Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 4/2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 4/2017 dne 4. května 2017 v místní restauraci

Začátek:    19,10 hod.

Přítomni:  6 členů ZO  (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Bc. Ferschmannová, Mgr. Střelečková)
Nepřítomen:  S. Kapras,

Hosté:     veřejnost  2        

Program: 

  1. Kontrola plnění minulých usnesení
  2. Proplacení faktur nad 50 tisíc Kč
  3. Smlouva o dílo
  4. Pronájem pozemku, Dodatek smlouvy o nájmu nemovitosti
  5. Přijetí dotací
  6. Žádost Rokycanské nemocnice, Žádost Linky bezpečí
  7. Upozornění na platnost vyhlášky
  8. Různé – Čistá Horní Berounka V. ročník, Dětský den atd.

Ověřovatelé zápisu:   Pavelková, Galbavý
Zapisovatelka: Vašková  V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 6

1)  Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno:  3, 4, 6, 7/1, 7/2,  8, 9, 10-3/2017
Nesplněno:  2, 5/1, 5/2-3/2017     5-11/2016   2/1, 2/2-9/2016   11/1-1/2014 (optika)   

2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení druhé zálohové faktury ve výši 100.000,– Kč firmě P. Ferschmann, Ořech, podle uzavřené SoD č. 6/2016.  HLA PRO 6

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dodavatele stavebních prací: Oprava zvoničky kaple v Němčovicích, za celkovou částku 60 158,– Kč včetně DPH, firmě TEGMENTO s.r.o., Rokycany, IČO 29097258, s termínem dokončení stavebních prací do 31. 7. 2017. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2017. Starosta byl po hlasování pověřen podpisem smlouvy o dílo. HLA PRO 6

4/1)  Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní M. Řehořkové z Němčovic č.e. 13, o pronájem části obecního pozemku pč. 233/9, který přilehá k pozemku pč. 18/13, který je v jejím vlastnictví. Jedná se o výseč trojúhelníkového tvaru na severní straně jejího pozemku, který není běžně přístupný. Jedná se o 70 m2. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část tohoto pozemku, která bude na dobu určitou, 10 let za nájemné 500,– Kč, s podmínkou, že jej bude nájemkyně řádně udržovat, sekat a v případě nutných stavebních, či jiných neodkladných prací (kanalizace apod.) jej na dobu nezbytně nutnou uvolní pro přístup stavební mechanizace. Rovněž souhlasí z jeho oplocením. Starosta se pověřuje podpisem nájemní smlouvy. HLA PRO 6

4/2)  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nemovitosti mezi obcí Němčovice a Správou a údržbou silnic PK p.o. na užívání pozemků při provádění stavebních prací stavby „Rekonstrukce silnice II/232 Břasy – Liblín, dokončení“. Přidává se obecní pozemek pč. 1923/2 o výměře 909 m2 v k. ú. Olešná u Radnic  do dočasného úplatného užívání za  nájemné ve výši 1 008,– Kč.  HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotací ve výši 199 000 Kč (územní plán), 36 720 Kč (výsadba aleje), 48 126 Kč (oprava zvoničky), 20 000 Kč (Staročeský jarmark) z dotačních programů Plzeňského kraje.  HLA PRO 6

6/1) Byla projednána žádost Rokycanské nemocnice, a.s., o finanční příspěvek na činnost. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaslání finančního příspěvku 3 000,– Kč. K uzavření darovací smlouvy je pověřen starosta. HLA PRO 6

6/2) Byla projednána žádost Linky bezpečí, z. s.  o finanční příspěvek na provoz. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaslání finančního příspěvku 2 000,– Kč na transparentní účet 3856680/0300. HLA PRO 6

7) Obecní úřad Němčovice upozorňuje občany na platnost obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, podle které je zakázáno v období od 1.5. do 30.9. o nedělích a státem stanovených svátcích provádět takové práce, které způsobují hluk, jako je např. používání sekaček, křovinořezů, cirkulárek, brusek, atd. Výjimku mají pouze neodkladné zabezpečovací práce při haváriích, jiných životu nebezpečných událostí a hasiči.

8/1) V sobotu, 13. května se bude konat pátý ročník akce v rámci celosvětové kampaně Clean up the Word s názvem Čistá Horní Berounka. Úklid odpadků na řece započne v 10 hodin v Nadrybech u přívozu a skončí v Olešné u jezu. Odvoz odpadků budou zajišťovat hasiči a následně kontejnerová technika obce do Sběrného dvora. Pro účastníky zajištěno po skončení akce občerstvení na návsi v Němčovicích.

8/2)  V neděli, 4. června se bude konat v době od 12 do 17 hodin na němčovické návsi Dětský den. Pro děti bude opět připraven bohatý program a atrakce.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 8. června 2017, začátek v 19 hodin.                                                  Jednání zastupitelstva obce skončilo 19, 45 hod.                                                                                                 

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková

Vyvěšeno:  5.5. 2017

Komentáře