Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 7/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 7/2020 konaného dne 24. září 2020 v místní restauraci.

Začátek: 20,00 hod.
Přítomni: 7 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková, J. Galbavý, D. Pavelková, Bc. V. Ferschmannová, D. Pavelková, S. Kapras, Mgr. Trlicová,)
Omluven:
Hosté: veřejnost 7
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Faktury nad 50 tisíc Kč (P.F., Zvánovec 2x, Vodoplan, Krchov)
3) Návrh dodatku ke smlouvě Dimatex
4) Návrh dodatku ke smlouvě s REMA systémem, a.s.
5) Návrh dodatku ke smlouvě MND
6) Rozpočtové opatření č. 6
7) Výpověď pachtovní smlouvy
8) Volby do krajského zastupitelstva
9) Informace o průběhu staveb: kanalizace, DČOV, Centra pro opětovné využití výrobků, návesní rybník
10) Akce v obci – Konec protihlukové vyhlášky, Loučení s létem, 10 let útulku (10.10.), němčovický Jarmark, posvícení
Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Pavelková

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13/1-6/2020 9/2), 9/3-5/2020
Nesplněno: 11/1 (vyhláška)–3/2020 trvá 5/1 (směna Kl.) trvá, 5/2 (střelnice) trvá – 2/2020 12-7/2019 (pole nad obcí) 14-3/2019 (soud Stránský)
2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení dílčí faktury č. 24/20 ve výši 300.000,– Kč firmě P. Ferschmann, Ořech, IČO 67793363 podle uzavřené SoD č. 2/2020 za stavbu hřbitova v obci Němčovice – 4. etapa. Celkové náklady budou ve výši 580.000,– Kč. Akce je částečně kryta účelovou dotací od PK ve výši 400.000,– Kč

HLA PRO 7

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury č. 11220 ve výši 140.360,– Kč firmě VODOPLAN, s.r.o., Plzeň, IČO 02458594 podle uzavřené SoD, za projekční a inženýrské práce – oprava víceúčelové nádrže Němčovice.

HLA PRO 7

2/3) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury ve výši 127.714,– Kč vč. DPH firmě David Krchov, Radnice ze dne 21.9.2020 za stavební práce za dokončené DČOV v Olešné. (80% kryto z dotace SFŽP)

HLA PRO 7

2/4) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury č. 0020/16 ve výši 978.850,24 Kč a faktury č. 0020/39 ve výši 766.803,98 Kč firmě Zvánovec, a.s., České Budějovice, IČO 26026279 podle uzavřené SoD č. 219036 ze dne 8.4.2019 za provedené práce na rekonstrukci návesního rybníku na pč. 31 v k. ú. Němčovice. Celkové náklady budou ve výši 2.271.964,63 Kč vč. DPH. Akce je částečně kryta účelovou dotací od MZe ve výši 1.550.000,– Kč.

HLA PRO 7

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s firmou DIMATEX CS, spol. s r.o., Svárov, IČO 43224245, podle které Firma zajistí sběr a převzetí nepotřebného textilu a obuvi a dodá na sběrný dvůr 1 ks kontejneru na textil. Za tuto službu uhradí obec částku 900,– Kč, každý příslušný rok na základě faktury vystavené Firmou. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Starosta se pověřuje jejím podpisem.

HLA PRO 7

4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o využití sběrného dvora pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů s firmou REMA Systém, a.s., Praha 4, IČO 64510263, podle které Firma zvyšuje finanční příspěvek za zajištění zpětného odběru z 0,30 Kč/kg na 0,50 Kč/kg. Dodatek nabývá účinnosti dnem 1.10.2020. Starosta se pověřuje jeho podpisem.

HLA PRO 7

5) Zastupitelstvo souhlasí s akceptací nabídky na dodávku elektřiny od společnosti MND, a.s., Hodonín, souhlasí s uvedenými podmínkami nabídky a zavazuje se uzavřít Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny na rok 2021 a to do 30ti dnů od doručení Smlouvy s touto společností. Starosta se pověřuje jejím podpisem.

HLA PRO 7

6) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 24.9.2020. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 24.9.2020, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 6 schvaluje.

HLA PRO 7

7) Na základě usnesení ZO č. 5/1-2/2020 ze dne 5.3.2020 byla schválena výpověď pachtovní smlouvy se zemědělskou společností s jednoměsíční výpovědní dobou a měla být ukončena 31.4.2020. Společnost dopisem obci sdělila, že výpověď neuznává. Přestože je stanovisko zastupitelstva obce neměnné, bude z opatrnosti podána další výpověď, podle zákona č. 89/2012 OZ, podle pachtovního roku, který je stanoven na období od 1. října do 30. září následujícího roku. Výpověď zpracuje právní zástupce obce a bude podána DS do konce měsíce září t.r. Zastupitelstvo obce s tímto postupem a výpovědí souhlasí.

HLA PRO 7

8) Starosta informoval přítomné o přípravách obce na krajské volby, které se uskuteční 2. a 3. října 2020 (v pátek v době od 14 do 22 hodin a v sobotu v době od 8 do 14 hodin). Začala pracovat okrsková volební komise v čele s předsedkyní D. Pavelkovou. Během tohoto týdne byly voličům distribuovány hlasovací lístky a zájemcům je možné vydávat volební průkazy. Vstup do volební místnosti bude umožněn pouze voličům s rouškou.
9) Informace starosty o probíhajících akcích v obci: Objekt Centra pro opakované použití výrobků ve sběrném dvoře – zkolaudováno, všechny faktury proplaceny. Instalace domovních ČOV v Olešné – zkolaudováno, starosta bude uživatelům předávat k podpisu Smlouvu o výpůjčce a darování. Rekonstrukce návesního rybníku v Němčovicích – proplacena první faktura, na druhou byla podána žádost o proplacení faktury na MZe. Dokončení poslední části odkanalizování obce – předpokládá se dokončení stavby do konce t.r.
10) Různé:
10/1) Posledním dnem měsíce září končí povinnost občanů dodržovat nedělní klid podle obecní protihlukové vyhlášky.
10/2) Zastupitelstvo obce rozhodlo o tom, že oslava desátých narozenin němčovického útulku pro psy bude korigována s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci a předpověď. Na sobotní odpoledne 10.10. bude vyhlášen Den otevřených dveří v útulku a uskuteční se výstava fotografií a slavnostní schůze pozvaných hostů. Byl vydán benefiční nástěnný kalendář na rok 2021, jehož finanční výtěžek bude použit ve prospěch útulkových pejsků. Cena kalendáře je 300,– Kč.
10/3) Loučení s létem se bude konat v sobotu 26. září, od 15 hodin pod mostem u rybníku. Občerstvení zajištěno.
10/4) Němčovický staročeský Jarmark – 12. ročník, který se měl konat v sobotu 31.10.2020 v době od 11 do 15 hodin na němčovické návsi se ruší.
Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 29. října 2020, začátek v 19 hodin.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,40 hodin
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Pavelková
Vyvěšeno: 25.9.2020

Komentáře