Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 5/2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 5/2019 ze dne 27. června 2019 konaného v místní restauraci

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 7 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková, Bc. V. Ferschmannová, J. Galbavý, D. Pavelková, S. Kapras, Mgr. Trlicová, D. Pavelková, )
Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté: veřejnost 6
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Úhrada faktur nad 50 tisíc
3) Rozpočtové opatření č. 5
4) Závěrečný účet, účetní závěrka, zpráva auditora, žádost o audit od PK
5) Vydání knihy ke 100. výročí úmrtí čestného občana obce Josefa Hyláka (+1919)
6) Schválení žádosti o dotaci (podpora literární tvorby a publikační činnosti, zřízení kamerového bodu)
7) Přijetí dotace (podpora letního tábora)
8) Projednání závěrů kontroly SOA
9) Příprava oslav výročí obce v roce 2020 (Němčovice 780 let, Olešná 840 let) – strategie
10) Jmenování členů výběrové komise
11) Přihláška partnera MAS Světovina o.p.s. a Rámcová smlouva
12) Různé: Dětský letní tábor, vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku, zájezd na konci prázdnin, ad.

Ověřovatelé zápisu: Trlicová, Pavelková

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4-4/2019 4, 15/5-3/2019
Nesplněno: 3-4/2019 14, 15/4 trvá-3/2019 3/1-2/2019 10-1/2019
2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury ve výši 73 799,– Kč firmě Auto Helus s.r.o., Ejpovice ze dne 13.6.2019 za opravu autobusu Karosa 936. Jednalo se o výměnu otočných čepů přední nápravy a opravu úniku vzduchu z brzdového potrubí v souvislosti se zjištěnými závadami na STK.

HLA PRO 7

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení zálohové faktury ve výši 88 173,– Kč firmě David Krchov, Radnice, ze dne 20.6.2019 za úhradu 15% zálohy dodavateli DČOV – Topas Plus 7 ks. S firmou Krchov byla uzavřena
smlouva o dílo č. 1/2019 a dodávka je částečně kryta dotací od SFŽP.

HLA PRO 7

3) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 30.6.2019. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávních celků, sestavený k 30.6.2019, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 5 schvaluje.

HLA PRO 7

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce od 9.6.2019 do 27.6.2019. Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora. Příjmy (v tis.) 10.178,2 Kč, výdaje 10.302,4 Kč, saldo P-V – 123,4 Kč.

HLA PRO 7

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2018 v plném jejím rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje podle zákona věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky v rozsahu posuzovaných skutečností. Dále zastupitelstvo obce schvaluje výrok a zprávu auditora.

HLA PRO 7

4/3) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o provedení auditu hospodaření za rok 2019 na Krajský úřad Plzeňského kraje, v souvislosti s ukončením dosavadní spolupráce (výpovědí) k 30.6.2019 s auditorskou
společností K KREDIT,

HLA PRO 7

5) V souvislosti s nadcházejícím 100. výročím úmrtí čestného občana obce Josefa Hyláka (+19.10.1919) zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na vydání knihy, jejímž obsahem by měla být životopisná historie řídícího učitele, který mj. působil dvacet pět let (1880-1905) v němčovické škole a významným způsobem tak zasáhl do života zdejší obce a jejích občanů, zanechal po sobě řadu písemností a knih, která se přímo, nebo nepřímo dotýkají naší obce. Část obsahu knihy bude použita z minulého vydání (Němčovická škola a Josef Hylák, vyd. 2009), kterou napsala Jitka Ferschmannová před 10 lety a bude doplněna o další informace získané od jeho potomků (vnuků a pravnuků, především pravnuka Zdeňka Lukeše, nedávno zesnulého) v posledním desetiletí.
Předpokládaný počet výtisků bude cca 300 ks, rozpočet na grafiku a tisk bude 60 000 Kč, bude osloveno znovu vydavatelství Baron. Zastupitelstvo obce s povděkem přijímá nabídku knihovnice a kronikářky Jitky Ferschmannové k napsání a sestavení této nové publikace.

HLA PRO 7

6/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu PK Podpora literární tvorby a publikační činnosti, na vytištění publikace ke stému výročí úmrtí Josefa Hyláka, řídícího učitele, regionálního historika, zakladatele radnického muzea a nejvýznamnější osobnost v dějinách našeho regionu. Starosta se pověřuje podáním žádosti o dotaci ve výši 54 000 Kč (90% nákladů).

HLA PRO 7

6/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu PK Rozšíření kamerového systému Klidné příhraničí na zřízení kamerového bodu napojeného do kamerového systému Klidné příhraničí obce Němčovice ve výši 112 000 Kč. Starosta se pověřuje podáním žádosti o dotaci.

HLA PRO 7

7) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od PK z programu Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji, na akci Podpora dětského letního tábora 2019 ve výši 25 000 Kč.

HLA PRO 7

8) Zastupitelstvo projednalo text Rozhodnutí ze dne 21.6.2019 z provedené kontroly v obecním úřadu Státním oblastním archívem v Plzni, kterým byla uznána obec vinnou z přestupku a byla jí vyměřena pokuta ve výši 30 000 Kč a dále povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1 000 Kč. Před vydáním rozhodnutí, na základě Protokolu o kontrole SOA byly podány námitky, neboť se zjištěními učiněnými kontrolou zastupitelstvo
obce nesouhlasilo. K těmto námitkám správním orgán nepřihlédl. Zastupitelstvo obce s vydaným rozhodnutím nesouhlasí, schvaluje podání odvolání prostřednictvím SOA v Plzni ve lhůtě do 15ti dnů (datum přijetí rozhod. je 21.6.2019). Text odvolání připraví na základě plné moci AK Mgr. R. Seidlera. O odvolání bude rozhodovat Ministerstvo vnitra.

HLA PRO 7

9) Zastupitelstvo obce se zabývalo strategií příprav na oslavy výročí obce v roce 2020 (Němčovice 780 let, Olešná 840 let). Naposledy se tato výročí od prvních písemných zmínek slavila v obci před dvaceti lety, konkr. oslava 820 let v Olešné 22.července 2000 a oslava 760 let v Němčovicích 12. srpna 2000. Tehdy se oslavy skládaly ze setkání rodáků a přátel obce, ze slavnostních projevů o historii obcí, ze společenské zábavy s hudbou, z položení věnců a květin k pomníkům padlých a při této příležitosti byly také vyrobeny pamětní hrníčky s textem výročí. Smyslem tohoto usnesení je započít včas s přípravou oslav v příštím roce, k sestavení programu, k určení doby konání.

HLA PRO 7

10) Zastupitelstvo obce jako zástupce zadavatele jmenuje členy výběrové komise, která bude vybírat došlé nabídky dne 8. července od 15 hodin v kanceláři OÚ ve výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací stavby Centrum pro opětovné použití výrobků v obci Němčovice. Předpokládaná hodnota zakázky je 848 538 Kč bez DPH. Místem plnění zakázky je objekt sběrného dvora v obci, předpokládaný termín zahájení plnění je červenec/srpen 2019. Dokončení plnění je předpokládáno nejpozději do 30. 9. 2020. Nabídka s nejnižší celkovou cenou bez DPH bude hodnocena jako nejlepší. Členy komise jsou jmenováni: Jaroslav Galbavý, Jiřina Vašková, Danuše Pavelková.

HLA PRO 7

11) Zastupitelstvo obce schvaluje podání Přihlášky obce za partnera do MAS Světovina o.p.s. a uzavření Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s tímto subjektem. Předmětem této smlouvy je partnerství a vzájemná spolupráce za účelem zajištění funkčnosti místní akční skupiny, kterou Společnost zřizuje pod názvem MAS Světovina. Cílem je navázání dlouhodobého partnerství mezi smluvními stranami. Zároveň zastupitelstvo schvaluje každoroční úhradu příspěvku, který bude uhrazen na základě vystavené faktury. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy a přihlášky.

HLA PRO 7

12) Různé:
12/1) V termínu od 27. července do 4. srpna se uskuteční němčovický dětský tábor v lokalitě u Rybů pod obcí Bujesily u Berounky. Je přihlášeno 40 dětí, zajištěn je program a stravování. Vedení tábora zajišťuje šest vedoucích a 4 praktikanti, hlavním vedoucím tábora je Karel Ferschmann.
12/2) V sobotu, 17. srpna proběhne slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice Plzeňského kraje roku 2019 ve vítězné, v dosud nevyhlášené obci. Vzhledem k tomu, že starosta a místostarosta je na plánované zahraniční
dovolené, vyhlášení se za obec Němčovice zúčastní zastupitelka Jiřina Vašková.
12/3) V letošním roce se na závěr prázdnin pojede na výlet, tentokrát do FarmaParku v Soběhrdech, kde je vedle řady dětských atrakcí i lesní a kontaktní ZOO. Odjezd v 8,00 hodin z Němčovic o 10 minut dříve z Olešné v neděli, 1. září, návrat do 19 hodin. Doprava a vstup pro děti zdarma, dospělý doprovod si zakoupí vstupenku.
12/4) Místostarosta informoval přítomné o předběžném rozpočtu na nákup materiálu stavby kanalizace Stoka A3a, který činí 390 000 Kč, vč. DPH. Předpokládané zahájení stavebních prací se plánuje na podzim t.r.
Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 29. srpna 2019, začátek v 19 hodin. Starosta upozorňuje na možnost, že v případě projednání neodkladných záležitostí obce svolá zasedání zastupitelstva obce dříve. Termín bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách po domluvě se zastupiteli, v zákonné sedmi denní lhůtě před jednáním.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,10 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Trlicová, Pavelková
Vyvěšeno: 28.6. 2019

Komentáře