Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 6/2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 6/2017 dne 13. července 2017 v místní restauraci

Začátek: 19,00 hod.

Přítomni: 6 členů ZO (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Mgr. Střelečková, Bc. Ferschmannová,)
Nepřítomen: S. Kapras

Hosté: veřejnost 2

Program:

1) Kontrola plnění minulých usnesení 2) Proplacení faktur nad 50 tisíc Kč 3) Nákup movitých věcí 4) Vyhodnocení poptávky na dopravní automobil 5) Přijetí dotace 6) Uzavření kupní smlouvy na DA 7) Dovolání k nejvyššímu soudu, žaloba na MZe 8) Různé – Dětský tábor, Zájezd do ZOO, ad.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Galbavý
Zapisovatelka: Vašková V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2-5/2017
Nesplněno: 5/2-3/2017 5-11/2016 (6 BJ) 2/1, 2/2-9/2016 (rybníky, DČOV) 11/1-1/2014 (optika)

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury č. 2017039 ve výši 69.158,– Kč včetně DPH, firmě TEGMENTO s.r.o., Rokycany, IČO 29097258, za opravu zvoničky kaple v Němčovicích, na základě Smlouvy o dílo č. 1/2007 ze dne 20.4.2017. Tato částka je částečně kryta účelovou dotací od PK ve výši 50.000,– Kč. HLA PRO 6

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení konečné faktury ve výši 180.000,– Kč firmě P. Ferschmann, Ořech, podle uzavřené SoD č. 6/2016. Celková cena za stavbu hřbitovní zdi (I. etapa) byla sjednána na částku 580.000,– Kč, která byla částečně kryta účelovou dotací od PK ve výši 400.000,– Kč. HLA PRO 5 ZDRŽ 1

3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup zahradního traktoru – sekačky Front Rider 316 TS AWD od firmy R. Plachý, Radnice za částku 219.980,– Kč, který bude zaplacen v hotovosti ve výši 10%, tj. 21.998,– Kč a zbytek bude uhrazen prostřednictvím spotřebitelského úvěru od firmy ESSOX v deseti měsíčních splátkách 21.998,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem této úvěrové smlouvy. HLA PRO 6

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej třináct let starého zahradního traktoru – sekačky Front Rider Jonsered za nabídkovou cenu ve výši 24.000,– Kč prostřednictvím firmy R. Plachého z Radnic. Provozní náklady této sekačky s ohledem na častou poruchovost a opravy jsou pro obec nerentabilní. HLA PRO 6

4) Zastupitelstvo obce na základě vyhlášeného poptávkové řízení na dodavatele dopravního automobilu pro JSDH, dle schválených technických podmínek pro DA oslovilo celkem šest zájemců o dodání dopravního automobilu v provedení „Z“, kategorie podvozku 1, s celkovou hmotností do 3500 kg, 4 x 2, s devíti sedadly včetně řidiče, ve verzi L2 H2. Došlé nabídky byly tyto:

  1. TECHSPORT, s.r.o. Ford Transit Kombi L2 350 Trend 2,0 TDCi 96 kW, cena s DPH 847.000,– Kč
  2. Auto Trutnov s.r.o., Ford Transit 350 Trend 2,0 TDCi, 130 k, cena s DPH 956.142,- Kč
  3. AUTO VINKLER, s.r.o., Ford Transit Kombi V363 Trend 2,0, 96 kW, cena s DPH 986.142,– Kč
  4. HAGEMANN, a.s. VW T6 Kombi 2,0 TDI EU6, cena s DPH 1.017.706,80 Kč

5) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční dotace ve výši 300 000 (příspěvek na nákup DA), z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce. HLA PRO 6

6) Jediným kritériem hodnocení nabídek byla nejnižší cena, při zajištění stanovených technických podmínek. Zastupitelstvo obce na základě výsledku poptávkového řízení proto vybralo nabídku firmy TECHSPORT, s.r.o., na vozidlo Ford Transit Kombi L2 350 Trend 2,0 TDCi 96 kW za cenu 847.000,– Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy. Podle této smlouvy bude vozidlo splňovat technické podmínky schválené MV ČR a bude dodáno nejpozději do 30.11.2017. Zadavatel obec Němčovice má na vozidlo příslib veřejné podpory – dotace z programu MV ČR a Plzeňského kraje. HLA PRO 6

7/1) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s textem dovolání k Nejvyššímu soudu ČR ve věci pravomocného rozsudku Krajského soudu v Plzni, které vypracovala právní zástupkyně obce JUDr. S. Rychtalíková. Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním dovolání. Zároveň bere na vědomí text dovolání, které podala žalovaná strana. HLA PRO 6

7/2) Zastupitelstvo bylo seznámeno s textem žaloby na Ministerstvo zemědělství ve věci vrácení dotace SZIF na zalesnění pozemků v „Ousuší“ v roce 2005, kterou vypracoval právní zástupce obce Mgr. Seidler. Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním této žaloby. HLA PRO 6

8) Různé:

8/1) V neděli, dne 27. srpna se uskuteční tradiční autobusový zájezd pro děti na konci prázdnin do ZOO. Jako cíl byla letos vybrána ZOO v Praze, kde jsme byli naposledy v letech 2004 a 2011. Odjezd autobusu z Němčovic bude v 7,15 hodin na pražské Rašínovo nábřeží, kde je zajištěna do ZOO plavba parníkem. Doba plavby je 75 minut, cena jízdného pro dospělého je 190,– Kč, vstup do ZOO dospělí 200,– Kč, důchodci a studenti 150,– Kč, od 70 let 1 Kč. Děti mají všechny vstupenky a jízdné hrazené úřadem. Doprava obecním autobusem je pro všechny účastníky zdarma. Předpokládaný návrat do 19 hodin.

8/2) V termínu od 29. července do 6. srpna se uskuteční němčovický dětský tábor v lokalitě u Rybů pod obcí Bujesily u Berounky. Je přihlášeno 34 dětí, zajištěn je program a stravování. Vedení tábora zajišťuje šest vedoucích.

8/3) V sobotu, 5. srpna se starosta obce zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Vesnice Plzeňského kraje roku 2017 ve vítězné obci Břasy.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 31. srpna 2017, začátek v 19 hodin. Jednání zastupitelstva obce skončilo 19, 45 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 14.7. 2017

Komentáře