Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 6/2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 6/2019 ze dne 29. srpna 2019 konaného v místní restauraci

Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 7 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková, Bc. V. Ferschmannová, J. Galbavý, D. Pavelková, S. Kapras, Mgr. Trlicová, D. Pavelková)
Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté: veřejnost 6
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Úhrada faktur nad 50 tisíc
3) Příkazní smlouva TNT Consulting, s.r.o. – realizace výběrového řízení na DČOV
4) Smlouva o bezúplatném převodu majetku – Š Octavia
5) Kupní smlouva – prodej autobusu Karosa 934
6) Kupní smlouva – prodej člunu RUSB
7) Zúžení ochranného pásma VVN nad obcí Němčovice, žádost o finanční dar ČEPS
8) Smlouva o dílo na stavbu Centra pro opětovné použití výrobků
9) Studie rozšíření SDO
10) Žádost o podporu Linka bezpečí
11) Různé: Informace o odvolání k MV, Zájezd do Farmaparku, turnaj žáků v kopané, výsledek soutěže Vesnice roku, ad.

Ověřovatelé zápisu: Trlicová, Pavelková

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, -5/2019 3-4/2019 3/1-2/2019 10-1/2019
Nesplněno: 5, 9, 12/3, 12/4-5/2019 14, 15/4 trvá-3/2019

2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení čtvrté dílčí faktury ve výši 100.000,– Kč a konečné faktury ve výši 211.000,– Kč firmě P. Ferschmann, Ořech, podle uzavřené SoD č. 1/2018 ze dne 1.6.2018 za stavbu základové desky márnice, hrubá stavba vč. bednění a stavba zvonice s finálním povrchem, dle platné PD (III. etapa). Akce je částečně kryta účelovou dotací od PK ve výši 400.000,– Kč.

HLA PRO 7

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Příkazní smlouvy č. 2607201901 s firmou TNT Consulting, s.r.o., se sídlem Praha 4, podle které bude provedeno výběrové řízení a následné manažerské řízení a administrace
dotace z Národního programu Životní prostředí – prioritní oblast 1., na projekt „Olešná – soustava domovních čistíren odpadních vod“. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem plné moci této firmě k zastupování obce v této věci.

HLA PRO 7

4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi ČR – Hasičským záchranným sborem PK a obcí Němčovice o převodu vyřazeného majetku státu pro potřeby obce a to osobní automobil Škoda Octavia, reg. zn. 2AF 1644 v pořizovací hodnotě 400 000,- Kč. Starosta se pověřuje podpisem
této smlouvy.

HLA PRO 7

5) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej autobusu KAROSA 934 panu J.M. z Bavorova za částku 30 000 Kč, s tím, že převod vozidla bude proveden s reg. značkami v depozitu, evidenční kontrolu a odvoz si zajistí kupující na své náklady. Starosta je pověřen podpisem kupní smlouvy a plné moci kupujícímu k převodu vozidla na DI.

HLA PRO 7

6) Zastupitelstvo obce bere na vědomí prodej člunu RUSB kupujícímu panu M.S. z Liberce od prodávajícího SDH Němčovice.

7/1) Starosta seznámil přítomné o výsledku jednání na odboru územního plánování MěÚ Rokycany, za přítomnosti pořizovatele nového obecního územního plánu, dále jeho zpracovatele arch. P. Tauše a zástupce
společnosti ČEPS, a.s., Výsledkem jednání byla kompromisní dohoda o zúžení ochranného pásma V430 (koridoru pro záměr V430/830) v délce celého úseku hranic zastavěného území sídla obce Němčovice. Varianta
odklonění celé trasy jižním směrem od obce byla označena přítomnými zástupci společnosti ČEPS, a.s., za nerealizovatelnou. Předpokládaná realizace stavby se plánuje v letech 2035 – 2050.

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o finanční dar od společnosti ČEPS, a.s.. na rozvoj infrastruktury obce na dokončení poslední části odkanalizování obce – stoky A3 a A3a ve výši 360 000 Kč na nákup stavebního materiálu.

HLA PRO 7

8) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2019 na základě výsledku výběrového řízení s jeho vítězem a doporučení výběrové komise, s firmou P. F. Ořech, IČO 67793363, která splnila podmínky VŘ, za částku 1 055 119 Kč, vč. DPH na zakázku „Centrum pro opětovné použití výrobků v obci Němčovice“. Před hlasováním oznámili starosta a zastupitelka V. Ferschmannová osobní zájem na projednávané věci a střet zájmů z důvodu příbuzenského vztahu k zhotoviteli díla. Stavba je kryta 85% státní dotací. Místostarosta obce se pověřuje podpisem této smlouvy.

NEHL. 2, HLA PRO 5

9) Starosta seznámil přítomné se Studií rozšíření sběrného dvora, kterou vypracoval ing. arch. P. Tauš, jako pro vymezení potřebné plochy v připravovaném územním plánu obce. Důvodem rozšíření je stávající
nevyhovující prostor pro tříděný odpad a bezpečný pohyb nákladních aut. K tomuto záměru oslovil starosta vlastníka sousedního pozemku pč. 281/11 v k.ú. Němčovice, Kladrubskou, a.s., o možnost výměny části tohoto
pozemku, který sousedí přímo s areálem SDO o výměře 948 m2. V případě kladného výsledku a změně vlastníka předmětného pozemku, zadá obec zpracování projektu pro podání žádosti o dotaci na rozšíření SDO.
Zastupitelstvo obce s tímto postupem souhlasí a pověřuje starostu k dalšímu jednání v této věci.

HLA PRO 7

10) Byla projednána žádost Linky bezpečí, z.s., o finanční příspěvek na provoz dětské krizové linky. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaslání finančního příspěvku ve výši 2.000,– Kč. K uzavření darovací smlouvy je pověřen starosta.

HLA PRO 7

11) Různé:

11/1) Starosta seznámil přítomné s rozhodnutím odvolacího orgánu MV ČR ve věci odvolání obviněné obce Němčovice proti rozhodnutí Státního oblastního archívu v Plzni, kterým byla obci udělena pokuta ve výši 30 000
Kč. Odvolání obce bylo vyhověno, rozhodnutí SOA se zrušuje a věc se vrací k novému projednání. V této věci zastupuje obec Advokátní kancelář Mgr. Seidlera.

11/2) V neděli, 1. září se bude konat traduční autobusový zájezd tentokrát do Farmaparku Soběhrdy na závěr školních prázdnin. Odjezd je v 8 hodin z Němčovic, předpokládaný návrat do 18 hodin. Obec uhradí dětem vstupenky.

11/3) V neděli, 8. září se uskuteční ve sportovním areálu ve Višňovce fotbalový turnaj mladších a starších žáků. Obec zajistí ozvučení a catering, akci má na starosti místostarosta. Na tuto akci věnoval europoslanec JUDr. S. Polčák částku 18 000 Kč v rámci projektu Podpora aktivit živého venkova v roce 2019.

11/4) Starosta seznámil přítomné s výsledkem soutěže Vesnice roku 2019 v PK. Vyhodnocení v Pačejově byla přítomna zastupitelka J. Vašková. Na slavnostním vyhlášení převzala za obec diplom za účast a za soustavnou
podporu dětí a mládeže. Nezbývá nám, než na Oranžovou stuhu políčit příští rok.

11/5) V sobotu, 21.9. se uskuteční od 14 hodin na němčovické návsi Loučení s létem.

11/6) Program němčovických Soptíků: V sobotu 31. srpna vystupují v obci Kotopeky, 14.9. ve městě Mirošov, 22.9. v obci Sebečice.

11/7) S ohledem na aktuálnost situace zastupitelé obce zařadili operativně do programu jednání tento bod a k němu přijali následující usnesení: Zastupitelstvo obce zásadně nesouhlasí s provedeným agrotechnickým
opatřením na jižní straně pole nad obcí Němčovice, které bylo provedeno společností Liblínský statek, s.r.o., použitím postřiku glyfosátem bezprostředně až k zahradám rodinných domů a následného rozorání drnu radličkami a diskovými bránami. Tento čtyřhektarový půdní blok TTP zde byl sedm let od poslední erozní události v roce 2012. Po tuto dobu k žádné další erozní události z důvodu zadrnění nedošlo. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním se společností Liblínský statek s.r.o., o uvedení pozemku zpět do drnového fondu v co nejkratší době s ohledem na možnosti agrotechnických lhůt a postupů. Uvedený postup společnosti je zároveň v rozporu se schváleným ÚPO, kde je toto území vedeno jako TTP. Z tohoto důvodu se starosta obrátí jménem obce na orgány PČR, ČIŽP, SPÚ a Orgán ochrany půdního zemědělského fondu MěÚ RO. Upozornění na tento závadný stav bude zasláno také všem dotčeným vlastníkům půdy. Občané mohou na OÚ hlásit případné škody. Právní zástupce obce zašle dopis jednateli společnosti s upozorněním na příadnou náhradu škody, kterou bude obec požadovat v případě, že dojde z tohoto půdního bloku jk opakované erozní události.

HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 26. září 2019, začátek v 19 hodin.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,10 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Jitka Trlicová, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 30.8. 2019

Komentáře