Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 3/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 3/2021 ze dne 27. května 2021 konaného v místní restauraci

Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 6 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková, J. Galbavý, Bc. V. Ferschmannová, Mgr. Trlicová, D. Pavelková)
Neomluven: S. Kapras,
Hosté: veřejnost 10
Program:

1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti (ČEZ)
3) Úhrada faktur nad 50 tisíc (P.F.- 6BJ)
4) Účetní závěrka, výrok auditora a jeho zpráva za rok 2020
5) Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2020
6) Účetní závěrka provozu ČOV za rok 2020
7) Stanovení paušálu na rok 2021, splatnost
8) Přijetí dotace od PK PSOV – pobyt dětí v lese a u vody
9) Zpětvzetí výpovědi pachtovní smlouvy
10) Veřejné projednání návrhu územního plánu obce
11) Různé: Dětský den – Mirakulum, letní tábor, ČT Nedej se, atd.

Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Trlicová

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2-2/2021

Nesplněno: 7/3 (černá stavba 28.5. v 9,00), 8 (OZV nedělní klid) – 2/2021 5/1 (směna Kl.) trvá, 5/2 (střelnice) trvá – 2/2020 12-7/2019 (pole nad obcí) 14-3/2019 (soud Stránský, 15.6. v 8,30)

2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0016069/01 Němčovice, p.č. 296/5, kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemek 417/5 v kat. území Němčovice. Rozsah omezení pozemku věcným břemenem je vymezen geometrickým plánem, který je nedílnou součástí této smlouvy, zřizuje se na dobu neurčitou úplatně za jednorázovou částku 1100,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 6

3) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení třetí faktury č. 11/21 ve výši 681.181,– Kč, vč. DPH firmě P. F., Ořech, IČO 67793363 podle uzavřené SoD č. 4/2020 za stavbu „Novostavba 6 BJ Němčovice“.. Akce je kryta účelovou dotací od IROP ve výši 6 mil. Kč.

HLA PRO 6

4) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2020 v plném jejím rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje podle zákona věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky v rozsahu posuzovaných skutečností. Dále zastupitelstvo obce schvaluje výrok a zprávu auditora.

HLA PRO 6

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 s výhradou. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce od 19.3.2021 do 22.4.2021. Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora. Zjištěné chyby budou opraveny do patnácti dnů od projednání návrhu závěrečného účtu. Příjmy (v tis.) 12.545,3 Kč, výdaje 13.694,6 Kč, saldo P-V 150,3 Kč. Schodek je krytý přebytkem hospodaření z minulých let.

HLA PRO 6

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o provedení auditu hospodaření za rok 2021 na Krajský úřad Plzeňského kraje.

HLA PRO 6

6) Starosta seznámil přítomné o účetní uzávěrce nákladů na provoz KČOV v roce 2020:
Výdaje celkem: …………………………….……… 83.302,– Kč (mzda správce, rozbory vody, vyvážení kalu fekálem,
sekání trávy, ochranné pomůcky a nářadí, spotřební materiál)
Příjmy celkem: …………………………………..… 97.800,– Kč
Počet připojených osob ………………………….. 120
Počet provozoven …………………………………….. 2
Pohledávky ………………………………………..…. 0
Závazky ………………………………………………….. 0
Výsledek hospodaření ………………………… + 14.498,– Kč Stav fondu rezerv je k 1.1.2021 + 81.939,– Kč.
7) Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2021 paušální výši poplatku za jednu osobu na částku 700,– Kč.
Předpokládané náklady na provoz KČOV pro rok 2021:
Výdaje celkem: …………………………………… 120.000,– Kč
Příjmy celkem: ……………………………..……… 89.600,– Kč
Provozní výdaje jsou nastaveny jako schodkové, doplaceny budou z fondu rezer. V roce 2021 se plánuje nová mokřadní výsadba u dvou kořenových polí a doplnění cca 30 t kačírku. Zvýšení počtu připojení v roce 2021 se předpokládá o cca 12 osob. Čistírna odpadních vod má platné povolení k vypouštění odpadních vod do roku 2026. Splatnost poplatku je pro poplatníky do konce července 2021. Platit jej jsou povinny všechny osoby, které se dlouhodobě zdržují na území obce, část Němčovice a bydlí v objektech napojených na čistírnu odpadních vod, bez ohledu na skutečnost, zda jsou hlášeny k trvalému pobytu, či nikoliv. Porušení ohlašovací povinnosti bude sankcionováno podle zákona.

HLA PRO 6

8) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od PK z programu Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji, na akci Pobyt dětí v lese a u vody 2020 ve výši 15 000 Kč.

HLA PRO 6

9) Zastupitelstvo obce bere zpět výpověď pachtovní smlouvy, uzavřené se zemědělskou společností KLADRUBSKÁ, a.s., na obecní pozemky ze dne 24.9.2020. Zároveň se tímto ruší usnesení ZO č. 5/1/2-2/2020 ze dne 5.3-2020 a usnesení ZO č. 7-7/2020 ze dne 24. 9.2020.

HLA PRO 6

10) Starosta informoval přítomné o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu obce Němčovice, které se bude konat v klubovně Hasičského domu, ve čtvrtek, 24. června 2021 od 15 hodin, s odborným výkladem zpracovatele v rozsahu uvedených úprav.

11) Různé:

11/1) V letošním roce oslavíme Dětský den netradičně – v zábavním parku Mirakulum. Odjezd je v 8,00 hodin z Němčovic od školy a to v neděli, 6. června, návrat bude do 18 hodin. Doprava, vstup a oběd je pro všechny účastníky zdarma.

11/2) V termínu od 31.7. do 8.8. se uskuteční němčovický dětský tábor v lokalitě u Rybů pod obcí Bujesily u Berounky. Maximální kapacita tábora je 30 dětí, zajištěn je program a stravování. Vedení tábora zajišťuje sedm vedoucích a 4 praktikanti, hlavním vedoucím tábora je Karel Ferschmann.

11/3) česká televize bude vysílat na druhém programu 13. června od 10,25 hodin další díl pořadu Nedej se + na téma nová Protierozní vyhláška. Natáčelo se v Němčovicích a Olešné.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 24. června 2021, začátek v 19 hodin.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,30 hodin

Zapsala: Jiřina Vašková v.r. Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Trlicová
Vyvěšeno: 28.5.2021

Komentáře