Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 5/2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 5/2017 dne 8. června 2017 v místní restauraci

Začátek:    19,00 hod.
Přítomni:  6 členů ZO  (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, S. Kapras,  Mgr. Střelečková)
Nepřítomen:  Bc. Ferschmannová,

Hosté:     veřejnost  X        

Program:                                                                                                                                                                         

  1. Kontrola plnění minulých usnesení
  2. Proplacení faktur nad 50 tisíc Kč
  3. Přijetí dotací
  4. Závěrečný účet hospodaření za rok 2016
  5. Účetní závěrka, výrok auditora a jeho zpráva
  6. Rozpočtový výhled
  7. Rozpočtové opatření
  8. Poptávkové řízení na dopravní automobil
  9. Různé – Fotbalový turnaj pro žáky ZŠ, ad.

Ověřovatelé zápisu:   Pavelková, Galbavý
Zapisovatelka: Vašková  V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 6

1)  Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno:  2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2,  8/1, 8/2-4/2017       2, 5/1-3/2017                                                                                                   Nesplněno:  5/2-3/2017      5-11/2016 (6 BJ)     2/1, 2/2-9/2016 (rybníky, DČOV)  11/1-1/2014 (optika)   

2) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury ve výši 181.500,– Kč JUDr. S.R., advokátce, za právní služby při zastupování  obce v soudním sporu se zemědělskou společností.  HLA PRO 6

3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 450 000 (nákup DA) z dotačního programu MV ČR a max. 300 000 Kč (nákup DA), z dotačního programu Plzeňského kraje. HLA PRO 6

3/2)  Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti do dotačního programu PK Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí ve výši 320 tisíc Kč na akci Výstavba chodníků u autobusových zastávek a instalace veřejného osvětlení v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/232 (Břasy – Liblín). Stavba řeší po obou stranách autobusové zastávky (zálivy), včetně ochranného ostrůvku a veřejného osvětlení. Výstavba chodníků je součástí stavebního povolení a bude kolaudována současně s dokončenou stavbou silnice II. tř. Stavbu chodníků a VO je nutné provést do konce tohoto roku. HLA PRO 6

4) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce od 10.5.2017 do 8.6.2017. Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora. Příjmy (v tis.) 6.777,0 Kč, výdaje 6.527,0 Kč, saldo P-V +250,0 Kč, převod z  2015 + 58,8 Kč.  HLA PRO 6

5)  Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2016 v plném jejím rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje podle zákona věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky v rozsahu posuzovaných skutečností. Dále zastupitelstvo obce schvaluje výrok a zprávu auditora. HLA PRO 6

6)  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2018 – 2021. HLA PRO 6

7) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 31.5.2017. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k  31.5.2017, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 3  schvaluje. HLA PRO 6

8) Zastupitelstvo obce vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele dopravního automobilu pro JSDH, dle schválených technických podmínek pro DA. Předmětem dodávky je dopravní automobil v provedení „Z“, kategorie podvozku 1, s celkovou hmotností do 3500 kg, 4 x 2, s devíti sedadly včetně řidiče, ve verzi L2 H2. Jediným kritériem hodnocení nabídek bude nejnižší cena, při zajištění stanovených technických podmínek. Zadavatel obec Němčovice má na vozidlo příslib veřejné podpory – dotace z programu MV ČR a Plzeňského kraje. Předpokládaný termín dodání vozidla je do 30.11.2017. HLA PRO 6

9) Různé:

9/1)   Dne 23. června se uskuteční na fotbalovém hřišti turnaj mladších a starších žáků ZŠ o Pohár starosty obce.

9/2)   Starosta seznámil přítomné s dopisem ing. Václava Mazína, vedoucího pobočky Plzeň, Státní pozemkový úřad, ve které vysvětluje příčiny zpoždění ve věci přípravy staveb HPC 21 a HPC 37, které byly mj. způsobeny přijetím nového zákona o veřejných zakázkách a námitkami od vlastníků pozemků. Stavební povolení bylo vydáno až 20.5.2017. V dopisu slibuje, že budou pokračovat dále tak, aby stavba všech společných zařízení byla provedena a ukončena v roce 2018.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 13. července 2017, začátek v 19 hodin.                                                  Jednání zastupitelstva obce skončilo 19, 30 hod.                                                                                                 

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková

Vyvěšeno:  9.6. 2017                               

Komentáře