Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 8/2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 8/2019 konaného dne 24. října 2019 v místní restauraci

Začátek: 19,03 hod.

Přítomni: 6 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková, J. Galbavý, D. Pavelková, S. Kapras, Mgr. Trlicová, D. Pavelková)

Omluveni: Bc. V. Ferschmannová,

Nepřítomni:

Hosté: veřejnost 4

Program:

1) Kontrola plnění minulých usnesení

2) Úhrada faktur nad 50 tisíc

3) Rozpočtové opatření č. 9

4) Smlouva o dílo s firmou BRM, s.r.o.

5) Nabídka společnosti MND na odběr elektřiny od 1/2020

6) Uzavření skládky komunálního odpadu v Břasích

7) Dodatek č. 1 s fa MP o zajištění odpadového hospodářství na rok 2020

8) Úprava OZV za likvidaci odpadu

9) Přijetí daru od společnosti ČEPS, a.s.

10) Objednávka stavebního materiálu na kanalizaci na stoky A3 a A3a

11) Žádost občana zastupitelstvu obce

12) Různé: Jarmark, Školení řidičů, Svatomartinský průvod, ad.

Ověřovatelé zápisu: Trlicová, Pavelková

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 14/1, 14/2-7/20195-5/2019 15/4-3/2019

Nesplněno: 12,13,14/3, 14/4, 14/5-7/2019 9, 11/1, 11/7-6/2019 9, 12/4-5/2019 14-3/2019

2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury ve výši 72.050,– Kč firmě Petr Prášil, Hostivice, vydavatelství Baron, ze dne 3.10.2019 za publikaci Školní trampoty učitele Hyláka. Akce je částečně kryta účelovou dotací od PK.

HLA PRO 6

3) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 24.10.2019. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 24.10.2019, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 9 schvaluje.

HLA PRO 6

4) Zastupitelstvo obce s odkazem na usnesení č. 7-7/2019 ze dne 26.9.2019 schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 219934 na zhotovení dokumentace k provedení stavby mezi obcí Němčovice a společností BRM, spol. s r.o., podle které bude obci dodána dokumentace k provedení stavby a provedeno výběrové řízení na realizaci stavby „Novostavba 6 BJ Němčovice“. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce podle usnesení č. 8/1-7/2019 ze dne 26.9.2019 schválilo postup ve věci ukončení Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí nízkého napětí se společností ČEZ ESCO, a.s. pro odběrná místa v obci. Dne 21.10.2019 zaslal starosta elektronickou výpověď – ukončení smlouvy s touto společností ke dni 31.12.2019. Současně byla obci předložena nová nabídka od obchodníka s elektřinou MND, a.s. se sídlem Hodonín, která splňuje požadavky obce, která současně předložila cenovou nabídku za odběr elektřiny, stanovila výši měsíční zálohové faktury, vč. DPH a předložila návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny od 1.1.2020. Smlouva je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Zálohové faktury budou zasílány elektronicky. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením této smlouvy a starostu pověřuje jejím podpisem.

HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce se podrobně zabývalo problematikou další likvidace komunálního odpadu po uzavření skládky komunálního odpadu v Břasích, které se plánuje nejpozději do konce tohoto roku. Odvoz a likvidace směsného a objemového odpadu a stavební suti ze sběrného dvora obce bude třeba smluvně zajistit jinde. V každém případě to bude znamenat zvýšení ceny za předání odpadu a zvýšení dopravních nákladů. Starosta oslovil starostu města Zbiroh o možnosti využívat další nejbližší skládku odpadů v Chotětíně, žádost byla projednána v městské radě se zamítavým stanoviskem. Další možností je předávání odpadu do ZEVO Chotíkov, zde však významně narostou náklady na dopravu (72 km tam i zpět), přičemž doposud byla vzdálenost na břaskou skládku 16 km (TaZ). Z tohoto důvodu by bylo nejvhodnější využít překladiště odpadů společnosti MP v Kralovicích (38 km TaZ) i za vyšší cenu za uložení a předání odpadu.

HLA PRO 6

7) Zastupitelstvo obce projednalo návrh Dodatku č. 1 smlouvy o zajištění komplexního odpadového hospodářství obce Němčovice se společností Marius Pedersen, a.s., Hradec Králové, podle kterého bude možné předávat odpad ze sběrného dvora kat. 200301, 200307 a 170107 na překladiště sběrného dvora v Kralovicích. Cena za svoz komunálního odpadu z popelnic se pro obec nemění. Navýšení ceny za SKO za jednu tunu odpadu bude od příštího roku o 275,– Kč (z 1540,– na 1815,–), dopravné zvýší o 770,– Kč (z 560,– na 1330,–), což je celkové navýšení o 1045,– Kč včetně dopravy za 1 tunu odpadu. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 a starostu pověřuje jeho podpisem.

HLA PRO 6

8) V souvislosti s usnesením č. 7-8/2019 bude nezbytné provést další opatření na snížení nákladů obce na likvidaci směsného (netříděného) komunálního odpadu, které obec dotuje z obecního rozpočtu. Jedná se především o:

a) zvýšení poplatku za předání SKO na sběrný dvůr osobami, které nemají v obci trvalý pobyt, nebo zde nevlastní žádnou nemovitost. Ceník bude platný od 1.1.2020, starosta se pověřuje jeho vypracováním.

b) na SD obce bude možné předávat stavební odpad pouze v malém množství (max. do velikosti přívěsného vozíku za autem, např. 1x za měsíc) a odpad nesmí pocházet ze stavební činnosti prováděné stavební firmou, nebo v objemu, který odpovídá stavební činnosti prováděné při stavbě, nebo rekonstrukci objektů. V takovém případě bude muset za předání takového odpadu (kat. 170107) na SD obce zaplatit i občan, který v obci bydlí podle ceníku, který bude platný od 1.1.2020 pro sběrný dvůr odpadů obce. Stavební odpad od osob, které nemají v obci trvalý pobyt, nebo zde nevlastní žádnou nemovitost nebude přijímán vůbec.

c) obec bude postupně přecházet na systém centrálních stanovišť popelnic v obci, nahrazením popelnic o objemu 110, 120 l za plechové kontejnery o velikosti 1100 l. Tento systém bude zaveden v prvním kole u školy, u hospody, u Galbavých a v Zahradní ulici. Z tohoto důvodu obec objedná nákup čtyř těchto kontejnerů. Postupně se bude na tento systém přecházet na dalších místech v obci.

d) aby bylo možné zachovat stávající komfort likvidace odpadů pro naše občany bez navýšení současného ročního poplatku, bude přijata nová obecně závazná vyhláška na příštím jednání ZO s účinností od 1.1.2020, která bude obsahovat výše popsané změny. Starosta poučí obsluhu sběrného dvora o tom, že bude mít oprávnění požadovat od občanů doklad, který bude osvědčovat zaplacený poplatek obci za likvidaci odpadu na daný rok pro ukládání odpadu zdarma. Nebude možné odevzdávat odpad pocházející z jiné obce na jméno občana, který poplatek uhradil. Veškeré ostatní odpady, obaly a zpětný odběr elektrozařízení zůstává beze změn. Navíc je možné na SDO nově předávat i použitý jedlý olej v uzavřených plastových lahvích.

HLA PRO 6

9) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančního daru od společnosti ČEPS, a.s., za účelem dokončení obecní kanalizace. Obdarovaná obec se zavazuje dar použít výhradně v souladu se sjednaným účelem daru a to do konce roku 2019. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy č. 1410002212 o poskytnutí finančního daru.

HLA PRO 6

10) V souvislosti s usnesením ZO č. 7/2-6/2019 a usnesením č. 8-8/2019 bude objednán stavební (kanalizační) materiál na dokončení poslední části odkanalizování obce – stoky A3 a A3a v Němčovicích. Rozpis stavebního materiálu, předběžnou cenu a objednávku připraví místostarosta obce tak, aby zboží bylo uhrazeno nejpozději do konce tohoto roku.

HLA PRO 6

11) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s písemnou žádostí paní J.K z Němčovic, ve které si stěžuje na stojící a zapáchající vodu, která vytéká ze zatrubnění pod hřištěm, do kterého je napojen silniční příkop, dále na znečištěnou vodu mikrobakteriálně i chemicky ve vrtané studni na svém pozemku, požaduje zatrubnění okolo svého pozemku, dále požaduje odstranění skládky ornice a opravu místní komunikace. Na místní šetření dne 18.10. byl pozván na místo zástupce vodoprávního odboru MěÚ Rokycany pan Timko, vč. žadatelky. Na místě bylo zjištěno, že studna není zabezpečena proti vniku plžů, hmyzu, apod. do vrtu, dno zhlaví studny není vybetonováno a zabezpečeno proti vsakům deštové vody do obsypu vrtu. Dále bylo zjištěno, že vzdálenost protipovodňového zařízení a vody v něm stojící nemůže ohrozit kvalitu vody ve studni, ani nijak jinak obtěžovat okolí. Z haldy ornice byly odstraněny asfaltové kry a části betonových rour, které tam neznámá osoba navezla. V současné době je zde uskladněna ornice bez příměsí. Dále bylo zjištěno, že voda stékající zatrubněním od komunikace II. tř. je voda ze silničních příkopů, nikoliv z polí. Závěrem lze mj. odkázat na § 1019 OZ, že pokud stéká voda na pozemek přirozeným způsobem z výše položeného místa v důsledku deště, nebo oblevy, nelze požadovat úpravu pozemku. Doporučujeme žadatelce úpravu studny, její pravidelnou desinfekci, včetně kontroly její kvality laboratorními rozbory vody jednou ročně. Oprava místní komunikace bude provedena do konce října t.r. V těchto intencích bude žadatelce odpovězeno. Zajistí starosta.

HLA PRO 6

12) Různé:

12/1) V sobotu, 26.října se koná na němčovické návsi XI. Němčovický Jarmark od 11 do 15 hodin. Jako doprovodný program je připraveno vystoupení staročeské kapely Třehusk, v pravé poledne vystoupí pro děti kouzelník.

12/2) V neděli, 3. listopadu je v Němčovicích posvícení.

12/3) V sobotu, 9. listopadu se v zasedačce Hasičského domu bude konat od 8 hodin školení řidičů z povolání.

12/4) V pondělí, 11. listopadu se uskuteční pro děti Svatomartinský lampionový průvod, který začne v 18 hodin na návsi u obecního úřadu. Pro děti budou připraveny zdarma lampiony, pro dospělé bude připravena ochutnávka bílých a červených mladých vín. Akce bude ukončena ohňostrojem.

12/5) Knihu s názvem Školní trampoty učitele Hyláka, vydanou ke 100. výročí úmrtí Josefa Hyláka je možné zakoupit v kanceláři obecního úřadu za 180,– Kč.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 28. listopadu 2019, začátek v 19 hodin.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,15 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Jitka Trlicová, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 25.10. 2019

Komentáře