Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 8/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 8/2020 konaného dne 10. prosince 2020 v místní restauraci.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 8/2020
dne 10. prosince 2020 v místní restauraci

Začátek: 19,00 hod.

Přítomni: 6 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková, J. Galbavý, Bc. V. Ferschmannová, S. Kapras, Mgr. Trlicová,)

Omluven: D. Pavelková (od 19,30 hodin na jednání přítomna)

Hosté: veřejnost 5

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Faktury nad 50 tisíc Kč
3) Prodej a nákup věcí movitých
4) Záměr prodeje nemovitosti
5) Rozpočtové opatření č. 7 a 8
6) Inventarizační komise a plán
7) Rozpočtové provizorium
8) Dodatek č. 1 smlouvy Stavitelství Kamínek
9) Dodatek č. 2 smlouvy o zajištění komplexního odpadového hospodářství obce
10) Smlouva o kontokorentním úvěru, Smlouva o úvěru na předfinancování akce IROP 6 BJ
11) Smlouva o poskytnutí finančního daru ČEPS
12) Informace o průběhu staveb:
13) Akce v obci – Rozsvícení vánočního stromu, Vánoce v útulku, Silvestrovská jízda kolmo, Novoroční ohňostroj, ad.

Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Trlicová Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4-7/2020 11/1–3/2020
Nesplněno: 5/1 (směna Kl.) trvá, 5/2 (střelnice) trvá – 2/2020 12-7/2019 (pole nad obcí) 14-3/2019 (soud Stránský)
2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení konečné faktury č. 32/20 ve výši 280.000,– Kč firmě P. F., Ořech, IČO 67793363 podle uzavřené SoD č. 2/2020 za stavbu hřbitova v obci Němčovice – 4. etapa. Akce je částečně kryta účelovou dotací od PK ve výši 400.000,– Kč

HLA PRO 6

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur ve výši 526.310,41 Kč a 65.675,– Kč firmě Zvánovec, a.s., České Budějovice, IČO 26026279 podle uzavřené SoD č. 219036 ze dne 8.4.2019 za provedené práce na rekonstrukci návesního rybníku na pč. 31 v k. ú. Němčovice, s celkovými náklady ve výši 2.271.964,63 Kč vč. DPH. Akce je částečně kryta účelovou dotací od MZe ve výši 1.550.000,– Kč.

HLA PRO 6

2/3) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur ve výši 818.808,79 Kč a 181.191,21 Kč firmě Stavitelství Kamínek, s.r.o., IČO 26021471, se sídlem Líšťany 11, 330 35, podle uzavřené smlouvy o dílo č. SOD/2020/17, za zhotovení stavby místní komunikace Němčovice – 3. etapa, zemní práce, odvodňovací žlaby, osazení silničních obrubníků, asfaltový beton, na pozemcích p.č. 233/8, 233/32, 231/9, 229/3, 434, 233/21 v kat. území Němčovice.

HLA PRO 6

2/4) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury ve výši 196.020,– firmě M. Stodůlka, Motory TATRA a LIAZ, Vítkov, Lesní 752, za nový motor T 148 – VR, montáž a demontáž do hasičského vozidla JPO Němčovice a dopravu, vč. DPH.

HLA PRO 6

2/5) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury ve výši 154.0240,– vč. DPH, autoservisu DAF, firmě NEVA Group, s.r.o., Nýřany, za repasi vstřikovačů a vstřikovacího čerpadla, výměnu hřídele převodové skříně pro funkci hydraulické nástavby do vozidla DAF – přepravníku kontejnerů.

HLA PRO 6

3/1) Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem obecního vozidla LIAZ 150 – přepravník kontejnerů panu P.M. z Roztok za částku 60.000,– Kč.

HLA PRO 6

3/2) Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem obecní Sekačky travních porostů STPC 133, ve stavu rozebraném na díly panu P.M. z Roztok za částku 100.000,– Kč.

HLA PRO 6

3/3) Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem paketovacího hydraulického lisu panu L.P.ze Slovenska za částku 20.000,– Kč.

HLA PRO 6

3/4) Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkou k prodeji a s prodejem obecního vozidla LIAZ Bobr Press, vozidlo na odvoz TDO za částku 60.000,– Kč, podpisem převodní smlouvy se pověřuje starosta.

HLA PRO 6

3/5) Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkou k prodeji a s prodejem obecního vozidla – autobusu KAROSA LC 936 za částku 30.000,– Kč, podpisem převodní smlouvy se pověřuje starosta.

HLA PRO 6

3/6) Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem vozidla DAF – přepravník kontejnerů od společnosti Energy financial group a.s. , Praha 4, za částku 200.000,– Kč, vč. DPH.

HLA PRO 6

3/7) Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem vozidla – autobusu Irisbus KAROSA 954 E, od společnosti ČSAD Plzeň za částku 48.000,– Kč, vč. DPH.

HLA PRO 6

4) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků oddělených z obecního pozemku pč. 1277/2, A) o výměře 9 m2, B) o výměře 35 m2, oba v katastrálním území Olešná u Radnic. Pozemek A) se bude prodávat za kupní cenu 8.200,– Kč (obsahuje cenu pozemku, ½ náklady na oddělovací geometrický plán, sepis KS a návrh na vklad do KN, poplatek za vklad) vlastníku nemovitosti pro zajištění vjezdu do garáže, pozemek B) se bude prodávat formou tzv. obálkové metody. Nejnižší nabídková cena je stanovena na částku 15.000,– Kč (obsahuje cenu pozemku, ½ náklady na oddělovací geometrický plán, sepis KS a návrh na vklad do KN, poplatek za vklad). Zájemci o koupi pozemku B) doručí svojí nabídku, která bude obsahovat cenu za pozemek v tuzemské měně, zaokrouhlený na stokoruny, v zapečetěné (zalepené) obálce do kanceláře zdejšího obecního úřadu nejpozději dne 28. ledna 2021 do 18 hodiny. Vítězem – kupujícím bude ten zájemce o koupi, který v obálce nabídce vyšší cenu. Po schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem obce s ním bude uzavřena kupní smlouva. Podmínkou prodeje bude zajištění stavebních úprav a zpevnění ploch na předmětných pozemcích. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo neprodat pozemek žádnému zájemci, který podal písemnou nabídku.

HLA PRO 6

5) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 10.12.2020. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 10.12.2020, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 7 a 8 schvaluje.

HLA PRO 6

6/1) Starosta podal návrh na schválení inventarizačního plánu a na jmenování inventarizační komise k provedení účetní a fyzické inventarizace k 31.12.2020 ve složení: předseda Jaroslav Galbavý, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová.

HLA PRO 6

6/2) Zastupitelstvo obce žádá:
a) účetní obce o provedení závěrky hospodaření obce k 31.12.2020
b) inventarizační komisi o provedení inventarizace majetku obce do 15.1.2021
c) starostu o zajištění návrhu nové sestavy rozpočtu obce na rok 2021 do 28.1.2021

HLA PRO 6

7) Na základě ukončení účetního roku k 31.12.2020, se schvaluje rozpočtové provizorium hospodaření obce ve výši 1/12 letošního rozpočtu v období od 1.1.2021 do schválení nového rozpočtu obce pro rok 2021.

HLA PRO 6

8) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SOD/2020/17 se zhotovitelem Stavitelství Kamínek, s.r.o., IČO 26021471, se sídlem Líšťany 11, 330 35, o změně rozsahu díla, které odpovídá navýšení ceny díla, vícepracím v částce 422.814,17 Kč, bez DPH, za zhotovení stavby místní komunikace Němčovice – 3. etapa, na pozemcích p.č. 233/8, 233/32, 231/9, 229/3, 434, 233/21 v kat. území Němčovice, Nová celková cena vč. DPH je 1,330.413,94 Kč, přičemž částka 1,000.000,– Kč je splatná do konce t.r., částka 330.413,94 Kč do VII/2021. Starosta se pověřuje podpisem dodatku.

HLA PRO 7

9) Zastupitelstvo obce projednalo návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o zajištění komplexního odpadového hospodářství obce Němčovice se společností Marius Pedersen, a.s., Hradec Králové, podle kterého je stanovena cena v roce 2021 za svoz nádob o objemu 1100 lt za rok v režimu 1×7 za kus 5.170 Kč, za 1×14 za kus 2.590 Kč a za 1 měsíc 1.200 Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 2 a starostu pověřuje jeho podpisem.

HLA PRO 7

10/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 0843454369/2020 k běžnému účtu obce do výše 300 tis. Kč debetního zůstatku s ČS a.s. pro možnost čerpání v případě nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků provozního charakteru rozpočtu schváleného na příslušný rok od ČS a.s v období 23.3.2021 do 22.3.2022.

HLA PRO 7

10/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 0633112109 ve výši 6.785.000,– Kč s ČS a.s. pro předfinancování stavby: Němčovice – novostavba 6 BJ. Úvěr bude jednorázově splacen po kolaudaci stavby ze schválené dotace z IROP – MAS Světovina. Zastupitelstvo obce rozhodlo o uzavření této úvěrové smlouvy a o poskytnutí v ní uvedeného plnění. Zároveň pověřuje starostu jejím podpisem.

HLA PRO 6 PROTI 1

11) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančního daru od společnosti ČEPS, a.s., za účelem financování podílu na rekonstrukci víceúčelové nádrže ve výši 300.000,– Kč v roce 2021. Obdarovaná obec se zavazuje dar použít výhradně v souladu se sjednaným účelem daru a to do konce roku 2021. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy č. 1410002564 o poskytnutí finančního daru.

HLA PRO 7

12) Informace starosty o probíhajících akcích v obci: Instalace domovních ČOV v Olešné – zkolaudováno, starosta předal uživatelům k podpisu Smlouvu o výpůjčce a darování. Rekonstrukce návesního rybníku v Němčovicích – proplaceny všechny faktury, zkolaudováno. Dokončena poslední část odkanalizování obce, požádáno o kolaudaci (17.12.), po novém roce rozešle obecní úřad platební výměry podle OZV vlastníkům pozemků za jejich zhodnocení možností připojení na kanalizaci. Dokončena čtvrtá etapa stavby nového hřbitova, zbývá dokončit etapu pátou, poslední, kolaudace se předpokládá do konce roku 2021. Započaly stavební práce na akci Novostavba 6 BJ. P5esazeny byly stromy z okraje fotbalového hřiště, na jaře už bude možné hrát okresní soutěž na domácí půdě. Byla dokončena výstavba části místní komunikace firmou Stavitelství Kamínek, zbývá dokončit zavezení zeminou za krajnice, dokončeno bude do konce příštího týdne.

13) Různé:
• Vánoce pro opuštěné pejsky v útulku se konají ve středu, 23. prosince od 11 do 16 hodin.
• Ve čtvrtek na Silvestra se koná tradiční Silvestrovská jízda kolmo, sraz u hospody ve 13 hodin.
• Na Nový rok bude obecní ohňostroj. Začne přesně v 0,30 hodin.
***************
Zastupitelstvo obce Němčovice přeje všem svým občanům příjemné prožití Vánočních a Novoročních svátků, hodně zdraví a štěstí v roce 2021.

***************

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 28. ledna 2021, začátek v 19 hodin.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20 hodin

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Trlicová, Galbavý

Vyvěšeno: 11.12. 2020

Komentáře