Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 7/2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 7/2017 ze dne 31. srpna 2017  v  místní restauraci

Začátek: 19,04 hod.                                                                                                                        

Přítomni: 7 členů ZO  (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Mgr. Střelečková, Bc. Ferschmannová, S. Kapras)

Nepřítomni:  

Hosté: veřejnost  2

Program:                                                                                                                                        

1)   Kontrola plnění minulých usnesení

2)   Vyhodnocení  poptávky na chodníky u aut. zastávek a uzavření smlouvy o dílo

3)   Zadání PD na opravu hráze rybníku

4)   Další postup ve věci Furgon A21

5)   Kontrola dokumentace nového ÚPO

6)   Informace o nabídce MR na provoz plzeňského útulku

7)   Informace o zahájení řízení ČIŽP

8)   Informace o žádosti na DČOV u SFŽP

9)   Různé – Tatrování, Loučení s létem,  ad.   

Ověřovatelé zápisu:   Pavelková, Kapras             

Zapisovatelka: Vašková                                                                                                                                            

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.                 

HLA PRO 7

1 Kontrola plnění minulých usnesení ZO:                                                                                                                

Splněno:  2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3-6/2017        2/1, 2/2-9/2016 (rybníky, DČOV)

Nesplněno:  5/2-3/2017      5-11/2016 (6 BJ)     11/1-1/2014 (optika)   

2 Zastupitelstvo obce na základě poptávky na zhotovitele chodníků u autobusových zálivů, dle schválené PD oslovilo celkem tři firmy, došlé nabídky byly dvě:

1) Firma Eurovia a.s., 215 m2, zámková dlažba, cena s DPH 195 438,90 Kč

2) Firma P.F., zednické práce, Ořech 76, 208 m2, zámková dlažba, cena s DPH 181 113,– Kč

       

2/1) Zastupitelstvo obce na základě výsledku poptávky vybralo nabídku firmu pod  číslem 2) a pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o dílo č. 2/2017, s termínem dokončení prací do konce října 2017.

HLA PRO 5 ZDRŽ 2

2/2) Souběžně se stavebními pracemi bude provedena u zastávek výstavba pěti sloupů veřejného osvětlení firmou J.B., elektrikářské práce, Podmokly a bude s ní uzavřena Smlouva o dílo č. 3/2017. Cena prací nepřesáhne 50 tisíc Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy, s termínem dokončení prací do konce října 2017

HLA PRO 7

3) Starosta obce s ohledem na havarijní stav hráze němčovického rybníku oslovil projektanta ing. J. F., firma Vodoplan s.r.o., který předložil cenovou nabídku za projektové a inženýrské práce a potřebné podklady k podání žádosti o dotaci „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. Její výše 125 640,– Kč včetně DPH. Nabídka zahrnuje geodetické práce, rozbory sedimentu, povodňový a havarijní plán, vypracování PD pro vodoprávní řízení a zpracování manipulačního a provozního řádu, s termínem dokončení do 05/2018. Starosta se pověřuje podpisem Smlouvy o dílo č. 4/2017.

HLA PRO 7

4) Zastupitelstvu obce předložil starosta dva návrhy na řešení další existence dopravního automobilu AVIA A21 Furgon, který je dosud zařazen do výjezdu IZS. Vzhledem k tomu, že byl objednán usnesením č. 6-6/2017 nákup nového vozidla, nebude jej JSDH již nadále potřebovat. Existují dvě varianty s ohledem na časovou hodnotu tohoto automobilu: a) prodat nejvyšší nabídce, b) demontovat, prodat na ND a zbytek do šrotu. Bude provedena nová TP a pokud nebude nabídka na odkup vozidla 20 tis. Kč, bude postupováno podle bodu b). Případná likvidace by byla provedena až po dodání nového DA. Pokud by se našel kupec, který by respektoval cenu v bodu a), pověřuje zastupitelstvo obce starostu podpisem kupní smlouvy.

HLA PRO 7

5) Starosta předložil zastupitelstvu obce dokumentaci pro kontrolu nového územního plánu obce, kterou vypracoval ing. arch. P.T. K tomuto návrhu předloží zastupitelé připomínky do příštího zasedání ZO.

6) Starosta seznámil přítomné o výsledku řízení ve věci veřejné zakázky “Zabezpečení péče o psy a kočky na území města Plzně“, které bylo radou města zrušeno. V této věci bude Mikroregion Radnicko podávat námitky. Pokud jim nebude vyhověno je připraveno vedení MR podat návrh na přezkum k ÚOHS.

7) Starosta seznámil přítomné se stavem, ve kterém se nachází řízení o přestupku, který zahájil s obcí oblastní inspektorát ČIŽP v Plzni. Předmětem je stížnost anonymního stěžovatele, že obec, jako provozovatel KČOV neplní podmínky stanovené v povolení k provozu. Laboratorní rozbory, které jsou pravidelně čtyřikrát do roka odebírané, jsou v pořádku a jsou ve stanovených limitech. O výsledku řízení bude starosta informovat na příštím zasedání zastupitelstva obce.  

8) Starosta informoval přítomné, že obec již obdržela akceptaci žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci: OLEŠNÁ – soustava domovních čistíren odpadních vod. Žádost o dotaci na osm čistíren vypracoval ing. V.CH. V současné době bude naše žádost posouzena odbornými útvary SFŽP a následně bude předložena k dalšímu řízení. Budeme čekat na konečné stanovisko o dotaci od ministra ŽP.

9)  Různé:

Zastupitelstvo obce se zabývalo přípravou nejbližších akcí:          

V sobotu, 2. 9. jedou Soptíci do Zbiroha na tradiční akci Tatrování.

Od 13.9. do 20.9. bude starosta obce nepřítomen z důvodu čerpání dovolené.

V sobotu, 30.9. se uskuteční od 14 hodin na němčovické návsi Loučení s létem.

Po státním svátku 28.9. přestává v tomto roce platit obecní vyhláška o nedělním klidu.                             

V pátek 20.10. a v sobotu 21.10. jsou volby do Sněmovny Parlamentu ČR.

V sobotu, 28.10. se koná již  IX. Němčovický Jarmark od 11 do 15 hodin.

V neděli, 29.10. se koná pro děti od 13 hodin Drakiáda a končí letní čas.

V sobotu, 4.11. v zasedačce Hasičského domu bude od 8 hodin školení řidičů z povolání.

V neděli, 5.11.  je v Němčovicích posvícení.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 28. září 2017, začátek v 19 hodin.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,50 hodin.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 1.9. 2017                           

Komentáře