Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 4/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 4/2020 ze dne 11. června 2020 konaného v místní restauraci.

Začátek: 19,00 hod.

Přítomni: 7 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková, J. Galbavý, D. Pavelková, Bc. V. Ferschmannová, S. Kapras, D. Pavelková, Mgr. Trlicová)

Omluven:

Hosté: veřejnost 7

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ
3) Přijetí dotace od PK, schválení SoD, úhrada faktur nad 50 tisíc
4) Přijetí dotace od PK, schválení SoD,
5) Přijetí dotace od PK, schválení smlouvy
6) Přijetí dotace od PK, jednání s docavatelem
7) Přijetí dotace od PK
8) Přijetí dotace od PK
9) Závěrečný účet, účetní závěrka, zpráva auditora, žádost o audit od PK
10) Rozpočtové opatření č. 3
11) Územní působnost MAS Světovina o.p.s. na programové období 2021 – 2027
12) Smlouva o bezúplatném převodu majetku
13) Převodní smlouvy
14) Konec poplatkové amnestie
15) Informace starosty
16) Různé
Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Pavelková Zapisovatelka: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/2-3/2020 4/1, 8 zrušeno – 2/2020
Nesplněno: 11/1 – 3/2020 trvá 5/1 trvá, 5/2 trvá, 8 trvá – 2/2020 12-7/2019 (pole nad obcí) 14-3/2019 (soud Stránský)

2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0016162/02, mezi obcí Němčovice a ČEZ Distribuce, a.s., na umístění kabelu NN a spojky na obecním pozemku pč. 238/14 v kat. území Němčovice. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou částku 1000,– Kč.

HLA PRO 7

3/1 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od PK z programu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v Plzeňském kraji v roce 2020, na akci Zpevnění povrchu před klubovým zázemím sportovního areálu v Němčovicích ve výši 100 000 Kč.

HLA PRO 7

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 3/2020 s P.F., Ořech, zednické práce, IČO 67793363 na zakázku „Zpevnění povrchu před klubovým zázemím sportovního areálu v Němčovicích“, položení zámkové dlažby s obrubníky, s termínem dokončení zakázky do 31.7.2020. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 7

3/3) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení konečné faktury č. 15/20 ve výši 103.654,– Kč firmě P. Ferschmann, Ořech, IČO 67793363 podle uzavřené SoD č. 3/2020 za stavbu položení zámkové dlažby s obrubníky 578,5 m2. Celkové náklady jsou ve výši 183 654,– Kč. Akce je částečně kryta účelovou dotací od PK ve výši 100.000,– Kč.

HLA PRO 7

4/1 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od PK z programu PSOV PK 2020, na akci Výstavba hřbitova v obci Němčovice – 4. etapa ve výši 400 000 Kč.

HLA PRO 7

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2/2020 s P.F., Ořech, zednické práce, IČO 67793363 na zakázku „Výstavba hřbitova v obci Němčovice – 4. etapa“ ve výši 580 000 Kč. Předmětem smlouvy jsou práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí této smlouvy, s termínem dokončení zakázky do 31.12.2020. Akce je částečně kryta účelovou dotací od PK ve výši 400.000,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 7

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od PK z programu Zachování prodejen v malých obcích v Plzeňském kraji v roce 2020, na akci Provoz prodejny Němčovice ve výši 30 000 Kč.

HLA PRO 7

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů prodejny v Němčovicích v objektu čp. 16. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 36 000,– Kč, který bude vyplacen žadateli K.F., IČO 18738125, do konce měsíce srpna. Účetní obce se pověřuje provedením transakce, místostarosta obce podpisem Smlouvy o poskytnutí příspěvku a starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové dotace s PK.

HLA PRO 7

6/1) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od PK z programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2020, na akci Místní komunikace západ – III .etapa ve výši 400 000 Kč.

HLA PRO 7

6/2) Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním s firmou Stavitelství Kamínek, aby předložil obci cenovou nabídku na provedení stavebních prací – místní komunikace III. etapa a návrh Smlouvy o dílo s termínem provedení prací nejpozději do konce roku 2020.

HLA PRO 7

7) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od PK z programu Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji, na akci Pobyt dětí v lese a u vody 2020 ve výši 15 000 Kč.

HLA PRO 7

8) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od PK z programu Podpora psích útulků v PK 2020 – II. Pololetí 2019 ve výši 4 000 Kč.

HLA PRO 7

9/1) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 s výhradou. Chyba popsaná ve zprávě auditora bude opravena do 31.12.2020. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce od 28.5.2020 do 11.6.2020.
Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora. Příjmy (v tis.) 8.522,6 Kč, výdaje 7.566,7 Kč, saldo P-V 955,9 Kč.

HLA PRO 7

9/2) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2019 v plném jejím  rozsahu, neboť zjistilo, žeschvalovaná účetní závěrka poskytuje podle zákona věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky v rozsahu posuzovaných skutečností. Dále zastupitelstvo obce schvaluje výrok a zprávu auditora.

HLA PRO 7

9/3) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o provedení auditu hospodaření za rok 2020 na Krajský úřad Plzeňského kraje.

HLA PRO 7

10) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 31.5.2020. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávních celků, sestavený k 31.5.2020, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 3 schvaluje.

HLA PRO 7

11) Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce Němčovice do územní působnosti MAS Světovina o.p.s. na programové období 2021-2027.

HLA PRO 7

12) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi ČR – Hasičským záchranným sborem PK a obcí Němčovice o převodu vyřazeného majetku státu pro potřeby obce a to JZ – IBM X 3650 2 ks, Pole diskové IBM DS4200 1ks, v pořizovací hodnotě 1 184 182,56 Kč.. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy.

HLA PRO 7

13) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku pč. 1277/18, o výměře 92 m2, ostatní plocha, který vznikne oddělením z pozemku pč. 1277/2, v katastrálním území Olešná u Radnic. Důvodem prodeje je uvedení pozemku do právního stavu (zaplocení k pozemku stpč. 23).

HLA PRO 7

14) Po skončení poplatkové amnestie za zábor veřejného prostranství soukromými skládkami materiálu, zašle obecní úřad, jakožto správce tohoto poplatku všem občanům upozornění, že od 1.6. do skončení konkrétních jednotlivých záborů bude účtovat poplatek v souladu se schválenou obecně závaznou vyhláškou sazbou 5 Kč za každý i započatý m2 a den užívání. Týká se těch občanů, kteří mají dlouhodobě složený různý materiál (stavební materiál, palety, suť, dříví, odpad, apod.) na veřejných prostranstvích a obecních pozemcích.

15) Informace starosty o probíhajících akcích v obci: Je dokončen objekt Centra pro opakované použití výrobků ve sběrném dvoře, bude podána žádost o proplacení dotace na SFŽP a bude podána žádost o vydání kolaudačního souhlas na stavební odbor do Radnic. V současné době se již provádí instalace domovních ČOV v Olešné s předpokládaným termínem dokončení do konce června. Včera bylo předáno staveniště návesního rybníku v Němčovicích firmě Zvánovec, která započne jeho rekonstrukci. Dokončení poslední části odkanalizování obce – stoky A3 a A3a v Němčovicích, je ve fázi dobudování obou větví stoky okolo stavebních parcel, poslední hotová šachta je v současné době u tenisového kurtu, předpokládá se pokračování stavby v souběhu s rekonstrukcí rybníku. Dnes dopoledne byl starosta v kanceláři Územního plánování v Rokycanech, kde se projednávaly připomínky občanů k novému ÚP. Předpokládáme, že nový ÚP bude dokončen a schválen nejpozději do konce tohoto roku.

16) Různé:

16/1) V sobotu se koná další akce na údržbě naučné stezky v Údolí mloků v Olešné, začátek je v 9,30 hodin.

16/2) Ve dnech 27. a 28. června (sobota, neděle) se ve sportovním areálu v Němčovicích koná fotbalový turnaj přípravek.

16/3) V termínu od 1. do 9. srpna se uskuteční němčovický dětský tábor v lokalitě u Rybů pod obcí Bujesily u Berounky. Je přihlášeno 25 dětí, zajištěn je program a stravování. Vedení tábora zajišťuje sedm vedoucích a 2 praktikanti, hlavním vedoucím tábora je Karel Ferschmann.

16/4) V letošním roce se na závěr prázdnin opět pojede na výlet. Odjezd je v 8,00 hodin z Němčovic o 10 minut dříve z Olešné a to v neděli, 30. srpna, návrat bude do 19 hodin. Doprava a vstup je pro děti zdarma, dospělý doprovod si zakoupí vstupenku. Kam se pojede, to bude ještě předmětem návrhů z řad občanů, především dětí.
Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 9. července 2020, začátek v 19 hodin.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,05 hodin

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Pavelková

Vyvěšeno: 12.6.2020

Komentáře