Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 6/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 6/2021 konaného dne 30. září 2021 v místní restauraci.

Začátek: 19,00 hod.

Přítomni: 5 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková, S. Kapras, J. Galbavý, Mgr. Trlicová,

Omluven: Bc. V. Ferschmannová, D. Pavelková

Hosté: veřejnost 12

Program:

1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Úhrada faktur nad 50 tisíc (P.F.- 6BJ)

3) Směnná smlouva – Kladrubská a.s.

4) Schválení vyhlášky č. 1/2021 o poplatku za odpad

5) Žádosti o prodloužení termínu akcí (ČEPS, ÚPO)

6) Informace o novém územním plánu obce – stav

7) Informace o předání kompostérů občanům – ukončeno

8) Změna čerpání dotace (Dovybavení sběrného dvora)

9) Volby do Sněmovny PČR

10) Různé: Školení řidičů-hasičů z povolání, víkendový zájezd do Špindlerova mlýna,

Staročeský Jarmark 13. ročník, atd.

Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Trlicová Zapisovatelka: Vašková V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2/1, 2/2, 3, 4/2, 6, 7, 8, 9/1-5/2021 11, 12, 13/3, 13/4-4/2021 8-2/2021 5/1-2/2020

Nesplněno: 4/1, 5, 9/2, 9/3-5/2021 8, 9-4/2021, 5/2 (střelnice) trvá – 2/2020 12-7/2019 (pole nad obcí),

2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení šesté faktury č. 13/21 ve výši 1.043.448,– Kč vč. DPH firmě P. F., Ořech, IČO 67793363 podle uzavřené SoD č. 4/2020 za stavbu „Novostavba 6 BJ Němčovice“. Akce je kryta účelovou dotací od IROP ve výši 6 mil. Kč. HLA PRO 5

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi Obcí Němčovice a společností KLADRUBSKÁ, a.s., podle které se převádí na zemědělskou společnost pozemky pč. 1420 – trvalý travní porost o výměře 3 270 m2 a pč. 1421 – trvalý travní porost o výměře 3 394 m2 a na Obec Němčovice pozemky pč. 281/3 – ostatní plocha o výměře 1 038 m2 , pč. 322/1 – ostatní plocha o výměře 3 026 m2 , čp. 446/8 – ostatní plocha o výměře 107 m2 , . 446/17 – ostatní plocha o výměře 218 m2 , pč. 281/11 – orná půda o výměře 3 427 m2,, dále nově oddělenou parcelu 281/26 – orná půda o výměře 1 232 m2, z pozemku pč. 281/11, přičemž jeho zbylá část zůstáva ve vlastnictví Kladrubské a.s. Pozemky se směňují se všemi oprávněními, povinnostmi, jakož i s veškerými součástmi a příslušenstvím v rozsahu, v jakém jej dosud účastníci této smlouvy vlastnili. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že směnou nemovitostí výše uvedených jsou vzájemně zcela vyrovnáni a více nebudou vůči sobě v souvislosti s touto směnou ničeho požadovat. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy a zajištění vkladu do KN. HLA PRO 5

4) Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Němčovice č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou se zároveň zrušuje OZV obce Němčovice č. 3/2019. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022. HLA PRO 5

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o prodloužení termínu čerpání finančního příspěvku od společnosti ČEPS na opravu víceúčelové nádrže v Němčovicích do konce roku 2022. HLA PRO 5

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o prodloužení termínu realizace dotačního příspěvku na pořízení nového územního plánu obce do konce roku 2021. HLA PRO 5

6) Starosta informoval přítomné o stavu, v jakém se nachází pořizování nového územního plánu obce. V současné době je poslední překážkou k jeho schválení čekání na úpravu rozsahu lokálního biokoridoru severně od Olešné na ppč. 1428, lokalita Na Hůrce. Odborný posudek zpracovává firma GeoVision, s.r.o., jako autor Generelu ÚSES ORP Rokycany. Současný stav je, že posudek dosud nebyl obci předán.

7) Starosta informoval přítomné o tom, že bylo našim občanům dokončeno předání celkem 35 ks kompostérů do výpůjčky v celkové hodnotě 370 tis. Kč. Po uplynutí pětileté doby výpůjčky se stane jejich majetkem. Obec si slibuje od tohoto kroku snížení biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu jak v popelnicích, tak na sběrném dovře.

8) Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. 7-4/2021, č. 1, tak, že z důvodu významného navýšení zakázky stavebních prací v souvislosti s dodávkou nájezdové mostní váhy od společnosti ELKOPLAST CZ s.r.o., nesouhlasí s uzavřením kupní smlouvy na tuto mostní váhu. Vzhledem k možnosti rozšíření plochy sběrného dvora v příštím roce bude podána nová žádost o dodávku této mostní váhy, kterou k provozování sběrného dvora nutně potřebujeme. HLA PRO 5

9) Starosta informoval přítomné o přípravě na volby do Poslanecké sněmovny PČR, které se konají ve dnech 8. a 9. října. V současné době je jmenována zapisovatelka, členové okrskové volební komise, byl zvolen předseda a místopředseda na prvním zasedání OVK. Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou, nebo datovou zprávou je stanoven na pátek, 1. října. Hlasovací lístky budou doručovány v týdnu před volbami.

10) Různé:

10/1) V sobotu se uskuteční od 8 hodin v klubovně Hasičského domu školení řidičů z povolání, které je pro naše hasiče-řidiče zdarma.

10/2) Informace: SK Němčovice, turistický oddíl ve spolupráci s obcí Němčovice pořádá ve dnech 15.-17. října autobusový zájezd do Špindlerova Mlýna, od přihlášených se vybrala záloha ve výši 2000,– Kč, která byla za účastníky odeslána na účet hotelu. Předpokládaný odjezd autobusu je v pátek 15.9.2021 ve 14 hodin.

10/3) V sobotu, 30. října 2021 se koná od 11 do 15 hodin XIII. Němčovický Staročeský Jarmark. Nakoupit zde bude možné přebytky ze zahrádek, zeleninu, brambory, jablka, med atd. Občerstvení je zajištěno. V doprovodném programu vystoupí kapela Třehusk se staročeskými písničkami, kouzelník Michal Klaus přijede s pořadem Hrajeme si s kouzly. K účasti zveme prodejce i návštěvníky.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 4. listopadu 2021, začátek v 19 hodin.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,35 hodin Zapsala: Jiřina Vašková v.r. Starosta obce: Ferschmann Karel Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Trlicová

Vyvěšeno: 1.10.2021

Komentáře