Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 3/2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 3/2017 dne 6. dubna 2017 v místní restauraci.

Začátek:    19,10 hod.                                                                                                                        

Přítomni:  6 členů ZO  (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Kapras, Bc. Ferschmannová)
Omluveni:  Mgr. Střelečková (nemoc)

Hosté:     veřejnost  x        

Program:                                                                                                                                                                         

  1. Kontrola plnění minulých usnesení
  2. Proplacení faktur nad 50 tisíc Kč
  3. Účetní uzávěrka provozu KČOV
  4. Stanovení paušálu stočného 2017 
  5. Rozsudek Krajského soudu v Plzni, Rozhodnutí SZIF
  6. Přihláška do soutěže Vesnice roku 2017
  7. Ukliďme svět – ukliďme obec, Je třeba zabít akáta IV, návštěva europoslance
  8. Zdvojení stávajícího vedení V430
  9. Upozornění na platnost vyhlášky
  10. Různé – Velikonoce v útulku, Čistá Horní Berounka V. ročník,

Ověřovatelé zápisu:   Pavelková, Galbavý
Zapisovatelka: Vašková  V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 6

1)  Kontrola plnění minulých usnesení ZO:                                                                                                                Splněno: 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5-2/2017     11/2-1/2017                                                                                                Nesplněno:  5-11/2016   2/1, 2/2-9/2016   11/1-1/2014 (optika)   

2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury ve výši 151 250,– Kč vč. DPH, firmě BRM spol. s r.o., Plzeň, podle uzavřené SoD č. 216930 za zpracování PD na stavbu 6 BJ – Němčovice.   HLA PRO 6

3) Starosta seznámil přítomné o účetní uzávěrce nákladů na provoz KČOV v roce 2016
Výdaje celkem: …………………………….………  67 376,44 Kč (mzda správce, rozbory vody, výsadba mokřadních rostlin 1. pole, fekál)
Příjmy celkem: …………………………………..…  76  300,– Kč
Počet připojených osob …………………………..     109
Počet provozoven …………………………………..          2
Pohledávky ………………………………………..….           0
Závazky …………………………………………………          0
Výsledek hospodaření …………………………  + 8 624, — Kč
Ztráta z roku 2015 byla uhrazena částečně z rezervního fondu ve výši  56.985,– , stav na tomto účtu byl  na konci roku 2015   – 5.245,– Kč. Stav rezervního fondu nyní činí + 3 379,– Kč.

4) Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2017 paušální výši poplatku v částce 700,– Kč za jednu osobu. Předpokládané náklady na provoz KČOV pro rok 2017:
Výdaje celkem:  …………………………….    80.000,– Kč
Příjmy celkem: ……………………..………    80.000,– Kč                                                                                            

Provozní výdaje jsou nastaveny jako vyrovnané, větší výdaje v roce 2017 se neplánují. Zvýšení počtu připojení v roce 2017 se předpokládá o cca 8 osob. Čistírna odpadních vod má nově prodloužené povolení k vypouštění odpadních vod do roku 2026.          HLA PRO 6

5/1)  Starosta seznámil přítomné s rozsudkem Krajského soudu v Plzni, který potvrdil rozsudek soudu prvoinstančního. Podle něj je žalovaná zemědělská společnost povinna zaplatit obci částku 312 000 Kč se 7,5 % úrokem od 1.11.2012 do zaplacení. Druhou polovinu žalované částky soud zamítl. Žádná ze stran nemá nárok na náklady řízení. Proti tomuto rozsudku se nelze odvolat. Po doručení písemného vyhotovení rozsudku odvolacího soudu budeme zvažovat možnost dovolání, jeho podání případně navrhne právní zástupkyně obce.

5/2) Téměř po deseti letech od poslední kontroly a po pravomocném rozsudku nejvyššího správního soudu, který všechna rozhodnutí SZIF o vrácení dotace na zalesnění TTP v Ousuší  zrušil, přišlo opět od SZIF nové rozhodnutí o vrácení dotace ve výši 103 tis. Kč. Proti tomuto rozhodnutí podal právní zástupce obce odvolání k MZe.

6) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním přihlášky do soutěže Vesnice roku 2017 a s úhradou registračního poplatku ve výši 364,– Kč. Termín pro podání přihlášky je do 28.4.2017.  HLA PRO 6

7/1)  V sobotu, 29. dubna se koná už po jedenácté v obci Němčovice akce v rámci celosvětové kampaně Clean up the World úklid odpadků spojený s vycházkou do přírody. Start je ve třináct hodin v Němčovicích, o půl hodiny později v Olešné. Pytle, rukavice a odvoz odpadků na SD zajištěno. Pro účastníky bude zajištěno po skončení úklidu občerstvení u táboráku. Odpoledne se na této akci předpokládá návštěva europoslance JUDr. S. Polčáka.

7/2) Ve stejný den, 29. dubna se bude konat se koná další CITO event z cyklu „Je třeba zabít akáta IV“, sraz účastníků v 9,45 hodin v Olešné, po 14 hodině se přesunou do Němčovic. Předpokládá pokračování prací spojených s rozšiřováním tematických prvků stezky, likvidace akátu a úklid odpadků v korytě Olešenského potoka a jeho okolí. Po skončení akce bude zajištěno občerstvení u táboráku.

8)  Starosta seznámil přítomné s posudkem o vlivech záměru „Zdvojení stávajícího vedení V430 Chrást – Hradec“ na životní prostředí. Dokumentace řeší návrh obce o napřímení vedení – trasovou variantu Němčovice, podle které by vedené vedlo severním směrem nad Olešnou k obci Hřešihlavy.

9) Obecní úřad Němčovice upozorňuje občany na platnost obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, podle které je zakázáno v období od 1.5. do 30.9. o nedělích a státem stanovených svátcích provádět takové práce, které způsobují hluk, jako je např. používání sekaček, křovinořezů, cirkulárek, brusek, atd. Výjimku mají pouze neodkladné zabezpečovací práce při haváriích, jiných životu nebezpečných událostí a hasiči. Nedělní klid skončí 28. září.

10) Různé: Starosta podal přítomným informace o tom, že v neděli 16. dubna se koná další tradiční akce Velikonoce v útulku v době od 11 do 16 hodin. V neděli 30. dubna odpoledne se bude stavět májka.

Zastupitel S. Kapras se dotazoval na odstranění dubů, které rostou na hranici stavebního pozemku, který koupil od paní Fenclové. Starosta vypracuje písemnou odpověď.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 4. května 2017
Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,45 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková

Vyvěšeno:  7.4. 2017                                                   

Komentáře