Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 5/2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 5/2018 ze dne 31. května 2018 v místní restauraci

Začátek: 19,00 hod.

Přítomni: 6 členů ZO (Ferschmann, Galbavý, Vašková, Bc. V. Ferschmannová, Mgr. Střelečková, Pavelková)

Omluveni: S. Kapras

Nepřítomni:

Hosté: veřejnost 1

Program:

 1. Kontrola plnění minulých usnesení
 2. Plán rozvoje sportu obce
 3. Uzavření smlouvy s AOS o smlouvě budoucí
 4. Úhrada faktur nad 50 tisíc
 5. Uzavření smlouvy s pověřencem GDPR
 6. Postup ve věci Lávka pro pěší
 7. Vyhodnocení nabídek na Hřbitov – III.etapa a DČOV Olešná
 8. Uzavření smlouvy o dílo
 9. Vrtaná studna na koupališti
 10. Žádost o příspěvek Linka bezpečí
 11. Různé – Dětský den, hasičské fontány, Žabí kros, Fotbalový turnaj žáků,ad.

Ověřovatelé zápisu: Střelečková, Galbavý

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 11/3-4/2018 8/5-3/2018

Nesplněno: 11/4, 11/5-4/2018 4, 5A, 8/1, 8/6 trvá-3/2018 5-8/2017 5/2-3/2017

2) Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Plán rozvoje sportu na roky 2018 -2025. Plánu bude odeslán na MŠMT v termínu do konce června 2018.

HLA PRO 6

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s AOS o smlouvě budoucí s firmou EKOVEDIC, a.s. IČO 05705509, se sídlem Opletalova 1015/55 Praha 1, zastoupené Ing. I.V. o zajištění a využití systému třídění komunálních odpadů a zajištění a využití sběrné sítě. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 6

4) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury v celkové výši 110 000,– Kč vč. DPH firmě F.T. z Prahy 5 za nákup autobusu KAROSA LC 936 RZ 1AX 1198 do vlastnictví obce.

HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů se zhotovitelem Bc. V.F., Němčovice, část Olešná čp. 50, smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, doba plnění počíná dnem 25.5.2018. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 6

6) Starosta informoval přítomné o tom, že bylo Krajským úřadem Plzeňského kraje vydáno dne 17.5.2018 rozhodnutí ve věci napadeného rozhodnutí Městského úřadu v Radnicích na umístění stavby Lávky přes Berounku a cyklotrasu Němčovice – Čivice občanským sdružením Přátelé Horní Berounky a několika chatařů,kterým jejich odvolání zamítl a rozhodnutí Stavebního úřadu v Radnicích ze dne 16.10.2017 potvrdil. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat. Na základě této skutečnosti starosta v souladu s uzavřenou smlouvou vyzval společnost SHP s.r.o. z Brna, aby zpracovala projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. Zastupitelstvo obce s uvedeným postupem souhlasí.

HLA PRO 6

7/1) Zastupitelstvo obce ve věci poptávkového řízení na dodavatele stavby: Výstavba hřbitova v obci Němčovice – 3. etapa, konstatovalo, že do stanoveného termínu byly doručeny tři profesní nabídky od firem a) DIAMEC, s.r.o., Za opravnou 276/8, Praha 5, IČO 26213311, za cenu 580 000,– Kč vč. DPH, provede chodníky šířky 2m, vč. obrubníků 183 m2, dále chodníky šířky 3 m, vč. obrubníků 139 m2 a chodníky šířky 1m, vč. obrubníků 23 m2, za b) Pavel Ferschmann, Ořech, zednické práce, IČO 67793363, za cenu 580 000,– Kč vč. DPH, provede základovou desku márnice, hrubou stavbu vč. bednění a stavbu zvonice s finálním povrchem, c) HOFI stavební, s.r.o., Bělohorská 207, Praha 6, IČO 05740274, za cenu 580.000,– Kč, vč. DPH provede dodávku 55 ks kolumbárií, v ceně 8 715,24/ks. Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z programu PSOV od Plzeňského kraje ve výši 400.000,– Kč. Nejlepší nabídkou v tomto poptávkovém řízení na dodavatele stavby je nabídka firmy pod písmenem b).

HLA PRO 6

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dodavatele stavebních prací: Výstavba hřbitova v obci Němčovice – 3. etapa, stavba základové desky márnice, hrubá stavba vč. bednění a stavba zvonice s finálním povrchem za celkovou částku 580 000,– Kč včetně DPH, firmě Pavel Ferschmann, Ořech, zednické práce, IČO 67793363, s termínem dokončení stavebních prací do 31. 8. 2019. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2018. Před hlasováním o dodavateli stavebních prací oznámil starosta a zastupitelka V. Ferschmannová z rodinných důvodů střet zájmů a sdělili, že v této věci se nezúčastní hlasování. Starosta byl po hlasování pověřen podpisem smlouvy o dílo.

HLA PRO 4 NEHL 2

7/3) Zastupitelstvo obce ve věci poptávkového řízení na dodavatele stavby: Olešná – soustava domovních čistíren odpadních vod. konstatovalo, že do stanoveného termínu byla doručena jedna profesní nabídka od firmy TopolWater, s.r.o. z Čáslavi s tím, že dodá 7 ks ČOV zn. TOPAS PLUS 5, dopravu montérů a zprovoznění ČOV, smartphone + evidence ČOV, postaví, instaluje a zprovozní pro sedm objektů trvale obydlených rodinných domů v místní části Olešná DČOV, systémem SBR (nízkozatěžovaná aktivace s aerobní stabilizací kalu a periodickým vypouštěním odsazené vyčištěné vody) se simultánním srážením fosforu a dálkovým monitoringem funkcí, dle PD za celkovou částku 520 300 Kč, bez DPH, s DPH 629 563 Kč. V této částce nejsou započteny náklady na dopravu DČOV a na mechanizaci pro osazení DČOV do výkopu. Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z programu SFŽP. Starosta se pověřuje dalším jednáním s touto firmou a na příštím jednání ZO předloží další návrh postupu v této věci, příp. návrh smlouvy o dílo a termín provedení a dokončené této stavby.

HLA PRO 6

8) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 2/2018 s firmou P. S. truhlář z Mlečic za výrobu, dopravu a montáž Dřeveného mobiliáře v „lomečku“ naučné stezky Údolí mloků v Olešné. Cena za tyto provedené práce je 50 000 Kč, dodavatel je neplátce DPH. Zastupitelstvo zároveň schvaluje úhradu faktury na tuto částku. Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2018 ve výši 40 000 Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 6

9) Starosta informoval přítomné o situaci na koupališti, kde došlo k poklesu vydatnosti u vrtané studny na tenisovém kurtu, který zajišťoval doplňování vody do nádrže a ke skrápění antuky. K poklesu došlo vinou zaplavení nezpevněné části zhlaví studny v době, kdy se voda v zimních měsících nečerpá. Následně voda zanesla okolí vrtu jemným sedimentem a došlo tak k částečnému ucpání spodních pramenů a ke snížení vydatnosti vrtu. Z tohoto důvodu jednal starosta s firmou Studny Khodl, která vyslala pracovníka k vyhledání dalšího zdroje, který by zajistil požadovanou vydatnost vrtané studny tak, aby byla zabezpečena možnost čistit a doplňovat vodu v nádrži a udržet kvalitu vody na koupání pro veřejnost především v letních měsících. V části koupaliště byl již předpokládaný pramen vyhledán a během měsíce června by měl být vrt proveden. Následně bude koupaliště vypuštěno, vyčištěno a znovu napuštěno. Zastupitelstvo obce s postupem souhlasí, souhlasí se zadáním vrtacích prací firmě.

HLA PRO 6

10) Byla projednána žádost Linky bezpečí, z.s., o finanční příspěvek na provoz dětské krizové linky. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaslání finančního příspěvku ve výši 2.000,– Kč. K uzavření darovací smlouvy je pověřen starosta.

HLA PRO 5 PROTI 1

11) Různé:

11/1) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou auditora a o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčovice za rok 2017. Nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky.

11/2) V neděli, 3. června se bude konat v době od 12 do 17 hodin ve sportovním areálu ve Višňovce Dětský den. Pro děti bude opět připraven bohatý program a atrakce.

11/3) Družstvo dobrovolných hasičů se zúčastní o víkendu akce hasičská fontána Praha 2018, kdy v sobotu ve 22 hodin na Rašínovo a Hořejším nábřeží, na Jiráskově a Palackého mostě bude vytvořena hasičská fontána proudy vody za doprovodu hudby a světel.

11/4) V sobotu se v Břasích koná Žabí kros, akce na podporu němčovického útulku.

11/5) Dne 15. června se uskuteční na fotbalovém hřišti turnaj mladších a starších žáků ZŠ o Pohár starosty obce.

11/6) Dne 15. června navštíví v době od 10,45 do 12,45 hodin vesnici komisaři ze soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje 2018.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 28. června 2018, začátek v 19 hodin. Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,20 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 1.6. 2018

Komentáře