČOV. Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy. HLA PRO 7

3) Zastupitelstvo obce se seznámilo s předloženou koordinační studií Novostavby 6 BJ na pozemku pč. 296/5 v katastrálním území Němčovice od společnosti BRM s.r.o., Plzeň. Studie řeší zastavění pozemku stavbou a dispozice šesti malometrážních bytů. Starosta se pověřuje jednáním s vlastníky sousedního pozemku k získání jejich souhlasu se stavbou, zadá vypracování geometrického plánu na zaměření hranice pozemku na východní straně a k oddělení části pozemku. Zastupitelstvo s uspořádáním stavby na pozemku dle předložené studie varianta B souhlasí. HLA PRO 6 ZDRŹ 1

4) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury č. 2016014 od Jaroslava Beneše, IČO 16732863, ve výši 61578,— vč. DPH za montáž elektroinstalace a vodoinstalace v prostorách Hasičské zbrojnice čp. 22, I. etapa – suterén. HLA PRO 7

5) zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o využití sběrného dvora pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů, se společností REMA Systém, a.s. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy.  HLA PRO 7

6) Volby 2016 – starosta podal informace o přípravě voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje,  jmenoval v termínu členy volební komise a zapisovatelku, školení dne 22.9. se zúčastní paní Vašková a Pavelková. Volební místnost bude opět v salonku místní restaurace.  Distribuce volebních lístků do domácností bude ve lhůtě zajištěna obecním úřadem. Volební místnost bude otevřena v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Konečné výsledky z naší obce pak lze najít po ukončení voleb na našich webových stránkách po 14,30 hodině.

7) Různé:

7/1) Zastupitelstvo obce se zabývalo přípravou nejbližších akcí :                                                                              

 • V sobotu, 24.9. se uskuteční od 15 hodin na němčovické návsi Loučení s létem
 • Poslední zářijovou neděli platí naposledy v tomto roce obecní vyhláška o nedělním klidu.
 • V sobotu, 29.10. se koná již  VIII. Němčovický Jarmark od 11 do 15 hodin.
 • V neděli, 30.10. se koná pro děti od 13 hodin Drakiáda a končí letní čas.
 • V sobotu, 5.11. v zasedačce Hasičského domu bude od 8 hodin školení řidičů z povolání.
 • V neděli, 6.11.  je v Němčovicích posvícení.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 27. října 2016, začátek v 19 hodin.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,25 hodin.


Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 22.9. 2016                               

Komentáře