Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 6/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 6/2020 konaného dne 27. srpna 2020 v místní restauraci

Začátek: 19,03 hod.

Přítomni: 6 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková, J. Galbavý, D. Pavelková, Bc. V. Ferschmannová, D. Pavelková, S. Kapras,)

Omluven: Mgr. Trlicová,

Hosté: veřejnost 10

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Faktury nad 50 tisíc Kč
3) Příkazní smlouva TNT Consulting, s.r.o.
4) Zjednodušené podlimitní řízení na 6BJ
5) Rozpočtové opatření č. 5
6) Návrh dodatku ke smlouvě budoucí o připojení stavby PDS
7) Přijetí dotace
8) Smlouva s O2 – telefonní box
9) Dodate č. 1 Smlouvy o dílo Zvánovec, a.s.
10) Žádost o zpřístupnění pozemku
11) Volby do krajského zastupitelstva
12) Informace o průběhu staveb: kanalizace, DČOV, Centra pro opětovné využití výrobků, návesní rybník
13) Akce v obci – Zájezd na konci prázdnin, Fotbalový turnaj žáků, Loučení s létem, 10 let útulku (10.10.)

Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Pavelková

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/4-5/2020 14, 15, 16/3 (tábor)-4/2020
Nesplněno: 9/2 (výlet), 9/3 (turnaj)-5/2020 11/1 (vyhláška)–3/2020 trvá 5/1 (směna Kl.) trvá, 5/2 (střelnice) trvá – 2/2020 12-7/2019 (pole nad obcí) 14-3/2019 (soud Stránský)

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury ve výši 57.790,– Kč firmě X-COM Base s.r.o., ze dne 30.6.2020 za manažerské řízení projektu dle příkazní smlouvy č. 1107201801 pro projekt Centrum pro opětovné použití výrobků v obci Němčovice. (85% kryto z dotace SFŽP)

HLA PRO 6

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury ve výši 146.410,– Kč firmě JRK Česká republika s.r.o., ze dne 23.7.2020 za zboží: Licence ECONT – Re-Use centrum, evidenční systém a podlahová váha pro projekt Centrum pro opětovné použití výrobků v obci Němčovice. (85% kryto z dotace SFŽP)

HLA PRO 6

2/3) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury ve výši 82.159,– Kč firmě X-COM Base s.r.o., ze dne 24.7.2020 za zboží: Regál modulární 10 ks, fotoaparát NIKON Coolpix B600 s pouzdrem, Notebook Lenovo ThinkPad a tiskárna Canon i-SENSYS MF641Cw pro projekt Centrum pro opětovné použití výrobků v obci Němčovice. (85% kryto z dotace SFŽP)

HLA PRO 6

2/4) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury ve výši 438.514,89 Kč vč. DPH firmě David Krchov, Radnice ze dne 20.7.2020 za stavební práce za dokončené DČOV 5, 6, a 7 v Olešné. (80% kryto z dotace SFŽP)

HLA PRO 6

2/5) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury ve výši 108.900,– Kč vč. DPH firmě BRM, s.r.o., ze dne 13.8.2020 za projekt pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr pro zakázku „Novostavba 6 BJ v obci Němčovice“.

HLA PRO 6

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Příkazní smlouvy č. 2107202002 ze dne 22.7.2020 s firmou TNT Consulting, s.r.o., se sídlem Praha 4, na zajištění manažerského řízení realizace projektu a realizaci výběrového řízení v rámci dotační výzvy MAS Světovina – IROP – Sociální bydlení na projekt „Novostavba 6 BJ v obci Němčovice“. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy a podpisem plné moci této firmě
k zastupování obce.

HLA PRO 6

4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 4/2020 na základě výsledku výběrového řízení s jeho vítězem a doporučení výběrové komise, s firmou P. F. Ořech, IČO 67793363, která splnila podmínky VŘ, za částku 5 898 748 Kč (6 784 153 Kč, vč. DPH) na zakázku „Novostavba 6 BJ Němčovice“. Před hlasováním oznámil starosta a zastupitelka V. Ferschmannová střet zájmů v projednávané věci z důvodu příbuzenského vztahu k zhotoviteli díla. Stavba je kryta 10 % dotace v rámci MAS Světovina – IROP – Sociální bydlení. Místostarosta obce se pověřuje podpisem této smlouvy.

NEHL. 2, HLA PRO 4

5) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 27.8.2020. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 27.8.2020, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 5 schvaluje.

HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě budoucí o připojení dle žádosti č. 4121593970 – Stavba PDS – Němčovice pč. 296/5, kNN, podle kterého se prodlužuje termín realizace stavby dp 15.3.2020. Důvodem k provedení stavby v původním termínu je překážka, která vznikla v legislativní oblasti při získávání stavebního povolení.

HLA PRO 6

7) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na neinvestiční náklady Útulku pro psy Němčovice od Plzeňského kraje ve výši 50 000,– Kč na opravu zařízení útulku, jeho údržbu a provozní náklady.

HLA PRO 6

8) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy kupní č. 28/20 mezi obcí Němčovice a společností O2 Czech Republic, a.s., jejíž předmětem je prodej a nákup movité věci – Telefonního boxu, umístěného na domu čp. 42 za částku 605, Kč vč. DPH. Důvodem nákupu boxu je skutečnost, že společnost O2 již nemá povinnost provozovat na obcích VTA a dojde v nejbližší době k jeho zrušení.

HLA PRO 6

9) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení rekonstrukce návesního rybníku v Němčovicích mezi Obcí Němčovice a společností Zvánovec, a.s., podle kterého se mění termín dokončení díla do 30.9.2020. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

10) Starosta seznámil zastupitelstvo obce s opakovanou písemnou žádostí občana ing. V.M. o úpravu a zprovoznění přístupové cesty pč. 1870 v k. ú. Olešná u Radnic, která je ve vlastnictví obce a s jeho odpovědí na tuto žádost. Touto žádostí se již zabývalo zastupitelstvo obce na svém zasedání jednou, dne 28.11.2019. Opakovaně mu bylo dne 12.8.2020 sděleno, že obec v nejbližším období žádné změny v této věci nechystá, neboť má ve schváleném rozpočtu jiné priority.

11) Starosta informoval přítomné o přípravách obce na krajské volby, které se uskuteční 2. a 3. října 2020 (pátek a sobota). V současné době byl stanoven počet členů okrskové volební komise na nejméně pět, byla jmenována zapisovatelka OVK a připravuje se sestavení komise. Její první jednání se uskuteční v kanceláři OÚ v pátek, 11. září 2020 od 17 hodin.

12/1) Informace starosty o probíhajících akcích v obci: Objekt Centra pro opakované použití výrobků ve sběrném dvoře – kolaudace bude dne 1.9. v 10.30 hodin, dotace SFŽP dosud nebyla proplacena. Instalace domovních ČOV v Olešné – kolaudace bude dne 8.9. v 9 hodin. Rekonstrukce návesního rybníku v Němčovicích – byla podána žádost o proplacení částečné faktury na MZe. Dokončení poslední části odkanalizování obce – předpokládá se dokončení stavby do konce t.r.

12/2) Informace starosty o oznámení kontroly dne 21. září 2020, kterou provede v obci HZS PK na dodržování krizového zákona a předpisů, kontrola výzbroje a výstroje JPO V. obce.

13) Různé:
13/1) Odjezd autobusu do Mirákula v neděli, 30. srpna, je v 8,00 hodin z Němčovic, návrat se předpokládá do 19 hodin. Zájezd je plně obsazen. Doprava a vstup je pro děti zdarma, dospělý doprovod si zakoupí vstupenku.

13/2) Fotbalový turnaj mladších a starších žáků – 3. ročník o Pohár starosty obce, který se měl konat v sobotu, 5. září je zrušen. Důvodem je konflikt termínů rozlosování žákovských soutěží.

13/3) Loučení s létem se bude konat v sobotu 26. září, od 15 hodin na němčovické návsi.

13/4) Starosta informoval přítomné o přípravách na oslavy 10 let útulku (10.10.)

13/5) Němčovický staročeský Jarmark – 12. ročník, se bude konat 31.10.2020

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 24. září 2020, začátek v 19 hodin.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,00 hodin

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Pavelková

Vyvěšeno: 28.8.2020

Komentáře