Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 3/2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 3/2019 ze dne 24. dubna 2019 konaného místní restauraci

Začátek: 19,15 hod.

Přítomni: 7 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková, Bc. V. Ferschmannová, J. Galbavý, D. Pavelková, S. Kapras,

Mgr. Střelečková, ) Omluveni: 0

Nepřítomni: 0

Hosté: veřejnost 14

Program:

1) Kontrola plnění minulých usnesení

2) Úhrada faktur nad 50 tisíc

3) Schválení žádostí o dotace (naléhavé potřeby, prodejna)

4) Záměr prodeje lesní cesty v k.ú. Olešná u Radnic, výsledek aukce, další postup prodeje

5) Výběrové řízení na dodavatele DČOV, otevírání obálek

6) Rozpočtové opatření č. 2

7) Smlouva o smlouvě budoucí – ČEZ 8) OZV č. 1/2019 o místním poplatku z ubytovací kapacity

9) OZV č. 2/2019 o zrušení OZV č. 1/1999

10) OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů

11) Stočné – uzávěrka za rok 2018, stanovení paušálu na rok 2019

12) Informace o volbách do EP

13) Různé: Návštěva holandských studentů, Májka, ČHB, vyhláška o klidu, ad.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Galbavý

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2-2/2019

Nesplněno: 3/1, 3/2, 4, 12/3-2/2019 10-1/2019 7/3-5/2018 (DČOV)

2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení třetí dílčí faktury ve výši 100.000,– Kč firmě P. Ferschmann, Ořech, podle uzavřené SoD č. 1/2018 ze dne 1.6.2018 za stavbu základové desky márnice, hrubá stavba vč. bednění a stavba zvonice s finálním povrchem, dle platné PD (III. etapa). Akce je částečně kryta účelovou dotací od PK ve výši 400.000,– Kč.

HLA PRO 7

3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí v PK v roce 2019 z rozpočtu PK na akci Místní komunikace Němčovice, západ – III. etapa ve výši 680.000,– Kč.

HLA PRO 7

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Zachování prodejen v malých obcích v PK v roce 2019 z rozpočtu PK na místní prodejnu ve výši 50.000,– Kč.

HLA PRO 7

4) Usnesením č. 14-1/2019 ze dne 22.2.2019 byl schválen záměr prodeje pozemku pč.1265/1 o výměře 9554 m2 v kat. území Olešná u Radnic. Vzhledem k významně rozdílným cenám odhadců, se rozhodlo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22.3.2019, že prodej pozemku bude realizován prostřednictvím veřejné aukce, anglickou formou s vyvolávací cena 1 508 200 Kč, s minimálním příhozem 1 000 Kč, s kaucí 100 000 Kč po dobu 30 dní. Výsledek je, že dne 19.4.2019 tato aukce skončila, čas vypršel a nebyla učiněna žádná nabídka. Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce rozhodlo, že bude následovat prodej pozemku nejvyšší nabídce obálkovou metodou. Své písemné nabídky mohou zájemci podávat v zalepené obálce s nadpisem: „Lesní cesta v Olešné – Neotvírat“, doručené osobně do kanceláře OÚ a to v termínu nejpozději do 30. května 2019 do 18 hodin. Nabídku lze doručit také prostřednictvím České pošty, přičemž nabídka musí být odeslána tak, aby byla nejpozději do 30. května 2019 do kanceláře OÚ také doručena.

HLA PRO 7

5) Na základě usnesení č. 13-2/2019 ze dne 22. února 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení – zakázka malého rozsahu na dodavatele stavby: Soustava domovních čistíren odpadních vod Olešná u Radnic. Písemně bylo osloveno celkem pět firem (Zemní práce – David Krchov, Zemní práce a autodoprava – Karel Lukeš, DIAMEC, s.r.o., HOFI stavební s.r.o., CETRO – Václav Brůj), nabídky odevzdaly dvě firmy, výsledek jednání výběrové komise je, že po posouzení a hodnocení nabídek byla vybrána jako nejvhodnější nabídka firmy David Krchov – zemní práce, Na Potocích 214, 338 28 Radnice, IČO 87830272 s nabídkovou cenou 1.186.163,– Kč vč. 21% DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy s tímto dodavatelem.

HLA PRO 7

6) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 31.3.2019. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k  31.3.2019, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 2 schvaluje.

HLA PRO 7

7) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0014634/02, mezi obcí Němčovice a ČEZ Distribuce, a.s., na umístění kabelu NN a spojky na obecním pozemku pč. 1867/1 v kat. území Olešná u Radnic. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou částku 1000,– Kč.

HLA PRO 7

8) Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Němčovice č. 1/2019 o místním poplatku z ubytovací kapacity, kterou se zároveň zrušuje OZV obce Němčovice č. 1/2013. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

HLA PRO 7

9) Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Němčovice č. 2/2019, kterou se ruší OZV obce Němčovice č. 1/1999 o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

HLA PRO 7

10) Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Němčovice č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. kterou se zároveň zrušuje OZV obce Němčovice č. 1/2017. Výše poplatku se nemění. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

HLA PRO 7

11/1) Starosta seznámil přítomné o účetní uzávěrce nákladů na provoz KČOV v roce 2018:

Výdaje celkem: …………………………….……… 81. 815,40 Kč

mzda správce, rozbory vody, dokumentace, pokuta ČIŽP sekání trávy, fekál)

Příjmy celkem: …………………………………..… 84.700,– Kč

Počet připojených osob ………………………….. 118

Počet provozoven …………………………………….. 2

Pohledávky ………………………………………..…. 0

Závazky ………………………………………………….. 0

Výsledek hospodaření ………………………… + 2.884,60

Stav fondu rezerv je k 1.1.2019 + 33.839,40 Kč.

11/2) Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2019 paušální výši poplatku v částce 700,– Kč za jednu osobu. Předpokládané náklady na provoz KČOV pro rok 2019:

Výdaje celkem: …………………………… 84.000,– Kč

Příjmy celkem: ……………………..……… 84.000,– Kč

Provozní výdaje jsou nastaveny jako vyrovnané, větší výdaje v roce 2019 se neplánují. Zvýšení počtu připojení v roce 2019 se předpokládá o cca 6 osob. Čistírna odpadních vod má platné povolení k vypouštění odpadních vod do roku 2026. Poplatek je splatný nejpozději do konce června 2019. Platit jej jsou povinny všechny osoby, které se dlouhodobě zdržují na území obce, část Němčovice a bydlí v objektech napojených na čistírnu odpadních vod, bez ohledu na skutečnost, zda jsou hlášeny k trvalému pobytu, či nikoliv. Porušení ohlašovací povinnosti bude sankcionováno podle zákona.

HLA PRO 7

12) Starosta seznámil přítomné o přípravách na volby do Evropského parlamentu EU, které se budou konat v pátek 24.5. a v sobotu 25.5. Bude připravena opět jen jedna volební místnost v salonku němčovické restaurace. Byla jmenována zapisovatelka OVK, starosta jmenoval a doplnil členy okrskové volební komise. Hlasovací lístky jsou včas rozneseny do všech domácností. Občané mohou volit pouze s platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, nebo cestovní pas).

13) Zastupitelstvo obce projednalo žádost Rokycanské nemocnice o finanční příspěvek na zakoupení videogastroskopu. Zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy na peněžitý dar žadateli ve výši 5.000,– Kč a starostu jejím podpisem.

HLA PRO 7

14) Starosta informoval přítomné o vydání elektronického platebního rozkazu Okresního soudu Praha – západ proti J.S. z Březové-Oleško o zaplacení částky 20 266,– Kč s příslušenstvím a nákladů řízení ve výši 8.942,20 Kč. Jedná se o úhradu škody, která vznikla neoprávněným pokácením lesního porostu na pozemku obce a jeho prodejem v katastrálním území Olešná u Radnic.

Různé:

15/1) Na organizaci stavění májek přispěje obec ze svého rozpočtu pro každou svou část po jednom tisíci korun, které budou vyplaceny proti předloženým účtenkám. HLA PRO 7

15/2) V sobotu, 11. května se bude konat sedmý ročník akce v rámci celosvětové kampaně Clean up the Word s názvem Čistá Horní Berounka. Úklid odpadků na řece započne v 9 hodin v Nadrybech a skončí v Olešné u jezu. Odvoz odpadků budou zajišťovat hasiči a následně kontejnerová technika obce do Sběrného dvora. Pro účastníky zajištěno po skončení akce občerstvení na návsi v Němčovicích.

15/3) Ve dnech 24. a 27. května navštíví naší obec po druhé studenti se svými profesory z Vyšší technické školy z Fríska vHolandska. Budou zde pracovat. Obec pro ně připravuje tématické pracovní okruhy, od svářeckých a zámečnických prací, natírání a montáže dřevěných prvků, dále údržbových prací v útulku a venčení psů. Předpokládaný čas jejich pobytu bude vždy od 9 do 17 hodin. Plánujeme v pátek odpoledne od 16 hodin přátelské fotbalové utkání Česko – Holandsko, prohlídku naučné stezky Údolím mloků v Olešné, v pondělí vystoupení kapely Chicken Hell.

15/4) Obecní úřad Němčovice upozorňuje občany na platnost obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, podle které je zakázáno v období od 1.5. do 30.9 (včetně). o nedělích a státem stanovených svátcích provádět takové práce, které způsobují hluk, jako je např. používání sekaček, křovinořezů, cirkulárek, brusek, atd. Výjimku mají pouze neodkladné zabezpečovací práce při haváriích, jiných životu nebezpečných událostí a hasiči. Nedělní klid skončí 1. října.

15/5) V neděli, 2. června se bude konat v době od 12 do 17 hodin v Němčovicích Dětský den. Pro děti bude opět připraven bohatý program a atrakce ve sportovním areálu ve Višňovce.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 30. května 2019, začátek v 19 hodin. Jednání zastupitelstva obce skončilo 19, 45 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Danuše Pavelková, Jaroslav Galbavý

Vyvěšeno: 25.4. 2019

Komentáře