Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 7/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 7/2016
dne 25. srpna 2016  v místní restauraci

Začátek:    19,00 hod.                                                                                                                        

Přítomni:  6 členů ZO  (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, S. Kapras, Mgr. Střelečková)
Omluveni:  Bc. Ferschmannová,

Hosté:     4 veřejnost       

Program:                                                                                                                                                                         

  1. Kontrola plnění minulých usnesení   
  2. Převody nemovitostí
  3. Územní plán obce – projednání zadání
  4. Rozpočtové opatření č. 4
  5. Pronájem obecního bytu
  6. Volby 2016         
  7. Různé – zájezd do ZOO, ad.                                                                                                   

Ověřovatelé zápisu:   Pavelková, Galbavý
Zapisovatelka: Vašková  V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.  HLA PRO 6

1)  Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9-6/2016
Nesplněno:  7-6/2016,      10/2, 10/3-5/2016    5-4/2016 trvá  (vyhl.)  7-8/2015 (stř. ostrůvek)    11/1-1/2014 (optika)   

2/1)  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku pč. 435/10, o výměře 38 m2, který vznikne oddělení z pozemku pč. 435/3 v katastrálním území Němčovice. Důvodem je pokračující výstavba RD v této lokalitě, nové oplocení a tím zhoršená údržba pozemku. Ve smlouvě bude zajištěno věcné břemeno průchodu kanalizace. HLA PRO 6

2/2)  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku pč. 223/4, orná půda, o výměře 1300 m2, v katastrálním území Němčovice. Důvodem prodeje je následný nákup pozemku potřebného na stavbu autobusové zastávky s chodníkem a čekárnou u křižovatky na druhé (protilehlé) straně silnice II/232 od společnosti Kladrubská a.s. HLA PRO 6

2/3)  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu pozemků, které jsou připraveny jako přístupové polní cesty v rámci realizace KoPÚ v katastrálním území Olešná u Radnic. Ve smlouvě budou uvedeny pouze pozemky, které jsou v současné době rozorány a Kladrubská a.s. je dosud bez právního důvodu stejně užívá. Dále bude ve smlouvě uvedeno, že nájem (pacht) bude vždy ukončen k datu stavebního povolení na výstavbu polní komunikace v právní moci, bez ohledu v jakém stavu se bude pozemek nacházet, nebo jaká plodina a v jaké fázi růstu na něm bude. HLA PRO 6

2/4)  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nákupu pozemku pč. 55/4, o výměře 2437 m2, který vznikne oddělením z pozemku pč. 55/2 v katastrálním území Němčovice. Důvodem je nabídka vlastníka, který nemá zájem jej dále udržovat. Vzhledem k tomu, že tento nově vytvořený pozemek sousedí pomalé délce bezprostředně s pozemkem obce, na kterém se nachází obecní ČOV, je nákup pozemku v zájmu obce a dalších možností rozvoje ČOV. HLA PRO 6

2/5)  Zastupitelstvo obce projednalo dopis paní Schneebergové z Kozlovic, která žádala o vyjádření k záměru vybudovat na pozemku pč. 234/1 o výměře 2425 m2 objekt sociálního nájemního bydlení pro soběstačné osoby ve věku 60+. Jednalo by se o přízemní, plně bezbariérový objekt s 25 malometrážními byty pro jednotlivce i dvojice, s obytným podkrovím a společenskou místností. Výstavba komunitního domu by mohla začít dle pisatelky v roce 2017, nebo 2018. K uvedeného záměru zastupitelstvo obce nepřijalo žádné usnesení. Je zřejmé, že bude muset být tento pozemek v ÚPO upraven jako území smíšené občanské vybavenosti, aby bylo možné stavbu realizovat. Starosta zajistí písemnou odpověď. HLA PRO 2, PROTI 2. ZDRŽ 2

3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje upravené zadání nového územního plánu obce Němčovice, které pořizovatel upravil podle zaslaných podnětů sousedních obcí, připomínek organizací a požadavků dotčených orgánů státní správy a krajského úřadu. HLA PRO 6

3/2) Zastupitelstvo obce na základě poptávkového řízení na zpracovatele Územního plánu obce Němčovice vybralo nabídku atelieru UrbioProjekt, ing. arch. Petra Tauše. HLA PRO 6

4) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 31.7.2016. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k  31.7.2016, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 4 schvaluje. HLA PRO 6

5)  Zastupitelstvo obce na základě podané nabídky zájemcem na pronájem obecního bytu v II.NP v čp. 37 0+1 s přísl. I. kategorie o velikosti 24 m2, rozhodlo o uzavření nájemní smlouvy s J.F. z Němčovic. Starosta se pověřuje uzavřením a podpisem smlouvy. HLA PRO 6

6) Starosta informoval přítomné o přípravách obce na krajské volby, které se uskuteční 7. a 8. října 2016 (pátek a sobota). V současné době byl stanoven počet členů okrskové volební komise na nejméně pět, byla jmenována zapisovatelka OVK a připravuje se sestavení komise. Její první jednání se uskuteční v kanceláři OÚ v pátek, 2. září 2016 od 17 hodin.

7) Různé:

7/1) V letošním roce se na závěr prázdnin pojede do podhůří Krkonoš – do ZOO Dvůr Králové. Odjezd v 7,30 hodin z Němčovic o 10 minut dříve z Olešné v neděli, 28. srpna, návrat do 19 hodin. Doprava a vstup pro děti zdarma, dospělí zaplatí jen za vstupenku. Zájezd je plně obsazen a přihlášky se už nepřijímají.

7/2) Zastupitel S. Kapras vznesl požadavek na pokácení jabloně a lípy na hranici pozemku tenisového kurtu. Stromy poškozují ochranné sítě. Jejich pokácení bude provedeno bez náhrady v mimovegetačním období. Zajistí S. Kapras.

7/3) Diskuze veřejnosti: Pan Zrostlík z Olešné sdělil zastupitelstvu informaci o sporu ve věci věcného břemene jízdy a chůze mezi vlastníky pozemky ve vlastnictví pana Štrunce a Horváta, s tím, že nesouhlasí s jeho zrušením a bude podporovat zájem pana Štrunce, aby mohl i nadále využívat přístupovou cestu k domu přes pozemek pana Horváta. V případě, že dojde k soudnímu jednání je připraven uhradit panu Štruncovi náklady na zastupování advokáty, případně zorganizovat petici na jeho podporu a rovněž pozvat Černé ovce. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 22. září 2016, začátek v 19 hodin.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,15 hodin.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 26.8. 2016                               

Komentáře