Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 6/2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 6/2018 ze dne 28. června 2018 v místní restauraci

Začátek: 19,07 hod.

Přítomni: 6 členů ZO (Ferschmann, Vašková, Bc. V. Ferschmannová, Mgr. Střelečková, Pavelková, S. Kapras)

Omluveni:

Nepřítomni: Galbavý

Hosté: veřejnost 4

Program:

  1. Kontrola plnění minulých usnesení
  2. Úhrada faktur nad 50 tisíc
  3. Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2017
  4. Účetní závěrka, výrok auditora a jeho zpráva
  5. Rozpočtové opatření č. 4
  6. Přijetí dotací
  7. Vrtaná studna na koupališti, úhrada faktury
  8. Různé: Dětský letní tábor, vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku, ad.

Ověřovatelé zápisu: Střelečková, Kapras

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6-5/2018 11/5-4/2018 4-3/2018 8/6-3/2018 sluč. do 11/4-2018 Nesplněno: 7/3-5/2018 11/4-4/2018 trvá 5A, 8/1, 8/6 trvá-3/2018 5-8/2017 5/2-3/2017

2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení třetí zálohové faktury ve výši 102.850,– Kč firmě P. Ferschmann, Ořech, podle uzavřené SoD č. 5/2017 ze dne 2.11.2017 za stavbu hřbitovní zdi (II. etapa). Akce je částečně kryta účelovou dotací od PK ve výši 440.000,– Kč.

HLA PRO 6

3) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce od 12.6.2018 do 28.6.2018. Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora. Příjmy (v tis.) 10.457,5 Kč, výdaje 9.813,8 Kč, saldo P-V +643,6 Kč.

HLA PRO 6

4) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2017 v plném jejím rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje podle zákona věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky v rozsahu posuzovaných skutečností. Dále zastupitelstvo obce schvaluje výrok a zprávu auditora.

HLA PRO 6

5) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 31.5.2018. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k  31.5.2018, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 4 schvaluje.

HLA PRO 6

6/1) Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 11. 6. 2018, číslo usnesení 666/18, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu 2018 „Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu“. Zastupitelstvo obce Němčovice schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce ve výši 40 000 Kč.

HLA PRO 6

6/2) Zastupitelstvo obce Němčovice schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce ve výši 40 000 Kč z dotačního titulu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK pro rok 2018 na akci Dřevěný mobiliář „v lomečku“ naučné stezky Údolím mloků v Olešné.

HLA PRO 6

7) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury ve výši 50.835 Kč + DPH firmě Vrtané studny – V. Vlk, Obory 50, Dobříš, za vrtací práce na pozemku obce u víceúčelové nádrže a za zhotovení průzkumného vrtu. Bylo vyvrtáno 37 m, o průměru 200 mm, pažení 140 mm, včetně obsypu, jílového těsnění a dopravy.

HLA PRO 6

8) Různé:

8/1) V termínu od 28. července do 5. srpna se uskuteční němčovický dětský tábor v lokalitě u Rybů pod obcí Bujesily u Berounky. Je přihlášeno 37 dětí, zajištěn je program a stravování. Vedení tábora zajišťuje šest vedoucích a 4 praktikanti.

8/2) V sobotu, 28. července se starosta obce zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Vesnice Plzeňského kraje roku 2018 ve vítězné obci Kamenný Újezd, okr. Rokycany.

8/3) 25. srpna se uskuteční na fotbalovém hřišti ve Višňovce turnaj mladších přípravek do 11 let. V teno den mají vystoupení i němčovičtí Soptíci na Liblínských slavnostech.

8/4) V letošním roce se na závěr prázdnin pojede na výlet, tentokrát do Parku Mirakulum, kde je vedle řady dětských atrakcí i lesní a kontaktní ZOO. Odjezd v 8,00 hodin z Němčovic o 10 minut dříve z Olešné v neděli, 26. srpna, návrat do 19 hodin. Doprava a vstup pro děti zdarma, dospělí si zaplatí 210,– Kč za vstupenku. Děti si nezapomenou sebou plavky a ručník do Vodního světa.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 30. srpna 2018, začátek v 19 hodin. Jednání zastupitelstva obce skončilo 19, 50 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Střelečková Jitka, Kapras Stanislav

Vyvěšeno: 29.6. 2018

Komentáře