Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 4/2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 4/2018 ze dne 26. dubna 2018 v místní restauraci.

Začátek: 19,05 hod.

Přítomni: 6 členů ZO (Ferschmann, Galbavý, Vašková, Bc. V. Ferschmannová, Mgr. Střelečková, S. Kapras)

Omluveni:

Nepřítomni: Pavelková

Hosté: veřejnost 6

Program:

1) Kontrola plnění minulých usnesení

2) Poptávka na dodavatele stavby: III. etapa Hřbitov

3) Poptávka na dodavatele DČOV k RD v Olešné

4) Stanovení dalších priorit staveb dle KoPÚ Olešná

5) Úhrada faktur nad 50 tisíc Kč (zálohová fa Hřbitov II. etapa)

6) Žádosti o dotace (OKHE – provozní náklady na útulek, OPŽP – hala na SDO, podpora malých prodejen)

7) Nákup movitého majetku

8) Lípa republiky 2018

9) Přihláška do soutěže Vesnice roku 2018

10) Žádost MŠ Radnice o příspěvek na interaktivní koberec

11) Různé – Stavba májek, Čistá Horní Berounka VI. ročník, Vyhláška o nedělním klidu, návštěva holandských studentů, Dětský den, ad.

Ověřovatelé zápisu: Střelečková, Galbavý

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 2, 3, 5B, 6, 7, 8/2, 8/3, 8/4-3/2018 11-1/2018 Nesplněno: 4, 5A, 8/1, 8/5, 8/6-3/2018 5-8/2017 5/2-3/2017

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční dotace ve výši 400 000,– Kč z programu Stabilizace a obnova venkova pro rok 2018 z rozpočtu PK na výstavbu hřbitova v Němčovicích – III. etapa.

HLA PRO 6

2/2) Zastupitelstvo obce vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele stavby: Výstavba hřbitova v obci Němčovice – III. etapa. Jediným kritériem hodnocení nabídek je množství provedených prací (Objekt márnice a skladu o celkových rozměrech 8,0 x 13,33 m, přízemní, bez podsklepení, se zvonicí, sedlová střecha, včetně elektroinstalace, přípojky na vodu a kanalizaci. Dále kolumbárium sestavené z typových urnových schránek na betonový základ, centrální kříž na křížení os hlavních areálových chodníků, tvořen 4 dřevěnými sloupy, se dvěma příčnými břevny, přikotvené k ocelové konstrukci do betonové základové patky.) dle PD za částku 580 tis. Kč vč. DPH (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů). Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z programu PSOV Plzeňského kraje. Zájemci podají své písemné nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: „Nabídka – Hřbitov III. etapa“, doručené osobně do kanceláře OÚ a to v termínu nejpozději do čtvrtka, 31. května 2018 do 18 hodin. Nabídku lze doručit také prostřednictvím České pošty, přičemž nabídka musí být odeslána tak, aby byla nejpozději do 31. května 2018 do kanceláře OÚ také doručena. Do projektové dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách OÚ. Termín k dokončení stavby je do 31.12.2018

HLA PRO 6

3) Zastupitelstvo obce vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele stavby: Olešná – soustava domovních čistíren odpadních vod. ČOV budou postaveny, instalovány a zprovozněny pro sedm objektů trvale obydlených rodinných domů v místní části Olešná, systémem SBR (nízkozatěžovaná aktivace s aerobní stabilizací kalu a periodickým vypouštěním odsazené vyčištěné vody) se simultánním srážením fosforu a dálkovým monitoringem funkcí, dle PD. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů). Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z programu SFŽP. Zájemci podají své písemné nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: „Olešná – soustava domovních čistíren odpadních vod.“, doručené osobně do kanceláře OÚ a to v termínu nejpozději do čtvrtku, 31. května 2018 do 18 hodin. Nabídku lze doručit také prostřednictvím České pošty, přičemž nabídka musí být odeslána tak, aby byla nejpozději do 31. května 2018 do kanceláře OÚ také doručena. Do projektové dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách OÚ. Termín k dokončení stavby je do 31.12.2018.

HLA PRO 6

4) Zastupitelstvo obce projednalo další priority podle schváleného plánu společných zařízení (PSZ) Komplexní pozemkové úpravy v Olešné. Byla znovu posouzena vodohospodářská opatření v kat. území Olešná u Radnic a bylo přijato toto usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje další priority PSZ s ohledem na protierozní opatření v krajině, zajištění přístupové komunikace VPC 2.16 k poldru pro jeho obsluhu a údržbu, vybudování polních cest po vrstevnici VPC 2.12, 2.13 a 2.5.1 pro přerušení svahu, které je doplněno zelenými pásy a napojení polní komunikace VPC 1.10 a 1.16 na silnici II/232 s bezpečnými rozhledovými poměry.

HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení druhé zálohové faktury v celkové výši 145 000,– Kč vč. DPH firmě P.F. z Ořecha za stavbu: II. etapa Hřbitov Němčovice.

HLA PRO 6

6/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Individuální dotace OKHE 2018 z rozpočtu PK ve výši 200 tis. Kč na akci Podpora provozu odchytového zařízení – útulku pro psy Němčovice. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 6

6/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci výzvy č. 103 OPŽP na vytvoření  centra pro opětovné využití výrobků, Jedná se o výstavbu nového objektu – haly pro skladování výrobků určených pro další spotřebu v areálu SDO. Dále schvaluje zadání zpracování PD a dotační žádosti společnosti TNT Consulting s.r.o. Výše dotace bude 85% celkových způsobilých výdajů včetně DPH. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 6

6/3) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Zachování prodejen v malých obcích PK pro rok 2018 ve výši 50 tis. Kč na částečné krytí výdajů spojených se zachováním provozu kamenných prodejen. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 6

7) S odkazem na usnesení ZO č. 4-3/2018 ze dne 29.3.2018 schvaluje zastupitelstvo obce nákup autobusu Karosa LC 936, r.v. 1998, reg. zn. 1AX 1198, s vybavením a ND, retardér, klimatizace, závěs. zařízení za částku 110 000,– Kč vč. DPH od pana T.F. z Prahy. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem KS a převodem na DI.

HLA PRO 6

8) Zastupitelstvo obce se připojuje k projektu PK „Lípy republiky 2018“ na výsadbu národního stromu u příležitosti 100 let vzniku samostatné Československé republiky. Výsadba proběhne v říjnu 2018. V souvislosti s tímto aktem vyzýváme naše občany, aby navrhli v obci Němčovice a Olešná vhodné místo pro vysazení lípy. Předpokládá se místo, kde bude strom růst jako soliterní, bez zapojení s ostatními dřevinami, bez konfliktu s liniovými nadzemními zařízeními (dráty, kabely apod.) a také bez konfliktu s potencionálními sousedy dřeviny, aby nedocházelo k významnému zastínění, nebo následnému poškozování ořezem, či jinak. Zadáním je místo, kde bude lípa republiky moci dlouhodobě růst bez jakéhokoliv ohrožení. Náměty zasílejte emailem, SMS zprávou, osobně, či jakkoliv jinak starostovi obce.

HLA PRO 6

9) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním přihlášky do soutěže Vesnice roku 2018 a s úhradou registračního poplatku ve výši 364,– Kč. Termín pro podání přihlášky je do 30.4.2018.

HLA PRO 6

10) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 5 tis. Kč Mateřské školce v Radnicích na nákup interaktivního koberce pro děti předškolního věku. Jedná se o mobilní zařízení s interaktivním projektorem, PC s WiFi a s ozvučením pro výuku dětí s názvem MagicBox. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 6

11) Různé:

11/1) Na organizaci stavění májek přispěje obec ze svého rozpočtu pro každou svou část po jednom tisíci korun, které budou vyplaceny proti předloženým účtenkám.

HLA PRO 6

11/2) V sobotu, 12. května se bude konat šestý ročník akce v rámci celosvětové kampaně Clean up the Word s názvem Čistá Horní Berounka. Úklid odpadků na řece započne v 9 hodin v Olešné u jezu a skončí v Liblíně u mostu. Odvoz odpadků budou zajišťovat hasiči a následně kontejnerová technika obce do Sběrného dvora. Pro účastníky zajištěno po skončení akce občerstvení na návsi v Němčovicích.

11/3) Ve dnech 25. a 28. května navštíví naší obec 33 studentů se svými profesory z Vyšší technické školy z Holandska. Budou zde pracovat. Obec pro ně připravuje tématické pracovní okruhy, od svářeckých a zámečnických prací, montáže dřevěných prvků mobiliáře, včetně natírání a montáže střešní krytiny, dále údržbových prací v útulku a venčení psů. Předpokládaný čas jejich pobytu bude vždy od 9 do 17 hodin. Plánujeme v pátek odpoledne také přátelské fotbalové utkání Česko – Holandsko, prohlídku naučné stezky Údolím mloků v Olešné a k obědu pro ně připravíme typickou tradiční českou kuchyni.

11/4) Obecní úřad Němčovice upozorňuje občany na platnost obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, podle které je zakázáno v období od 1.5. do 30.9 (včetně). o nedělích a státem stanovených svátcích provádět takové práce, které způsobují hluk, jako je např. používání sekaček, křovinořezů, cirkulárek, brusek, atd. Výjimku mají pouze neodkladné zabezpečovací práce při haváriích, jiných životu nebezpečných událostí a hasiči. Nedělní klid skončí 1. října.

11/5) V neděli, 3. června se bude konat v době od 12 do 17 hodin v Němčovicích Dětský den. Pro děti bude opět připraven bohatý program a atrakce.
Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 31. května 2018

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,50 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Jitka Střelečková

Vyvěšeno: 27.4. 2018

Komentáře