Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 5/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 5/2020
konaného dne 9. července 2020 v místní restauraci

Začátek: 19,08 hod.
Přítomni: 6 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková, J. Galbavý, D. Pavelková, Bc. V. Ferschmannová, D. Pavelková, Mgr. Trlicová, )
Omluven: S. Kapras,
Hosté: veřejnost 9
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Faktury nad 50 tisíc Kč
3) Převody majetku
4) Rozpočtové opatření č. 4
5) Schválení žádosti o úvěr a úvěrové smlouvy s ČS, a.s.
6) Schválení Smlouvy o dílo – Stavitelství Kamínek
7) Žádost ZŠ Radnice o finanční dar
8) Informace o průběhu staveb: kanalizace, DČOV, Centra pro opětovné využití výrobků, zpevnění povrchu před klubovým zázemím, návesní rybník
9) Akce v obci – Letní dětský tábor, Zájezd na konci prázdnin, Fotbalový turnaj žáků III.ročník o pohár starosty obce, 10 let útulku (10.10.)
Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Pavelková Zapisovatelka: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 11, 12, 13, 16/1, 16/2-4/2020 8-2/2020 zrušeno
Nesplněno: 14, 15, 16/3 (tábor), 16/4 (výlet)-4/2020 11/1 (vyhláška)– 3/2020 trvá 5/1 trvá, 5/2 trvá – 2/2020 12-7/2019 (pole nad obcí) 14-3/2019 (soud Stránský)
2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury ve výši 85.11,40 Kč firmě M. Nový, Němčovice ze dne 6.6.2020 za zhotovení kanalizačního řádu v obci Němčovice – 2. část.

HLA PRO 6

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury ve výši 99.000 Kč firmě Auto Helus, Ejpovice ze dne 9.7.2020 za opravu vozidla LIAZ, přepravník kontejnerů.

HLA PRO 6

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi prodávající Obcí Němčovice a kupující K. Č. z Kladna, kterou se prodává nově oddělený pozemek ve vlastnictví obce pč. 1277/18 v kat. území Olešná u Radnic o výměře 92 m2, ostatní plocha za cenu 11.456 Kč, se všemi součástmi, právy a povinnostmi, které k pozemku náleží. Daně a poplatky budou uhrazeny podle zákona. Starosta se pověřuje podpisem Kupní smlouvy a zajištěním jejího vkladu do KN.

HLA PRO 6

4) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 30.6.2020. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávních celků, sestavený k 30.6.2020, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 4 schvaluje.

HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí investičního úvěru pro obec ve výši 1 mil. Kč od ČS,a.s., s čerpáním úvěru do 31.12.2020, bez zajištění, dle předložené nabídky. Starosta se pověřuje podpisem úvěrové smlouvy.

HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce projednalo žádost ředitelky ZŠ a MŠ v Radnicích o finanční dar na kompenzaci nákladů spojených se zvýšenou hygienou v ZŠ, MŠ a školních jídelnách v souvislostí s COVID -19 pandemií. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 5000 Kč. Starosta se pověřuje podpisem darovací smlouvy.

HLA PRO 6

7) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. SOD/2020/17 se zhotovitelem Stavitelství Kamínek, s.r.o., IČO 26021471, se sídlem Líšťany 11, 330 35, na zhotovení stavby místní komunikace Němčovice – 3. etapa, zemní práce, odvodňovací žlaby, osazení silničních obrubníků, asfaltový beton, na pozemcích p.č. 233/8, 233/32, 231/9, 229/3, 434, 233/21 v kat. území Němčovice, za částku 818.808,79, vč. DPH, termín dokončení díla do 10.12.2020. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 6

8) Informace starosty o probíhajících akcích v obci: Je dokončen objekt Centra pro opakované použití výrobků ve sběrném dvoře, podána žádost o proplacení dotace na SFŽP a žádost o vydání kolaudačního souhlas na stavební odbor do Radnic. Instalace domovních ČOV v Olešné před dokončením, pro oficiální uvedení do provozu přijede technik firmy Topolwater a následně bude požádáno o kolaudaci. Firma Zvánovec započala rekonstrukci návesního rybníku v Němčovicích, přičemž na stavbě pracuje jako subdodavatel firma M. Nového z Němčovic. Dokončení poslední části odkanalizování obce – stoky A3 a A3a v Němčovicích, dobudovány jsou obě větve stoky okolo stavebních parcel, poslední hotová šachta je v současné době u tenisového kurtu, předpokládá se pokračování stavby v souběhu s rekonstrukcí rybníku. Minulý pátek se o vyvážení bahna z rybníku na udání zajímala ČIŽP.
9) Různé:
9/1) V termínu od 1. do 9. srpna se uskuteční němčovický dětský tábor v lokalitě u Rybů pod obcí Bujesily u Berounky. Je přihlášeno 27 dětí, zajištěn je program a stravování. Vedení tábora zajišťuje sedm vedoucích a 2
praktikanti, hlavním vedoucím tábora je Karel Ferschmann.
9/2) V letošním roce se na závěr prázdnin opět pojede na výlet. Odjezd je v 8,00 hodin z Němčovic o 10 minut dříve z Olešné a to v neděli, 30. srpna, návrat bude do 19 hodin. Doprava a vstup je pro děti zdarma, dospělý
doprovod si zakoupí vstupenku. O to, kam se pojede, se nyní hlasuje na Fcb, návrhy jsou Mirákulum, Aqua Palace Praha, Stezka korunami stromů Lipno.
9/3) V sobotu, 5. září se uskuteční ve sportovním areálu ve Višňovce fotbalový turnaj mladších a starších žáků, 3. ročník o Pohár starosty obce. Obec zajistí ozvučení a catering.
9/4) Starosta informoval přítomné o přípravách na oslavy10 let útulku (10.10.)
Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 27. srpna 2020, začátek v 19 hodin.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,45 hodin

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Pavelková

Vyvěšeno: 10.7.2020

Komentáře