Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 6/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 6/2016 dne 30. června 2016  v místní restauraci.

Začátek:    19,00 hod.
Přítomni:  7 členů ZO  (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, S. Kapras, Bc. Ferschmannová, Mgr. Střelečková)                                                                        Omluveni:
Hosté:     x veřejnost
Program:                                                                                                                                                                         

  1. Kontrola plnění minulých usnesení   
  2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2015
  3. Účetní závěrka, výrok auditora a jeho zpráva
  4. Závazek obce na údržbu PSZ
  5. Petice odpady
  6. ČEPS
  7. Pronájem obecního bytu
  8. Vesnice roku, stavba NS Olešenský potok         
  9. Různé                                                                                                    

Ověřovatelé zápisu:   Pavelková, Galbavý
Zapisovatelka: Vašková  V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.  HLA PRO 7

1)  Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6, 8/1, 8/2, 9, 10/1-5/2016
Nesplněno:  7, 10/2, 10/3-5/2016    5-4/2016 trvá  (vyhl.)  7-8/2015 (stř. ostrůvek)    11/1-1/2014 (optika)   

2) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce od 10.6.2016 do 29.6.2016. Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora. Příjmy (v tis.) 8.078,2 Kč, výdaje 8.056,3 Kč, saldo P-V +93,8 Kč, převod z  2014 + 71,8 Kč. HLA PRO 7

3)  Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2015 v plném jejím rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje podle zákona věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky v rozsahu posuzovaných skutečností. Dále zastupitelstvo obce schvaluje výrok a zprávu auditora. HLA PRO 7

4) Zastupitelstvo obce se zavazuje, že po ukončení realizace staveb s označením: polní cesta HPC 2.1., HPC 2.7.1., HPC 2.7.2., HPC 2.7.3., suchý poldr, úprava propustků PR 1, PR 2, PR 4, příkop P2, tyto převezme do svého majetku a bude provádět nezbytnou údržbu tohoto zařízení po dobu nejméně pěti let od protokolárního převzetí stavby. HLA PRO 7

5)  Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem Petice obcí a měst k navrhovanému zákonu o odpadech, která se týká zejména jeho ekonomického nastavení, které přináší značné zatížení rozpočtu obcí a nákladů jejich občanů. Jako hlavní nedostatky zákona považuje nepřiměřené násobné navýšení skládkových poplatků, navýšení poplatku o DPH, zákaz skládkování NKO k roku 2024 (EU navrhuje rok 2030), ekonomické omezování samostatnosti obcí, růst administrativní zátěže ad. HLA PRO 7

6) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem další trasy vysokého napětí V420, kterou plánuje společnost ČEPS přes katastry naší obce severním směrem. Po diskuzi bylo přijato následující usnesení: ZO již jednou takový návrh na změnu trasy společnosti ČEPS podalo (viz usn. č. 5-8/2013 „Zastupitelstvo obce bude podporovat stanovisko o narovnání trasy energovodu od místa Rybárna (stožár č. 225) do místa Hřešihlavy. Současné vybočení trasy vedení bylo v minulosti provedeno z politických důvodů, aby se vyhnulo území, ve kterém bylo sídlo tehdejšího tajemníka MV KSČ A. Kapka v údolí Radnického potoka. Napřímením energovodu dojde ke zkrácení trasy“.) Nově navrhovanou trasu by zastupitelstvo obce podpořilo pouze v případě, že by stávající vedení V 420 bylo v části (Kaceřov – Hřešihlavy) demontováno a zrušeno. HLA PRO 7 

7)  Zastupitelstvo obce prodlužuje termín pro podávání nabídek zájemců o pronájem obecního bytu v II.NP v čp. 37 0+1 s přísl. I. kategorie o velikosti 24 m2, do 25. srpna. Zájemci mají možnost podávat své nabídky písemně do kanceláře OÚ Němčovice.  HLA PRO 7

8)  Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o termínu vyhlášení soutěže Vesnice roku PK 2016, které se bude konat 30. července 2016 v obci Konstantinovy Lázně. Dále informaci o tom, že bude otevřena dokončená naučná stezka Olešenský potok 23. července 2016 (předběžný termín).

9)  Starosta informoval přítomné o vítězství našich hasičů v soutěži Dobráci roku PK a o plánované veselici pro celou vesnici, která se bude konat 20. srpna 2016 ve sportovním areálu ve Višňovce od 14 hodin. Kulturní program bude ještě upřesněn. Dále informoval o dětském letním táboře, který se bude konat u Berounky v Bujesilech v 33. týdnu, se začátkem dne 13.8.2016.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 25. srpna 2016, začátek v 19 hodin.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,45 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková Vyvěšeno:  1.7. 2016                               

Komentáře