Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 3/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 3/2020 konaného dne 2. dubna 2020 v místní restauraci.

Začátek: 19,00 hod.

Přítomni: 6 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková, J. Galbavý, D. Pavelková, Bc. V. Ferschmannová, S. Kapras, D. Pavelková)

Omluven: Mgr. Trlicová,

Hosté: Podle usnesení vlády č. 274 ze dne 23.3.2020 o přijetí krizového opatření se na tomto jednání účast veřejnosti vylučuje.
Program:

1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Dohoda o spolupráci při provozování systému prvků aktivního monitoringu s PČR
3) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ
4) Schválení žádostí o dotace (stavba kanalizace)
5) Účetní závěrka provozu ČOV za rok 2019
6) Stanovení paušálu na rok 2020, splatnost
7) Omezení provozu zařízení v obci (OÚ, SDO, prodejna, hospoda) – aktuální stav
8) Konec poplatkové amnestie – prodloužení termínu
9) Svěření rozhodování starostovi v záležitostech obce po dobu trvání nouzového stavu
10) Akce v obci – Čistá Horní Berounka, Oslavy obce, Okresní soutěž v požárním sportu, LDT – aktuálně
11) Různé: Vyhláška o nedělním klidu, atd.

Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Pavelková

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3/1, 3/2, 4/2, 4, 6, 7, 8, 9, 10/1 – zrušeno, 10/2 – zrušeno-2/2020 12/2-1/2020 12, 14-10/2019 4/1-10/2019 (zrušeno – směnná smlouva Kladrubská)
Nesplněno: 4/1, 5/1 trvá, 5/2 trvá, 8 trvá – 2/2020 12-7/2019 (pole nad obcí) 14-3/2019 (soud Stránský)

2) Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o spolupráci při instalaci a provozování systému prvků aktivního monitoringu mezi obcí Němčovice a ČR – Krajským ředitelstvím Policie Plzeňského kraje, jejímž předmětem je spolupráce uživatele a provozovatele vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zlepšení ochrany osob a majetku v katastrálním území provozovatele. Ten bude provozovat prvek aktivního monitoringu – radar, který bude rozeznávat registrační značky vozidel a zaznamenávat tato vozidla fotograficky a videozáznamem. Tato data budou dále zpracovávána uživatelem. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní dobou. Starosta se pověřuje podpisem této dohody.

HLA PRO 6

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0016069/01 Němčovice, p.č. 296/5, kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemek 417/5 v kat. území Němčovice. Rozsah omezení pozemku věcným břemenem je vymezen geometrickým plánem, který je nedílnou součástí této smlouvy, zřizuje se na dobu neurčitou úplatně za jednorázovou částku 1100,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 6

4) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Vodohospodářská infrastruktura 2020 na stavbu ,,Němčovice – dostavba kanalizace pro veřejnou potřebu – západní část, stoky ,,A3″ a ,,A3a“ z rozpočtu PK ve výši 350.000,– Kč.

HLA PRO 6

5) Starosta seznámil přítomné o účetní uzávěrce nákladů na provoz KČOV v roce 2019:
Výdaje celkem: …………………………….……… 67.548,40 Kč (mzda správce, rozbory vody, vyvážení kalu fekálem,  sekání trávy, ochranné pomůcky a nářadí, spotřební materiál)
Příjmy celkem: …………………………………..… 101.150,– Kč
Počet připojených osob ………………………….. 118
Počet provozoven …………………………………….. 2
Pohledávky ………………………………………..…. 0
Závazky ………………………………………………….. 0
Výsledek hospodaření ………………………… + 33.601,60 Kč

Stav fondu rezerv je k 1.1.2020 + 67.441,– Kč.

6) Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2020 paušální výši poplatku, která se v letošním roce snižuje o 100,– Kč za jednu osobu na částku 600,– Kč. Předpokládané náklady na provoz KČOV pro rok 2020:
Výdaje celkem: …………………………………… 100.000,– Kč
Příjmy celkem: ……………………………..……… 87.600,– Kč
Provozní výdaje jsou nastaveny jako schodkové, doplaceny budou z fondu rezer. V roce 2020 se plánuje nová mokřadní výsadba u dvou kořenových polí a zvýšila se odměna správci ČOV o 1000,– Kč měsíčně. Zvýšení počtu připojení v roce 2020 se předpokládá o cca 6 osob. Čistírna odpadních vod má platné povolení k vypouštění odpadních vod do roku 2026. Splatnost poplatku je prodloužena s ohledem na současnou situaci až do konce září 2020. Platit jej jsou povinny všechny osoby, které se dlouhodobě zdržují na území obce, část Němčovice a bydlí v objektech napojených na čistírnu odpadních vod, bez ohledu na skutečnost, zda jsou hlášeny k trvalému pobytu, či nikoliv. Porušení ohlašovací povinnosti bude sankcionováno podle zákona.

Protinávrh: ponechat paušál v nezměněné výši

HLA PRO 1, PROTI 5

Původní návrh: snížit o 100,– Kč

HLA PRO 6

7) Starosta informoval zastupitele o opatřeních, která provedl v období vyhlášení nouzového stavu až dosud. Byl omezen provoz zařízení v obci, ale tak, aby byly zajištěny nezbytné služby pro naše občany. Provozní hodiny obecního úřadu zůstávají beze změny, občané byli vyzváni, aby podle možností využívali s úřadem bezkontaktní komunikaci (telefon, e-mail, převody peněz bankou, apod.) Pokud je osobní návštěva úřadu nezbytná, vstup do kanceláře úřadu pouze s rouškou, při udržování bezpečného odstupu. Provoz hospody je omezen, prodej potravin je nepřerušen, stejně tak funguje závodní stravování zaměstnanců obce, poštovní služby a prodej piva přes ulici. Provozní hodiny jsou od pondělí do soboty od 11 do 13 a od 18 do 20 hodin. V neděli je zavřeno. Provoz sběrného dvora odpadů byl rovněž omezen a to pouze na všední dny od pondělí do pátku, od 9 do 17
hodin. Obsluha a ošetřování osazenstva psího útulku je zabezpečeno nepřetržitě. Pokud občanům vznikne situace, se kterou si nebudou vědět rady, je obecní úřad připraven jim problém pomoci řešit. Zároveň
zastupitelstvo obce žádá občany o dodržování všech nařízení v době vyhlášeného nouzového stavu.

HLA PRO 6

8) Zastupitelstvo obce s odkazem na usnesení číslo 12-10/2019 ze dne 19.12.2019 a s ohledem na vyhlášení nouzového stavu v ČR, prodlužuje termín poplatkové amnestie čl. III obecně závazné vyhlášky č. 2/2004 o místních poplatcích, o dva měsíce, tzn. že k jejímu skončení dojde 31. května 2020. Zároveň děkuje všem občanům, kteří již úklid veřejných prostranství provedli.

HLA PRO 6

9) Zastupitelstvo obce svěřuje po dobu trvání nouzového stavu starostovi obce rozhodování v některých záležitostech obce, které jsou v právních věcech vyhrazeny k rozhodování zastupitelstvu obce zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Po dobu nouzového stavu v ČR se starostovi svěřuje rozhodování i ve věcech podle § 85, odst. a) – n) zákona a § 102, odst. 4) zákona. Následující den po skončení nouzového stavu tyto záležitosti opět spadají do rozhodovací kompetence zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce toto usnesení schvaluje.

HLA PRO 6

10) Do současné doby s ohledem na vývoj virové nákazy v ČR byly zrušeny plánované společenské a sportovní akce v obci jako je Masopustní průvod, Němčovické vepřobraní, pravidelné cvičení žen, dětská soutěž Plamen, hasičské shromáždění delegátů okresu Rokycany, soutěž Vesnice roku. Protože nelze spolehlivě predikovat vývoj situace v okrese, předpokládá se zrušení úklidových akcí, stavění májky, úklid Horní Berounky, okrskové a okresní soutěže v požárním sportu, dětského dne spojeného s Oslavou výročí obce. Otazníky zůstávají nad pořádáním dětského tábora počátkem srpna. U těchto akcí nezbývá, než vyčkat na vývoj situace. O jejich uskutečnění, nebo zrušení budou občané včas informováni. Zároveň vyzýváme občany, aby vzali na vědomí, že dětská koleda o Velikonocích je zakázána a aby v žádném případě nedovolili dětem na ní vycházet.
Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.

11/1) Obecní úřad Němčovice upozorňuje občany na platnost obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, podle které je zakázáno v období od 1.5. do 30.9 (včetně). o nedělích a státem stanovených svátcích provádět takové práce, které způsobují hluk, jako je např. používání sekaček, křovinořezů, cirkulárek, brusek, atd. Výjimku mají pouze neodkladné zabezpečovací práce při haváriích, jiných životu nebezpečných událostí a hasiči. Nedělní klid skončí 1. října.

11/2) Zastupitelstvo se zabývalo naplněnými kontejnery směsným komunálním odpadem v Zahradní ulici a U Galbavých. Pokud se bude situace opakovat, bude na sběrné místo přidán o další kontejner. Přesto se vyzývají občané, aby i nadále odpad třídili, případně jej odvezli na sběrný dvůr, který je stále v provozu od Po do Pá v době od 9 do 17 hodin.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 7. května 2020, začátek v 19 hodin.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,20 hodin

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Pavelková

Vyvěšeno: 3.4.2020

Komentáře