Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 7/2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 7/2019 ze dne 26. září 2019 v místní restauraci

Začátek: 19,03 hod.
Přítomni: 6 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková, J. Galbavý, D. Pavelková, S. Kapras, Mgr. Trlicová, D. Pavelková)
Omluveni: Bc. V. Ferschmannová,
Nepřítomni:
Hosté: veřejnost 5
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Rozpočtové opatření č. 8
3) Úhrada faktur nad 50 tisíc
4) Přijetí dotaci od Plzeňského kraje – kniha, radar
5) Podání žádosti o dotaci na útulek
6) Výběrové řízení na dodavatele DČOV – výzva
7) Harmonogram prací, včetně úhrad projektantovi na 6BJ v Němčovicích
8) Nabídka společnosti E.ON na odběr elektřiny od 1/2020, výpověď smlouvy ČEZ
9) Nabídka společnosti VODOPLAN, s.r.o., na PD „Požární nádrž Němčovice“
10) Nabídka firmy Petrášek na stavbu krovu márnice
11) Nabídka společnosti GEMOS Dopravní systémy a.s.
12) Informace o postupu ve věci erozního ohrožení obce
13) Informace o postupu ve věci stížností občanů na hluk sportovní střelnice ve Dvorcích
14) Různé: XI. Staročeský jarmark v Němčovicích, ukončení sezóny Soptíků v Mariánské Týnici, cesta hasičů na Ukrajinu, Beseda o houbách, ad.

Ověřovatelé zápisu: Trlicová, Pavelková

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 10, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6-6/2019 12/3-5/2019
Nesplněno: 9, 11/1, 11/7-6/2019 5, 9, 12/4-5/2019 14, 15/4 trvá-3/2019

2) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 26.9.2019. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávních celků, sestavený k 26.9.2019, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 8 schvaluje.

HLA PRO 6

3) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury ve výši 58.080,– Kč firmě V. Baborovský, truhlářství, Sedlecko, ze dne 16.9.2019 za opravu podlah a mezistěn kotců v Útulku pro psy. Akce je částečně kryta účelovou dotací od PK.

HLA PRO 6

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje, z dotačního titulu Rozšíření kamerového systému Klidné příhraničí 2019 na akci Zřízení kamerového bodu napojeného do kamerového systému Klidné
příhraničí obce Němčovice, ve výši 112.000 Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 6

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje, z dotačního titulu Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019 na akci Vydání knihy ke stému výročí úmrtí významné osobnosti regionu Radnicka ve výši 20.000,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 6

4/3) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje, z dotačního titulu Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019, pro Útulek pro psy Němčovice ve výši 34.000,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce schvaluje podání individuální žádosti o dotaci na příspěvek neinvestičních nákladů Útulku pro psy Němčovice k Plzeňskému kraji ve výši 150 000,– Kč na opravu zařízení útulku. Zároveň schvaluje podání žádosti o dotaci do již vyhlášeného programu Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019 – složka č. 2 k 1.1.2020.

HLA PRO 6

6/1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí opakované zahájení výběrového řízení – výzvy k podání nabídky pověřenou společností TNT Consulting, s.r.o., na projekt OLEŠNÁ – soustava domovních čistíren odpadních vod, druh zakázky stavební práce, lhůta pro podání nabídek končí dnem 3.10.2019 v 17 hodin, nabídky lze podat osobně na adrese zdejšího obecního úřadu, předpokládaná hodnota zakázky je 1.993.158,15 Kč bez DPH, termín k dokončení díla je do 31.7.2020.

6/2) Zastupitelstvo obce jmenuje do komise k otevírání, posouzení a hodnocení nabídek k projektu OLEŠNÁ – soustava domovních čistíren odpadních vod, členy komise Karla Ferschmanna, Jaroslava Galbavého, Jiřinu Vaškovou a Jitku Trlicovou dne 3.10.2019 v 17 hodin v kanceláři OÚ.

HLA PRO 6

6/3) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti do programu OPŽP o prodloužení termínu pro předložení podkladů k registraci akce (ROPD) a to do 31. 12. 2019 u projektu Centrum pro opětovné použití výrobků v obci Němčovice.

HLA PRO 6

7) Zastupitelstvo obce projednalo nabídku prací společnosti BRM, spol. s r.o., pro akci Novostavba 6 BJ financované z IROP a souhlasí s uvedenými termíny, cenou a platbou takto: Dokumentace provedení stavby 150.040,– Kč, vč. DPH, termín 30.10.2019, platba do 31.1.2020, výběrové řízení na provedení stavby 29.040,– Kč vč. DPH, termín do 31.12.2019, platba do 31.1.2020, technický dozor investora 108.900,– Kč vč. DPH, termín do 30.4.2021, platby vč. DPH I. 36.300,– Kč do 30.6.2020, II. 36.300,– Kč do 31.12.2020, III. 36.300,– Kč do 31.3.2021.

HLA PRO 5 ZDRŽ 1

8/1) K 31.12.2019 končí Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí uzavřená mezi obcí Němčovice a společností ČEZ Prodej, s.r.o. V souvislosti se stavem účtování předpisů záloh za jednotlivá odběrná místa, který je velmi nepřehledný až chaotický, komplikuje samotné účtování obce a přehled o spotřebě. Proto předpokládáme další nesrovnalosti, které vzniknou při konečném vyúčtování odběru elektřiny na konci tohoto roku. Z tohoto důvodu starosta oslovil další obchodníky se žádostí o novou nabídku na odběr elektřiny. V současné době připravuje svojí nabídku společnosti E.ON na odběr elektřiny od 1/2020, kterou obdržíme v průběhu měsíce října tak, abychom mohli rozhodnout, zda nabídku přijmeme, nebo zda zůstaneme u obchodníka stávajícího. Základní naší podmínkou je, aby obchodník zasílal jednou měsíčně předpis záloh pro všechna odběrná místa v jedné zásilce, stejně tak pak provedl vyúčtování. V každém případě je již nyní jisté, že dojde pro příští rok ke zdražení služeb dodávek elektřiny a zvýší se náklady v rozpočtové kapitol obce. Lze již dopředu avizovat zdražení nájemného v obecních bytech v položce otop pro příští rok. Zastupitelstvo obce s tímto postupem souhlasí.

HLA PRO 6

8/2) V souvislosti s usnesením č. 8/1 zašle starosta společnosti ČEZ Prodej s.r.o., z opatrnosti výpověď smlouvy, přestože ta je uzavřena na dobu určitou. Smyslem je vyvolat u stávajícího obchodníka další jednání o nové nabídce na příští rok. Od výpovědi smlouvy lze kdykoliv odstoupit. Zastupitelstvo obce s tímto postupem souhlasí.

HLA PRO 6

9) Zastupitelstvo obce projednalo nabídku na projektové a inženýrské práce včetně potřebných podkladů na akci „Požární nádrž Němčovice“ od společnosti VODOPLAN s.r.o., Plzeň, ve výši 140.360,– Kč vč. DPH. Obsahem prací bude místní šetření, geodetické zaměření (výškopis, polohopis), vyhotovení projektové dokumentace pro vodoprávní řízení, manipulační a provozní řád, výkazy výměr, inženýrská činnost pro stavební řízení, kompletace PD vč. tisku. Zastupitelstvo s předloženou nabídkou souhlasí, schvaluje uzavření smlouvy o dílo s touto firmou a pověřuje starostu jejím podpisem.

HLA PRO 6

10) Zastupitelstvo obce projednalo nabídku firmy Miroslav Petrášek, Kladno, IČO: 67928340 na stavbu krovu márnice, podle které nabízí montáž krovu, palubek, latí a fólie za cenu 57.950,– Kč vč. DPH, plus cena za materiál, včetně dopravy a nátěrů 26.257,– Kč vč. DPH. V nabídce není zahrnuta cena krovového dříví (vaznice, pozednice, vzpěry a krokve), dodávka byla sjednána s firmou Pila Purma Radnice ve výši 30.238,– Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Petrášek, za nabídnutou cenu a starostu pověřuje jejím podpisem.

HLA PRO 6

11) Zastupitelstvo obce projednalo nabídku společnosti GEMOS Dopravní systémy a.s., na dodávku ukazatele okamžité rychlosti motorových vozidel GEM CDU 2605 ZEUS za cenu 159.933,– Kč vč. DPH s připojením na PK a PČR. Dodávka bude za tuto cenu obsahovat ukazatel rychlosti GEM CDU 2605 ZEUS, rozvaděč 230 V, WiFi, přídavný kamerový systém pro čtení RZ, čelní panel VAŠE RYCHLOST, přídavný panel pro zobrazení RZ, výpočetní jednotku, připojení PČR, instalaci zařízení, včetně dovozu. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo s touto firmou a pověřuje starostu jejím podpisem. Tento projekt je částečně kryt z dotace PK ve výši 112.000,–
Kč.

HLA PRO 6

12) Starosta informoval přítomné s odkazem na poslední usnesení zastupitelstva obce č. 11/7 ze dne 29.8.2019, kdy v souvislosti s provedeným odstraněním drnového pokryvu půdního bloku dne 29.8.2019 společností Liblínský statek, s.r.o., hrozí v případě přívalového deště opět vodní eroze a následné škody v obci, byla zaslána právní zástupkyní obce JUDr. Rychtalíkovou Výzva ke splnění prevenční povinnosti a odstranění závadného stavu zemědělských pozemků všem deseti vlastníkům pozemků v předmětném cca 5 ha půdním bloku. Ve výzvě jsou upozorněni, že dojde-li k další erozní události a škodám na majetku obce a jejích občanů, bude obec Němčovice nucena vymáhat náhradu škody i na vlastnících předmětných pozemků. Dále starosta jednal v této věci se zástupcem oddělení půdní služby z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd, v.v.i., o opakované erozní události v roce 2013, dodal podklady k jejímu zaevidování a následně bude tato událost zavedena do databáze Monitoringu eroze. Následně by měl být tento půdní blok přeřazen mezi erozně ohrožené. Dále starosta jednal s ředitelem Státního pozemkového úřadu v Plzni o možnosti provedení jednoduché pozemkové úpravy u pozemků na jižní straně nad obcí Němčovice. Starosta bude zastupitelstvo obce průběžně o dalším postupu v této věci informovat.

13) Starosta informoval přítomné postupu ve věci stížností občanů na hluk ze sportovní střelnice ve Dvorcích.
Zjistil, že střelnice má sice od roku 2007 provozní povolení od PČR, ale dokumenty, na základě kterých bylo povolení vydáno, neobsahují potřebné, zákonem stanovené náležitosti. Bohužel, poskytnutí informací, ani možnost nahlédnout do spisu PČR – oddělení střelných zbraní v Plzni policie starostovi odmítla. Protože nebylo v této věci vydáno SÚ územní rozhodnutí pro změnu využití užívání pozemku, střelnice není vedena v územním plánu města Radnic, nebylo dohledáno stanovisko OŽP MěÚ v Rokycanech ani v archívu, požádá obec o zahájení přezkumného řízení v této věci Odbor regionálního rozvoje KÚ PK, prostřednictvím právního zástupce obce AK R. Seidlera. Zastupitelstvo obce tento postup schvaluje a pověřuje AK Mgr. Seidlera a starostu obce k dalším jednáním v této věci. HLA PRO 6

14) Zastupitelstvo obce se zabývalo přípravou nejbližších akcí:

14/1) O prvním říjnovém víkendu (4.-6.10.) se uskuteční zahraniční cesta němčovických hasičů na západní Ukrajinu (Ivano-Frankievsk, Lvov), k cestě bude použito vozidlo Ford Tranzit. 1

4/2) V sobotu, 19.10. se bude konat v 11 hodin Pietní akt u hrobu Josefa Hyláka na hřbitově ve Svaté Barboře, společně s městem Radnice, při příležitosti stého výročí od úmrtí této významné regionální osobnosti. Poté se ve 13 hodin bude konat v Kulturním domu U Růže v Radnicích křest knihy Školní trampoty učitele Hyláka. Občerstvení je zajištěno, účast veřejnosti vítána.

14/3) V sobotu, 26.10. se uskuteční ukončení sezóny a oficiálně poslední vystoupení němčovických Soptíků v Mariánské Týnici od 14 hodin venku, v 15 hodin uvnitř. Po skončení akce budou předány soptíkům na památku
medaile.

14/4) V sobotu, 26.10. se koná v době od 11 do 15 hodin tradiční XI. Staročeský jarmark v Němčovicích, vystoupí opět kapela Třehusk, pro děti kouzelník, zveme prodejce i návštěvníky, vstupné, ani stánkovné se nevybírá.

14/5) Beseda o houbách se uskuteční v měsíci říjnu, termín bude upřesněn.
Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 24. října 2019, začátek v 19 hodin.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,10 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Jitka Trlicová, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 27.9. 2019

Komentáře