Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 4/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 4/2021 konaného dne 24. června 2021 v místní restauraci

Začátek: 19,08 hod.
Přítomni: 6 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková, J. Galbavý, Bc. V. Ferschmannová, Mgr. Trlicová, S. Kapras)
Omluven: D. Pavelková,
Hosté: veřejnost 10
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Uzavření smlouvy místa zpětného odběru REMA Systém, a.s. a Elektrowin, a.s.
3) Uzavření smlouvy o dílo Stavitelství Kamínek
4) Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na částečnou úhradu nákladů prodejny
5) Úhrada faktur nad 50 tisíc (P.F.- 6BJ, Hřbitov)
6) Převodní kupní smlouva
7) Výsledek výběrového řízení “Dovybavení sběrného dvora v obci němčovice”
8) Soud Stránský – pokus o smír
9) Soud MVČR – Kasační stížnost
10) Přijetí dotace od PK PSOV – Staročeský Jarmark
11) Upozornění na splatnost poplatku stočného
12 Informace o rozvozu a předání kompostérů občanům
13) Různé: Vystoupení Soptíci, Letní tábor, Zájezd do ZOO Praha, atd.
Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Trlicová Zapisovatelka: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11/1, 11/3-3/2021 7/3 – 2/2021 14-3/2019
Nesplněno: 8 (OZV nedělní klid) – 2/2021 5/1 (směna Kl.) trvá, 5/2 (střelnice) trvá – 2/2020 12-7/2019 (pole nad obcí), 11/2-3/2021 (letní camp)

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru se společností REMA Systému, a.s., IČO 64510263, které je zřízeno v objektu Sběrného dvora obce Němčovice, v souladu s novelou zákona o odpadech, ve znění platném od 1.1.2021, kterým se zajišťuje plnění povinností výrobců elektrozařízení stanovených pro zpětný odběr, zpracování a využití, nebo odstranění odpadního elektrozařízení. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 6

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN, a.s., IČO 27257843, které je zřízeno v objektu Sběrného dvora obce Němčovice, v souladu s novelou zákona o odpadech, ve znění platném od 1.1.2021, kterým se zajišťuje plnění povinností výrobců elektrozařízení stanovených pro zpětný odběr, zpracování a využití, nebo odstranění odpadního elektrozařízení. Touto smlouvou se ruší dřívější smlouva uzavřená dne 27.1.2006. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 6

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. SOD/2021/008 se zhotovitelem Stavitelství Kamínek, s.r.o., IČO 26021471, se sídlem Líšťany 11, 330 35, na dokončení stavby místní komunikace Němčovice – 3. etapa, zemní práce, osazení silničních obrubníků, asfaltový beton za částku 330.413,97, vč. DPH, termín dokončení díla do 31.8.2021. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 6

4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů prodejny v Němčovicích v objektu čp. 16. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 36 000,– Kč, který bude vyplacen žadateli K.F., IČO 18738125, převodem na jeho bankovní účet do konce měsíce července. Účetní obce se pověřuje provedením transakce, místostarosta obce podpisem Smlouvy o poskytnutí příspěvku. Příspěvek je kryt schválenou účelovou dotací od PK.

HLA PRO 6

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení čtvrté faktury č. 13/21 ve výši 744.984,– Kč, vč. DPH firmě P. F., Ořech, IČO 67793363 podle uzavřené SoD č. 4/2020 za stavbu „Novostavba 6 BJ Němčovice“.. Akce je kryta účelovou dotací od IROP ve výši 6 mil. Kč.

HLA PRO 6

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení dílčí faktury č. 14/21 ve výši 350.000,– Kč firmě P. Ferschmann, Ořech, IČO 67793363 podle uzavřené SoD č. 1/2021 za stavbu hřbitova v obci Němčovice – 5. etapa. Celkové náklady budou ve výši 500.000,– Kč. Akce je částečně kryta účelovou dotací od PK ve výši 350.000,– Kč

HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy, podle které kupuje do svého vlastnictví nově vytvořený pozemek pč. 472 o výměře 16m2 v kat. území Němčovice od spoluvlastníků M.Č. z Němčovic (1⁄2) a K.S. z Prahy 10 (1⁄2) za částku 16.000,– Kč, přičemž náklady na převod pozemku hradí kupující. Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy a návrh na vklad do KN.

HLA PRO 6

7) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem výběrového řízení dotace na „Dovybavení sběrného dvora v obci Němčovice“ a schvaluje výsledek výběru vítězných firem na základě doporučení výběrové komise takto:
Dodávka velkoobjemových kontejnerů a nádob na odpad:
1. ELKOPLAST CZ, s.r.o. IČO 25347942, Zlín, nabídková cena bez DPH 350.700,– Kč
Dodávka nájezdové mostní váhy:
1. JRK Česká republika, s.r.o.. IČO 24853640, Praha 1, nabídková cena bez DPH 390.000,– Kč
2. ELKOPLAST CZ, s.r.o. IČO 25347942, Zlín, nabídková cena bez DPH 393.700,– Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smluv s výše uvedenými firmami v pořadí, jak byly vybrány výběrovou
komisí, pověřuje starostu zasláním oznámení o výsledku výběrového řízení zúčastněným firmám a pověřuje
starostu podpisem těchto smluv.

HLA PRO 6

8) Starosta informoval přítomné o průběhu soudního jednání, které se konalo u Okresního soudu v Rokycanech dne 15. června 2021 na základě žaloby J.S z Oleško-Březová, kterou se domáhá určení vlastnického práva na poz. 1000/71 a části poz. 1000/68 (lesní pozemek) v kat. území Olešná u Radnic, které jsou ve vlastnictví obce Němčovice. Z těchto pozemků byla provedena těžba dřeva, dřevo odvezeno a prodáno žalobcem. Soudce před zahájením jednání navrhoval smír, příp. mediaci a také návrh, zda by žalovaná obec pozemky žalobci prodala. Zastupitelstvo obce s prodejem zásadně nesouhlasí, potvrzuje stanovisko starosty a připomíná, že provedenou těžbou došlo nejen ke škodě na majetku obce, k dalším nákladům na zalesnění vytěžených pozemků, ale také k nemajetkové újmě, neboť došlo zásahu do tohoto biotopu, kde probíhá naučná stezka Údolím mloků. Další jednání je nařízeno na 3. září 2021.

HLA PRO 6

9) Starosta informoval přítomné o podání Kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu v Brně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni, který byl vydán ve věci žaloby obce na MVČR a kterou vypracoval právní zástupce obce, advokát Mgr. R.S. z Plzně. Stížnost se domáhá zrušení tohoto rozsudku a vrácení věci k dalšímu řízení, neboť se domnívá, že Státní oblastní archív v Plzni, Ministerstvo vnitra i Krajský soud v Plzni učinily svá rozhodnutí nepřezkoumatelnými. Zastupitelstvo obce s tímto postupem souhlasí.

HLA PRO 6

10) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od PK z programu Podpora kultury pro rok 2021 v Plzeňském kraji, na akci Staročeský Jarmark ve výši 20 000 Kč.

HLA PRO 6

11) Zastupitelstvo obce upozorňuje na splatnost poplatku stočného do konce července 2021, který je za jednu osobu ve výši 700,– Kč. Platit stočné jsou povinny všechny osoby, které se dlouhodobě zdržují na území obce, část Němčovice a bydlí v objektech napojených na čistírnu odpadních vod, bez ohledu na skutečnost, zda jsou hlášeny k trvalému pobytu, či nikoliv. Porušení povinnosti bude sankcionováno podle zákona. Variabilní symboly pro jednotlivé poplatníky jsou uvedeny na webových stránkách obce. Při platbě tento VS nezapomeňte uvést.

12) Starosta informoval přítomné o očekávané dodávce kompostérů o objemu 2000 l, které obdrží občané v obci podle pořadí, které bylo vytvořeno tak, jak se postupně hlásili. Celkem bude dodáno 30 ks kompostérů. Zájem byl nadočekávání velký, přihlášených je celkem 30, plus tři náhradníci. Cena kompostéru je deset tisíc korun, výška 113 cm, základna 178 x178 cm. Se všemi, kteří obdrží kompostér uzavře Mikroregion Radnicko Smlouvu o výpůjčce a následném darování, tzn., že po uplynutí doby udržitelnosti projektu, která je pět let, přechází zahradní kompostér do vlastnictví vypůjčitele. Předpokládaná doba dodání je červenec 2021.

13) Různé:
13/1 V úterý, 29. června se odpoledne v Mateřské školce v Radnicích uskuteční slavnostní vystoupení jako rozloučení se Soptíky tohoto školního roku. Na akci je třeba dopravit autíčko, nejlépe o víkendu.

13/2) V termínu od 31.7. do 8.8. se uskuteční němčovický dětský tábor v lokalitě u Rybů pod obcí Bujesily u Berounky. Maximální kapacita tábora je 30 dětí, zajištěn je program a stravování. Vedení tábora zajišťuje sedm vedoucích a 6 praktikantů, hlavním vedoucím tábora je Karel Ferschmann.

13/3) V neděli, dne 29. srpna se uskuteční tradiční autobusový zájezd na konci prázdnin, tentokrát do ZOO Praha, přičemž předcházet tomu bude doprava účastníků parníkem z centra Prahy na Trojský ostrov, dále pěšky přes novou lávku do ZOO. Předpokládaný odjezd bude v 8 hodin tam a v 17 hodin zpět.

13/4) S ohledem na dokončování úkonů spojených s pořizováním nového územního plánu obce (opakované veřejné projednání bylo dnes od 15 hodin) je možné, že starosta svolá mimořádné jednání zastupitelstva obce, jehož jediným bodem bude schválení nového územního plánu. Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 26. srpna 2021, začátek v 19 hodin.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,45 hodin
Zapsala: Jiřina Vašková v.r. Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Trlicová
Vyvěšeno: 25.6.2021

Komentáře