Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 5/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 5/2016 dne 26. května 2016 v místní restauraci.

Začátek:    19,05 hod.                                                                                                                        

Přítomni:  5 členů ZO  (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Mgr. Střelečková)
Omluveni:  S. Kapras, Bc. Ferschmannová

Hosté:     8 veřejnost       

Program:                                                                                                                                                                         

  1. Kontrola plnění minulých usnesení   
  2. Převody nemovitostí
  3. Rozpočtové opatření
  4. Přijetí dotací
  5. Smlouvy o dílo
  6. Vyhláška o projednávání zadání územního plánu
  7. Pronájem obecního bytu
  8. Vesnice roku, stavba NS Olešenský potok         
  9. Oslava 70. Let SDH Němčovice + Dětský den      
  10. Různé                                                                                                    

Ověřovatelé zápisu:   Pavelková, Galbavý
Zapisovatelka: Vašková  V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 5

1)  Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 6-4/2016
Nesplněno:  5-4/2016 trvá   7-8/2015 (stř. ostrůvek)    11/1-1/2014 (optika)   

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemků ve vlastnictví obce Němčovice nově vytvořených pč. 233/33 a 233/34 o výměře 40 m2, vedeného jako orná půda v katastrálním území Němčovice, za část pozemku ve vlastnictví M.N. a O. Z. z Němčovic, nově vytvořený pč. 233/32 o výměře 21 m2, vedeného jako orná půda v katastrálním území Němčovice. Podstatou této směny je rozšíření části místní komunikace, která spojuje silnici III.tř. s ulicí Zahradní. Starosta se pověřuje podpisem směnné smlouvy. HLA PRO 5

2/2)   Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy, podle které se J. B. z Olešné zavazuje, že bude zdarma provádět údržbu pozemků pč. 1858 a 1851 v k.ú. Olešná u Radnic a pozemků pč. 300/20 a 300/8 v k.ú. Němčovice, pravidelným sečením. Smlouva se uzavírá po dobu dvou let do 30.9.2017 s možností jejího prodloužení. HLA PRO 5

2/3)   Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy, podle které se R. V. z Olešné zavazuje, že bude zdarma provádět údržbu pozemku pč. 1362 v k.ú. Olešná u Radnic, pravidelným sečením. Smlouva se uzavírá po dobu dvou let do 30.9.2017 s možností jejího prodloužení, nebo naopak jejího předčasného ukončení z důvodu zahájení výstavby protipovodňového poldru. HLA PRO 5

3) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 30.4.2016. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k  30.4.2016, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 1 schvaluje. HLA PRO 5

4)  Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotací ve výši 200 000 Kč a 40 000 kč z dotačních programů Plzeňského kraje. HLA PRO 5

5/1)  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 4/2016 mezi obcí Němčovice a dodavatelem firmou Petr Staněk, Mlečice, na výrobu dřevěných komponentů, které budou součástí Naučné stezky Olešenský potok. Částka za provedení díla je sjednána na 40 000 Kč vč. DPH, termín dodání díla do 30.6.2016. Úhrada bude provedena z dotace PK. Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje proplacení faktury po předání díla starostovi. HLA PRO 5

5/2)  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 3/2016 mezi obcí Němčovice a dodavatelem firmou Michal Nový, Němčovice na opravu místních komunikací, specifikovaných ve SoD. Částka za provedení díla je sjednána na 93 300 Kč vč. DPH, termín dodání díla do 31.8.2016. Úhrada bude provedena z dotace PK. Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje proplacení faktury po předání díla starostovi. HLA PRO 5

5/3)  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2/2016 mezi obcí Němčovice a dodavatelem firmou Pavel Ferschmann, Ořech, na betonové vysprávky, na opravu místních komunikací, specifikovaných ve SoD. Částka za provedení díla je sjednána na 63 193 Kč vč. DPH, termín dodání díla do 31.8.2016. Úhrada bude provedena z dotace PK. Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje proplacení faktury po předání díla starostovi. Před hlasováním o dodavateli díla oznámil starosta z rodinných důvodů střet zájmů a sdělil, že v této věci se nezúčastní hlasování. HLA PRO 4

5/4)  Zastupitelstvo obce schvaluje podání objednávky, podle které provede SÚS PK asfaltové nátěry a postřik místních komunikací v částce 50 000 Kč vč. DPH. Termín dodání díla do 31.8.2016. Úhrada bude provedena z dotace PK. Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje proplacení faktury po předání díla starostovi. HLA PRO 5

6)  Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyhlášku o projednávání zadání územního plánu, podle které  k tomuto návrhu může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky ve lhůtě do 15 dnů. S tímto návrhem se může veřejnost seznámit u Městského úřadu v Rokycanech Po a St 7,30 – 16,30, nebo v úředních hodinách v kanceláři OÚ Němčovice.

7)  Zastupitelstvo obce prodlužuje termín pro podávání nabídek zájemců o pronájem obecního bytu v II.NP v čp. 37 0+1 s přísl. I. kategorie o velikosti 24 m2, do 30. června. Zájemci mají možnost podávat své nabídky písemně do kanceláře OÚ Němčovice.  HLA PRO 5

8/1) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s přípravami v souvislosti s návštěvou hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku 2016, která naší obec navštíví 31. 5. od 16 hodin. Na neděli dopoledne se svolává od 9,30 hodin brigáda na dokončení úprav a úklid sociálního zařízení ve sportovním areálu.

8/2)  Zastupitelstvo obce bere na vědomí další brigádu, která byla svolána v neděli 5.6.2016 od 10 hodin, na které se bude pokračovat ve výstavbě Naučné stezky Olešenský potok – montáže tabulí, úprava parkoviště, ad.

9) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s přípravami oslav Sedmdesát let němčovických hasičů dne v sobotu 18.6.2016, který bude odpoledne spojen s dětským dnem, atrakcemi a kulturním programem.

10/1) Starosta informoval přítomné o postupu, který po domluvě s právním zástupcem obce, bude volit při pokračování zemědělského užívání pozemků ve vlastnictví obce, bez právního důvodu společností KLADRUBSKÁ a.s.

10/2) Starosta informoval přítomné o postupu, který provedl právní zástupce obce, po předání spisového materiálu, ve věci nesprávného účtování za komunální odpad, předaný z našeho sběrného dvora na skládku v Břasích společností LIDRONE.

10/3)  Zastupitelstvo obce schvaluje předložený splátkový kalendář poplatku za stočné manželům Bílkovým z Němčovic rozložený do třech měsíců. HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 30. června 2016, začátek v 19 hodin.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,45 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková Vyvěšeno:  27.5. 2016                               

                                                                                   

Komentáře