Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 4/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 4/2016 dne 28. dubna 2016 v místní restauraci

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 6 členů ZO (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Bc. Ferschmannová, S. Kapras)
Hosté: veřejnost

Program:

 1. Kontrola plnění minulých usnesení
 2. Převody nemovitostí
 3. Zadání územního plánu
 4. Pronájem obecního bytu
 5. Upozornění na platnost vyhlášky
 6. Různé – úklid Berounky

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Galbavý, Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3, 4, 6, 7, 8/1, 8/2-3/2016 5/4-2/2016
Nesplněno: 5-3/2016 7-8/2015 (stř. ostrůvek) 11/1-1/2014 (optika)

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy, podle které Obec Němčovice prodává pozemek pč. 1450 o výměře 232 m2, vedený jako neplodná půda v katastrálním území Olešná u Radnic, kupujícímu J.CH. z Plzně za částku 4.640,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy a návrhu na vklad. HLA PRO 6

V 19,15 hodin se na jednání dostavila Mgr. Střelečková.

2/2) Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr směny části pozemků ve vlastnictví obce Němčovice pč. 233/8 a 233/9 o výměře 41 m2, vedeného jako orná půda v katastrálním území Němčovice, za část pozemku ve vlastnictví M.N. a O. Z. z Němčovic, pč. 233/29 o výměře 22 m2, vedeného jako orná půda v katastrálním území Němčovice. Podstatou této směny je rozšíření části místní komunikace, která spojuje silnici III.tř. s ulicí Zahradní. HLA PRO 7

3) Zastupitelstvo obce projednalo zadání územního plánu, který je v podobě veřejné vyhlášky vyvěšen na elektronické úřední desce obce a který je k nahlédnutí u pořizovatele (MěÚ Rokycany, Jiří Hájek) v době od 7,30 do 16,30 hodin každé pondělí a středu.

Zastavitelné plochy:
– koncepce zastavitelných ploch bude vycházet především z platného územního plánu, který bude doplněn o nové záměry na zastavitelné plochy.

Dosud známé záměry pro prověření architektem:

V k.ú. Němčovice:

 • zapracovat schválené KPÚ
 • řešit nezastavěné území dle schválených KPÚ
 • nalézt vhodný účel využití prostoru kolem hřbitova
 • rozdělit plochu pro sběrný dvůr na plochu pro sběrný dvůr a plochu pro útulek pro psy.
 • plochu pro ČOV prodloužit, zvětšit
 • plochu č. 9 zeleň změnit na plochu sportoviště
 • aktualizovat podle skutečnosti místní komunikace a veřejná prostranství
 • řešit křižovatku II/232 s komunikací do obce Němčovice a Olešná (nevhodný úhel křížení, snížení rychlosti).
 • plochu pro DSP

V k.ú. Olešná:

 • prověřit plochu pro ČOV (posun na vhodné místo)
 • zapracovat schválené KPÚ
 • řešit nezastavěné území dle schválených KPÚ
 • plochu pro rozhlednu
 • plochu pro lávku přes řeku Berounku
 • naučnou stezku u lávky včetně doprovodných staveb
 • vymezit plochu pro zastávku autobusu
 • vymezit komunikaci v ploše č. 18 po obecním pozemku p.č. 1533.
 • vymezit zastavitelnou plochu pro bydlení na západní straně komunikace II/232.
 • vymezit parkovací plochu pro automobily v souvislosti s NS Olešenský potok.
 • zakreslit stávající stožár GSM

Řešit urbanistické závady a problémy:

 • posoudit možnost vytvoření vodních ploch a řešení zachytávání dešťových vod v krajině.
 • upřesnit prvky USES aby nezasahovaly do zastavěného území a zastavitelných ploch.
 • chránit stávající plochy bydlení před negativními vlivy zemědělského hospodaření na okolních pozemcích (pás zeleně, či jiným způsobem dle odborného názoru zpracovatele).
 • navrhnout opatření a plochy pro podpoření cestovní ruchu.(cyklistika, hipostezky, naučné stezky)
 • ochránit stávající kulturní a architektonické hodnoty.
 • navrhnout vodovod, kanalizaci a plynovod

Vymezení požadavků na rozvoj území obce je předběžné, zahrnuje známé záměry a může být v průběhu zpracování návrhu upraveno podle požadavků obce a pořizovatele i v souvislosti s urbanistickým řešením. Plochy je možné je v návrhu rozšířit, zmenšit, nebo bez náhrady vypustit. Rovněž mohou být řešeny v návrhu i další záměry, které zatím nejsou známé. Všechny uvedené změny budou v návrhu projednány s dotčenými orgány. Bude vymezeno současně zastavěné území obce ke dni zpracování návrhu. Zastupitelstvo obce s návrhem zadání územního plánu souhlasí.

4) Zastupitelstvo obce prodlužuje termín pro podávání nabídek zájemců o pronájem obecního bytu v II.NP v čp. 37 0+1 s přísl. I. kategorie o velikosti 24 m2, do 26. května. Zájemci mají možnost podávat své nabídky písemně do kanceláře OÚ Němčovice. HLA PRO 7

5) Obecní úřad Němčovice upozorňuje občany na platnost obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, podle které je zakázáno v období od 1.5. do 30.9. o nedělích a státem stanovených svátcích provádět takové práce, které způsobují hluk, jako je např. používání sekaček, křovinořezů, cirkulárek, brusek, atd. Výjimku mají pouze neodkladné zabezpečovací práce při haváriích, jiných životu nebezpečných událostí a hasiči.

6) V sobotu, 14. května se bude konat čtvrtý ročník akce v rámci celosvětové kampaně Clean up the Word s názvem Čistá Horní Berounka. Úklid odpadků na řece započne v 10 hodin v Darové u přívozu a skončí v Olešné u jezu. Odvoz odpadků budou zajišťovat hasiči a následně kontejnerová technika obce do Sběrného dvora. Pro účastníky zajištěno po skončení akce občerstvení na návsi v Němčovicích.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 26. května 2016, začátek v 19 hodin.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,35 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková Vyvěšeno: 29.4. 2016

Komentáře