Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 4/2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 4/2019 konaného dne 30. května v místní restauraci

Začátek: 19,10 hod.

Přítomni: 5 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková,  J. Galbavý, D. Pavelková, S. Kapras, Mgr. Střelečková-Trlicová)

Omluveni: D. Pavelková,

Nepřítomni: Bc. V. Ferschmannová,

Hosté: veřejnost 3

Program:

1) Kontrola plnění minulých usnesení

2) Úhrada faktur nad 50 tisíc

3) Schválení žádosti o dotaci (útulek pro psy)

4) Prodej lesní cesty v k.ú. Olešná u Radnic, otevírání obálek, uzavření KS 5) Rozpočtové opatření č. 4

6) OZV č. 4/2019 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku

7) Přijetí dotace od PK

8) Uzavření smlouvy o dílo s firmou SHP s.r.o.

9) Projednání závěrů kontroly MV ČR a OA

10) Úprava odměny místostarosty

11) Různé: Dětský den, Fotbalový turnaj žáků, Veřejná schůze s ČEPS, ad.

Ověřovatelé zápisu: Trlicová, Galbavý

Zapisovatelka: Vašková V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3/1, 3/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 15/1, 15/2, 15/3-3/2019 4, 12/3-2/2019

Nesplněno: 4, 14, 15/4 trvá, 15/5-3/2019 3/1-2/2019 10-1/2019

2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury ve výši 118 598,– Kč firmě Pašek Autoservis s.r.o., Rybnice ze dne 3.5.2019 za opravu motoru hasičské cisterny Tatra 148. Oprava je částečně kryta účelovou dotací od PK ve výši 65 000,– Kč.

HLA PRO 5

3) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora psích útulků v PK v roce 2019 z rozpočtu PK. Přesná částka bude vypočtena podle skutečného stavu psů k 1.7.2019.

HLA PRO 5

4) Usnesením č. 14-1/2019 ze dne 22.2.2019 byl schválen záměr prodeje pozemku pč.1265/1 o výměře 9554 m2 v kat. území Olešná u Radnic. Zastupitelstvo obce rozhodlo po neúspěšné aukci dne 24.4.2019 o prodeji pozemku nejvyšší nabídce obálkovou metodou. Do kanceláře OÚ byla ve stanoveném v termínu doručena jedna nabídka. Po otevření obálky byla zjištěna nabídková cena ve výši 450 000 Kč. Zastupitelstvo schvaluje prodej za tuto nabídnutou cenu manž. Š. z Dobřichovic a starostu obce podpisem kupní smlouvy.

HLA PRO 5

5) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 31.5.2019. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k  31.5.2019, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 4 schvaluje.

HLA PRO 5

6) Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Němčovice č. 4/2019 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace, kterou se zároveň zrušuje OZV obce Němčovice č. 2/2010. Sazba poplatku se zvyšuje na 20,– Kč za metr čtvereční. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

HLA PRO 4 PROTI 1

7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od PK z programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji, na akci Lávka přes Berounku a cyklotrasa Němčovice-Čivice na projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení ve výši 400 000 Kč.

HLA PRO 5

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od PK z programu Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky na opravu motoru Tatry 148 ve výši 60 000 Kč.

HLA PRO 5

8) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 2/2019 mezi obcí Němčovice a společností Stráský, Hustý a partneři, s.r.o., Brno. Předmětem plnění je provedení projekčních prací pro stavbu Lávka přes Berounku a cyklotrasa Němčovice-Čivice a vypracování dokumentace pro stavební povolení. Cena za dílo je 540 458,60 Kč včetně DPH, s termínem dokončení projekčních prací do 15.10.2019. Tato akce je kryta příspěvkem PK ve výši 400 000 Kč a příspěvkem od MR ve výši 140 458,60 Kč.

HLA PRO 5

9) Zastupitelstvo projednalo výsledky a plnění provedených kontrol v obecním úřadu MV ČR a Oblastním archívem v Rokycanech. Při kontrole závěrů bylo konstatováno splnění a odstranění všech zjištěných nedostatků kontrolním orgánem MV ČR, při kontrole závěrů OA bylo rozhodnuto o podání námitek a o pomoc právního zástupce obce, advokáta Mgr. R.S., neboť s některými zjištěními čtyř kontrolorek nelze souhlasit.

HLA PRO 5

10) Stanovení odměny místostarostovi obce. Zastupitelstvo obce mu schvaluje měsíční odměnu ve výši dvojnásobku odměny zastupitele obce.

HLA PRO 4, ZDRŽ 1

11) Různé:

11/1) V neděli, 2. června se bude konat v době od 12 do 17 hodin ve sportovním areálu ve Višňovce Dětský den. Pro děti bude opět připraven bohatý program a atrakce.

11/2) V pondělí, 3. června se od 17 hodin koná v klubovně Hasičského domu veřejná schůze se zástupci společnosti ČEPS ve věci stavby nového vysokonapěťového vedení V430/830 okolo obou našich částí obcí Němčovice a Olešná.

11/3) Ve čtvrtek, 13. června se od 17 hodin koná v němčovické restauraci sněm členských obcí Mikroregionu Radnicko.

11/4) Dne 21. června se uskuteční na fotbalovém hřišti 2. ročník turnaje mladších a starších žáků ZŠ okresu Rokycany o Pohár starosty obce.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 27. června 2019, začátek v 19 hodin. Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,15 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starorsta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Jitka Trlicová, Jaroslav Galbavý

Vyvěšeno: 31.5. 2019

Komentáře