Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 2/2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 2/2017 dne 2. března 2017 v místní restauraci.

Začátek:    19,15 hod.                                                                                                                        

Přítomni:  6 členů ZO  (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Kapras, Mgr. Střelečková)                                                              Omluveni:  Bc. Ferschmannová

Hosté:     veřejnost  1        

Program:                                                                                                                                                                         

1)   Kontrola plnění minulých usnesení
2)   Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost 2017
3)   Kontokorentní úvěr na rok 2017 – smlouva
4)   Žádosti o dotace (podpora sportu, modernizace sportovišť, podpora SDH)
5)  Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2016
6)  Berounka Trails
7)  Dopravní opatření v Olešné
8)  Pojištění odpovědnosti zastupitelů
9)  Různé – Změna jízdního řádu, rekonstrukce silnice II/232,  Němčovické vepřobraní, Je třeba zabít akáta IV, ptačí chřipka, ad.

Ověřovatelé zápisu:   Pavelková, Galbavý
Zapisovatelka: Vašková  V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 6

1)  Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10-1/2017     7-8/2015 (stř. ostrůvek)                                                                          Nesplněno:  11/2-1/2017   5-11/2016   2/1, 2/2-9/2016   11/1-1/2014 (optika)   

2)  Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2017. Výše finanční dotace obce je 4620,– Kč.  Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.  HLA PRO 6

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru – Úvěrová smlouva č. 0843454369/17 do výše 300 tis. Kč debetního zůstatku s ČS a.s. pro možnost čerpání v případě nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků provozního charakteru rozpočtu schváleného na příslušný rok od ČS a.s. Uzavření smlouvy zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 6

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů PK v roce 2017 z rozpočtu PK ve výši 300 tis. Kč na pořízení nového dopravního automobilu. Zároveň bude na spolufinancování nákupu použita již schválená dotace MV ČR ve výši 450 tis. Kč, doplatek půjde z rozpočtu obce. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. Na nákup DA bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele vozidla. HLA PRO 6

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 2017 ve výši 30 800 Kč na projekt Vystoupení hasičských přípravek na regionálních oslavách a výročích v roce 2017. Uzavření smlouvy zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 6

4/3) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2017 na projekt Zpevnění povrchu před klubovým zázemím sportovního areálu v Němčovicích ve výši 142 000 Kč. Uzavření smlouvy zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci za rok 2016 v obci Němčovice a Olešná. V uvedeném období byly policejním orgánem evidovány a šetřeny tyto případy: TČ 0, přestupky na úseku BESIP, 1x řidič pod vlivem alkoholu, ostatní přestupky řešeny v blokovém řízení, 2x přestupek proti občanskému soužití – slovní napadení.

6)  Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projektem pro podporu terénní cyklistiky na Berounce, který předložil předseda Spolku pro obnovu terénní cyklistiky, z.s., ing. Vladimír Kroc. Jeho účelem je vybudování, udržování a provozování trailů MTB tras pro terénní cyklistiku na území střední části Přírodního parku Horní Berounka, který je ohraničen obcemi Darová, Břasy, Újezd u Sv. Kříže a Olešná. Území je zalesněno. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky volnočasových aktivit a k rozvoji celého našeho regionu. Zastupitelstvo obce s předloženým projektem souhlasí. HLA PRO 6

7) Starosta informoval přítomné o provedené úpravě provozu na místní komunikaci v centrální části v Olešné dopravními značkami, které zakazují vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 3,5 t. Takto stanovená místní úprava je v souladu s veřejným zájmem, se zájmem na ochraně stavby místní komunikace a přispěje k zamezení průjezdu těžkých nákladních vozidel a zemědělských souprav, které mohou vesnici objíždět po hlavní polní cestě napojené na hlavní silnici II/232.

8) Starosta informoval zastupitele o uzavření pojistné smlouvy u HVP, a.s., kterou je pojištěna odpovědnost osob vykonávajících výkon funkce starosty, místostarosty, nebo člena zastupitelstva obce za újmu z provozní činnosti a za škodu způsobenou obci do výše 2 mil. Kč pro jednu a dvojnásobek pro všechny škody v jednom pojistném roce. 

9)Různé:
9/1) Upozorňujeme občany, že autobusová linka ČSAD, která odjíždí ve všední dny z Radnic od ZŠ směr Liblín, bude nově od 5. března odjíždět místo v 11,30 hodin až v 11,50 hodin. Tímto opatřením, o které požádala naše obec, bude umožněno žákům především nižších tříd, kterým končí školní vyučování v 11,25 hodin, aby se stačili v klidu převléci, naobědvat, dojít na zastávku a odjet domů a nemuseli čekat až do jedné hodiny na další autobus.

9/2) Další upozornění se týká dopravního opatření v souvislostí rekonstrukcí silnice II/232 (Břasy – Liblín), která započne 15. března uzavřením mostu v Liblíně a celá by měla být dokončena do konce tohoto roku. S postupem stavebních prací budou prováděny úplné, nebo částečné uzavírky této komunikace. Je třeba se připravit na dopravní omezení a na zvýšený provoz na silnici III. tř. přes Němčovice. Bude odstraněna též autobusová zastávka (čekárna) a posunuta mimo místo, kde se bude provádět rozšíření komunikace (autobusový záliv) a chodník. Po dokončení prací bude postavena nová autobusová čekárna. Investorem bude obec.    

9/3) V neděli, 19. března se koná čtvrtý CITO event z cyklu „Je třeba zabít akáta IV“, sraz účastníků v 9,45 hodin v Olešné, po 14 hodině se přesunou do Němčovic. Předpokládá se výsadba stromků do ploch zbavených akátu, úklid odpadků v korytě Olešenského potoka.

9/4) V sobotu 25. března se koná v areálu Hasičského domu další díl Němčovického vepřobraní. Začátek je od 8 hodin.    

9/5) Starosta znovu připomněl mimořádné veterinární opatření vyhlášené KVS v Plzni, podle kterého bylo katastrální území Němčovice a Olešná stanoveno pásmem dozoru, kde je zákaz pohybu drůbeže. Nařizuje se okamžitě hlásit úhyn ptáků na OÚ a zamezit styku drůbeže s volně žijícími ptáky. Kontejner (kafilerní box) na uhynulé ptáky je umístěn před vchodem do sběrného dvora. Ptačí chřipka byla potvrzena u drůbeže v obci Bohy. Opatření je platné do odvolání.         

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 6. dubna 2017

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,20 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková

Vyvěšeno:  3.3. 2017                                                   

Komentáře