Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 8/2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 8/2018 konaného dne 30. srpna 2018 v místní restauraci.

Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 6 členů ZO (Ferschmann, Vašková, Bc. V. Ferschmannová, S. Kapras, Mgr. Střelečková) Omluveni: J. Galbavý
Nepřítomni:
Hosté: veřejnost 10

Program:

  1. Kontrola plnění minulých usnesení
  2. Úhrada faktur nad 50 tisíc
  3. Rozpočtové opatření č.7
  4. Uzavření smluv o dílo (Pilsfree, Chvátal, Marius Pedersen, Kamínek)
  5. Nabídka společnosti T-Mobile
  6. Převodní smlouvy
  7. Informace o činnosti (soudní řízení, ústavní stížnost, úřad práce, volby)
  8. Různé: Loučení s létem, Soptíci, ad.

Ověřovatelé zápisu: Střelečková, Kapras

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4-6/2018 1, 2, 3, 4-7/2018 5A, 8/1-3/2018 5/2-3/2017

Nesplněno: 7/3-5/2018 11/4-4/2018 trvá 5/6 trvá-3/2018 5-8/2017

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury ve výši 139.950,– Kč firmě P. Ferschmann, Ořech, podle uzavřené SoD č. 5/2017 ze dne 2.11.2017 za stavbu hřbitovní zdi (II. etapa). Akce je částečně kryta účelovou dotací od PK ve výši 440.000,– Kč.

HLA PRO 6

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení první zálohové faktury ve výši 121.000,– Kč firmě P. Ferschmann, Ořech, podle uzavřené SoD č. 1/2018 ze dne 2.11.2017 za stavbu hřbitova (III. etapa). Akce je částečně kryta účelovou dotací od PK ve výši 400.000,– Kč.

HLA PRO 6

2/3) Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 7-6/2018 z důvodu navýšení ceny skutečně provedených prací a schvaluje proplacení faktury ve výši 73.743,45, vč. DPH firmě Vrtané studny – V. Vlk, Obory 50, Dobříš, za vrtací práce na pozemku obce u víceúčelové nádrže a za zhotovení průzkumného vrtu na poz. 18/3 v k. ú. Němčovice. Bylo vyvrtáno 37 m, o průměru 200 mm, pažení 140 mm, zhotovení HGPV, včetně obsypu, jílového těsnění a dopravy.

HLA PRO 6

3) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 31.7.2018. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k  31.7.2018, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 7 schvaluje.

HLA PRO 6

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s poskytovatelem internetu PilsFree servis, s.r.o., IČO 29112478, se sídlem Tachovská 1373/41, 323 00 Plzeň, zastoupený Mgr. J. Pytlíkem jednatele, o poskytování služeb elektronických komunikací a přístup k síti Internet, s datumem zřízení služby od 1.9.2018, s rychlostí 40/10Mbps pro obecní internetovou síť NE-NET. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 6

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 07/18-P se zhotovitelem ing. V. Chvátalem, autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby, IČO 11624426, se sídlem V Radčicích 59, 322 00 Plzeň – Radčice, na vypracování PD na: Němčovice – kanalizace – západní část (stoky „A3 a A3a“, včetně dokumentace pro vydání společného povolení, za částku 42.600 Kč, vč. DPH, termín dokončení díla do 15.11.2018. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 6

4/3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. SOD/2018/014/01 se zhotovitelem Stavitelství Kamínek, s.r.o., IČO 26021471, se sídlem Líšťany 11, 330 35, na zhotovení stavby místní komunikace Němčovice – 1. etapa, zemní práce, trubní vedení, osazení silničních obrubníků, asfaltový beton, na pozemcích p.č. 233/16, 435/5 a 231/4 v kat. území Němčovice, za částku 961.820,09, vč. DPH, termín dokončení díla do 15.10.2018. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 6

4/4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. SOD/2018/014/02 se zhotovitelem Stavitelství Kamínek, s.r.o., IČO 26021471, se sídlem Líšťany 11, 330 35, na zhotovení stavby místní komunikace Němčovice – 2. etapa, zemní práce, trubní vedení, osazení silničních obrubníků, asfaltový beton, na pozemcích p.č. 234/3 a 235/2 v kat. území Němčovice, za částku 411.089,62, vč. DPH, termín dokončení díla do 15.10.2018. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 6

4/5) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí se společností ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, Praha 4, IČO 27232433. Smlouva nabývá účinnosti od 16.12.2018, s dobou trvání do 31.12.2019 a obci byly nabídnuty výhodnější tarify. Zároveň byla společnosti Bohemia Energy, s.r.o. dána k tomuto datu ve stanovené výroční lhůtě výpověď . Starosta se pověřuje vyřízením této agendy a podpisem smlouvy.

HLA PRO 6

4/6) Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o zajištění komplexního odpadového hospodářství obce Němčovice na rok 2019 s firmou Marius Pedersen, a.s. S návrhem nesouhlasí a požaduje, aby smlouva obsahovala pouze články, které se budou týkat svozu komunálního odpadu (popelnice) a aby její součástí byl ceník s odstupňovanými cenami za svozy v intervalech 51, 24 a 12 a svoz jednorázový, včetně DPH. Starosta se pověřuje dalším jednáním s firmou v této věci a na příští zasedání předložil nový návrh smlouvy.

HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dvouleté rámcové smlouvy s firmou T-Mobile Czech Republic, a.s., č.48006626 podle které jsou obci nabízeny zvýhodněné tarify pro služební telefony, s minimálním měsíčním plněním ve výši 3.000 Kč dle předložené písemné nabídky. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy na dobu 24 měsíců.

HLA PRO 6

6/1) Zastupitelstvo obce schvaluje v souvislosti dostavbou suchého poldru v Olešné a uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí kupní, nabytí nově odděleného pozemku p.č. 1843/4 v katastrálním území Olešná u Radnic o výměře 101m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 230-117/2018, za částku 7.623,– Kč, od společnosti Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, IČO 42196451. Starosta se pověřuje podpisem této kupní smlouvy.

HLA PRO 6

6/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na bezúplatný převod pozemků pč. 443/11 (26 m2), 471/2 (29 m2) a 471/3 (27 m2), v kat. území Němčovice od Plzeňského kraje a pověřuje starostu jejím podáním. Jedná se o majetkové vyrovnání mezi Plzeňským krajem a obcí Němčovice v souvislosti s výstavbou autobusových zastávek a chodníků na silnici II/232. Pozemky byly vytvořeny na základě geometrického plánu č. 213-42/2018 a č. 227-42/2018 a na základě kolaudačního souhlasu sp.zn. MeRo/3628/OD/18 Bla. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí tohoto daru od Plzeňského kraje.

HLA PRO 6

6/3) Zastupitelstvo obce schvaluje darování pozemků pč. 1923/4 (62 m2) v kat. území Olešná u Radnic a pč. 238/12 (94 m2) v kat. území Němčovice Plzeňskému kraji. Jedná se o majetkové vyrovnání mezi Plzeňským krajem a obcí Němčovice v souvislosti s výstavbou autobusových zastávek a chodníků na silnici II/232. Pozemky byly vytvořeny na základě geometrického plánu č. 213-42/2018 a č. 227-42/2018 a na základě kolaudačního souhlasu sp.zn. MeRo/3628/OD/18 Bla.

HLA PRO 6

7/1) Zastupitelstvo obce provedlo inventuru aktuálních právních věcí všech řízení, která se aktuálně vedou a jejich účastníkem je obec Němčovice a zastupuje jí AK Mgr. Romana Seidlera:
1. Řízení o správní žalobě proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 22.5.2018, čj. MZP/2018/520/173, vedené Městským soudem v Praze, žalobcem je obec Němčovice, žalovaným MŽP.
2. Řízení o správní žalobě proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 1.6.2017, čj. 33769/2017-MZE-14132, vedené Městským soudem v Praze, žalobcem je obec Němčovice, žalovaným MZE.
3. Připravovaná žaloba související se škodou, jež obci vznikla neoprávněnou těžbou dřeva na obecních pozemcích pč. 1000/68, 1889, 1000/71 v kat. území Olešná u Radnic.
Řízení, jejímž účastníkem je obec Němčovice a zastupuje jí AK JUDr. Sylvy Rychtalíkové:
1. Řízení o žalobě na náhradu škody způsobené hospodařením zemědělců v krajině bylo pravomocně skončeno odvolacím krajským soudem v Plzni, následně bylo dovolání obou stran zamítnuto Nejvyšším soudem. Připravuje se podání stížnosti k Ústavnímu soudu.
Zastupitelstvo obce souhlasí s pokračováním všech správních žalob, včetně podání žaloby na náhradu škody a stížnosti k ÚS. Pověřuje starostu obce podpisem plné moci AK.

HLA PRO 6

7/2) Starosta informoval přítomné o postupu ve věci zaměstnanců, kteří pracují na VPP od Úřadu práce. Veškeré dohody jsou zajištěny do konce května 2019, od 1.9.2018 by měli nastoupit na nové dohody dva zaměstnanci, 10. září se bude konat v kanceláři OÚ výběrové řízení z klientů ÚP. V současné době má nastoupit k výkonu OPP v délce 200 hodin jen jeden odsouzený, avšak v současné době je ve výkonu trestu v délce 19 měsíců. Zastupitelstvo obce schvaluje postup starosty ve věci zaměstnávání klientů od ÚP.

HLA PRO 6

7/3) Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o jednání úředníků MV ČR s obcí Němčovice v rámci přípravy na funkci správce obce z důvodu nekonání voleb do zastupitelstva obce, ze které vyplývá, že od 6.10.2018 bude obec řídit zaměstnanec Ministerstva vnitra a to na základě protokolu. S ohledem na provizorní institut správce obce a jeho omezené pravomoci se uskuteční ještě dvě zasedání zastupitelstva obce do komunálních voleb a to 21.9. a 4.10., na nichž budou schváleny dokumenty zajišťující chod obce – rozpočet na rok 2019, dokumenty běžného chodu obce a aktualizace smluv. Termín dodatečných voleb vyhlásí MV ČR do 30 dnů po ukončení činnosti Ústřední volební komise. Z historie lze dovodit, že by mohly být vyhlášeny na konci ledna, případně na začátku února 2019. Starosta připraví veškeré materiály k zajištění chodu obce.

7/4) Starosta informoval přítomné o tom, že volby do Senátu PČR jsou zajištěny, do 6. září jmenuje členy okrskové volební komise a jejich první zasedání se uskuteční 12. září od 17 hodin v kanceláři OÚ. Volby se uskuteční opět v salonku místní restaurace ve dnech 5. a 6. října a případné druhé kolo o týden později (12. a 13.října).

8) Různé:
8/1) Na základě vyhlášené celostátní sbírky, kterou spustilo Sdružení místních samospráv ČR zastupitelstvo obce schválilo zastupitelstvo obce finanční dar ve výši 5.000,– Kč, který bude zaslán na transparentní účet obce Prameny 226 590 568 /0600, který bude zároveň založen do účetnictví obce. S poznámkou, že byly splněny zákonné podmínky veřejné sbírky KÚ Zlínského kraje. Sbírka byla uspořádána u příležitosti stého výročí založení Československa a chce inspirovat vlnu solidarity, která by stávajícímu vedení Pramenů pomohla překonat historickou zátěž, jež obec zcela paralyzuje. Obec má dlouhodobě zablokovaný účet, nesmí nakládat se svými pozemky, infrastruktura chátrá a život v Pramenech je pro zdejší obyvatele čím dál obtížnější. Účetní se pověřuje provedením této transakce.

HLA PRO 6

8/2) Zastupitelstvo obce se zabývalo přípravou nejbližších akcí:
V sobotu, 8. 9. jedou Soptíci do Zbiroha na tradiční akci Tatrování. Vystoupení bude ve 14,30 hodin.
V neděli, budou Soptíci vystupovat na akci v Darmyšli. Čas vystoupení je 14,3o hodin. Odjezd autobusu bude ještě upřesněn.
Od 13.9. do 20.9. bude starosta obce nepřítomen z důvodu čerpání dovolené.
V sobotu, 22.9. se uskuteční od 14 hodin na němčovické návsi Loučení s létem
Od 1.10. přestává v tomto roce platit obecní vyhláška o nedělním klidu.
V pátek 5.10. a v sobotu 6.10. jsou volby do Senátu Parlamentu ČR
V sobotu, 27.10. se koná jubilejní X. Němčovický Jarmark od 11 do 15 hodin.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 21. září 2018, začátek v 19 hodin. Jednání zastupitelstva obce skončilo 20, 45 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Jitka Střelečková, Stanislav Kapras

Vyvěšeno: 31.8. 2018

Komentáře