Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 2/2016 ze dne 25. února 2016  v místní restauraci.

Začátek:    19,00 hod.                                                                                                                        

Přítomni:  6 členů ZO  (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Bc. Ferschmannová, Mgr. Střelečková)                                                                                            Omluveni:  S. Kapras,    

Hosté:     veřejnost           

Program:                                                                                                                                                                         

  1. Kontrola plnění minulých usnesení
  2. Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
  3. Smlouva o poskytnutí účelové dotace
  4. Smlouva o nájmu nemovitosti
  5. Schválení  žádostí o dotace
  6. V430 – modernizace křižovatek fa Egem
  7. Kontokorentní úvěr na rok 2016
  8. Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2015
  9. Návrh dohody o narovnání
  10. Různé

Ověřovatelé zápisu:   Pavelková, Galbavý

Zapisovatelka: Vašková  V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.                HLA PRO 6

1)  Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13, 14/2-1/2016
Nesplněno:  14/1-1/2016      7-8/2015 (stř. ostrůvek)    11/1-1/2014 (optika)   

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s vlastníkem pozemku pč. 237/4 v katastrálním území Němčovice o právu na průchod obecní kanalizace, včetně vstupu a vjezdu motorovými vozidly za účelem udržování a opravy kanalizace. Věcné břemeno se sjednává bezplatně a přechází i na budoucí vlastníky pozemku. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy a podáním návrhu na vklad do KN.

HLA PRO 6

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s vlastníky pozemku pč. 52/2 v katastrálním území Němčovice o právu na průchod obecní kanalizace, včetně vstupu a vjezdu motorovými vozidly za účelem udržování a opravy kanalizace. Věcné břemeno se sjednává bezplatně a přechází i na budoucí vlastníky pozemku. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy a podáním návrhu na vklad do KN.

HLA PRO 6

2/3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s vlastníkem pozemku pč. 79/35 v katastrálním území Němčovice o právu na průchod obecní kanalizace, včetně vstupu a vjezdu motorovými vozidly za účelem udržování a opravy kanalizace. Věcné břemeno se sjednává bezplatně a přechází i na budoucí vlastníky pozemku. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy a podáním návrhu na vklad do KN.

HLA PRO 6

2/4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s vlastníky pozemku pč. 465 v katastrálním území Němčovice o právu na průchod obecní kanalizace, včetně vstupu a vjezdu motorovými vozidly za účelem udržování a opravy kanalizace. Věcné břemeno se sjednává bezplatně a přechází i na budoucí vlastníky pozemku. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy a podáním návrhu na vklad do KN.

HLA PRO 6

2/5) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s vlastníkem pozemku pč. 53 v katastrálním území Němčovice o právu na průchod obecní kanalizace, včetně vstupu a vjezdu motorovými vozidly za účelem udržování a opravy kanalizace. Věcné břemeno se sjednává bezplatně a přechází i na budoucí vlastníky pozemku. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy a podáním návrhu na vklad do KN.

HLA PRO 6

2/6) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s vlastníkem pozemku pč. 467 v katastrálním území Němčovice o právu na průchod obecní kanalizace, včetně vstupu a vjezdu motorovými vozidly za účelem udržování a opravy kanalizace. Věcné břemeno se sjednává bezplatně a přechází i na budoucí vlastníky pozemku. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy a podáním návrhu na vklad do KN. 

HLA PRO 6

2/7) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s vlastníkem pozemku pč. 55/2 v katastrálním území Němčovice o právu na průchod obecní kanalizace, včetně vstupu a vjezdu motorovými vozidly za účelem udržování a opravy kanalizace. Věcné břemeno se sjednává bezplatně a přechází i na budoucí vlastníky pozemku. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy a podáním návrhu na vklad do KN. 

HLA PRO 6

3)  Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2016. Výše finanční dotace obce je 4440,– Kč.  Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 6

4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti mezi obcí Němčovice a Správou a údržbou silnic PK na část pozemku pč. 238/1 v katastrálním území Němčovice a část pozemku pč. 931 v katastrálním území Újezd u Svatého Kříže ve vlastnictví obce. Předmětem nájmu je výměra 155 m2, označená v PD. Účelem nájmu je akce „Rekonstrukce silnice II/232 Břasy – Liblín“ spolufinancovaná z EU. Nájemné činí 1085,– Kč  ročně, avšak pouze ode dne faktického protokolárního  předání předmětu nájmu do užívání nájemci na dobu udržitelnosti projektu do 31.12.2023. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 6

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora venkovského cestovního ruchu v PK pro rok 2016 z rozpočtu PK ve výši 52 480,- Kč na akci Naučná stezka Olešenský potok. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 6

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 2016 z rozpočtu PK ve výši 68 tis. Kč na akci Festival hasičských přípravek Plzeňského kraje, který budeme pořádat 17. září 2016. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 6

5/3) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů PK v  roce 2016 z rozpočtu PK ve výši 60 tis.  Kč na nákup ochranných pomůcek. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 6

5/4) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK, z rozpočtu PK ve výši 320 tis. Kč na opravu přístupové místní komunikace a úpravu obslužného prostoru v Útulku pro psy v Němčovicích. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.  

HLA PRO 6

5/5) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Dotace pro jednotky SDH obcí, od HZS ČR pro rok 2016 ve výši 326 tis. Kč na Dokončení stavebních prací ve vnitřních prostorách I.NP a I.PP novostavby Hasičské zbrojnice čp. 22 v obci Němčovice. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 6

6) Starosta informoval přítomné o Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků v trase vedení ZVN 400 KV V430 o zahájení prací na vedení v době od 8.2.2016 do 15.5.2016. Budou spočívat v navýšení stožárů vedení č. 212 a 213 (vedení nad silnicí z Němčovic do Radnic) a v opravách betonových zhlaví. Po ukončení stavby budou pozemky uvedeny do původního, nebo dohodnutého stavu.  Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí.

7) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru – Úvěrová smlouva č. 843454369/16 do výše 300 tis. Kč debetního zůstatku s ČS a.s. pro možnost čerpání v případě nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků provozního charakteru rozpočtu schváleného na příslušný rok od ČS a.s. Uzavření smlouvy zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.

HLA PRO 6

8) Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci za rok 2015 v obci Němčovice a Olešná. V uvedeném období byly policejním orgánem evidovány a šetřeny tyto případy: TČ 1x ublížení na zdraví, přestupky na úseku BESIP, přestupek proti majetku 1x krádež stromů, přestupek proti občanskému soužití 1x pokousání psem, přestupek na ochranu zvířat proti týrání 1x opuštění psa.

9) Zastupitelstvo obce schvaluje postup možného uzavření ukončení soudního sporu jednáním o dohodě o narovnání. Tímto se pověřuje starosta a právní zástupce obce.

HLA PRO 6

10) Různé:

10/1) Zastupitelstvo obce žádá SPÚ, jako budoucí nabyvatel realizovaného společného zařízení s označením: polní cesty HPC 2.1., HPC 2.7.1., HPC 2.7.2., HPC 2.7.3., suchý poldr, úpravy propustků PR 1, PR 2, PR 4, příkop P2, o realizaci tohoto společného zařízení a zavazuje se, že po ukončení realizace tuto stavbu převezme do svého majetku a bude provádět nezbytnou údržbu tohoto zařízení po dobu nejméně pěti let od protokolárního převzetí stavby.

HLA PRO 6

10/2)  Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby na pozemcích pč. 1000/68, 1000/71, 1889 a 955 v katastrálním území Olešná u Radnic, ve vlastnictví obce, vybudovala ZO ČSOP Radnice naučnou stezku Olešenský potok, včetně instalace panelů, tabulek a dalších prvků, s touto akcí spojených. Na instalovaných panelech, na následných reklamních, nebo mediálních prezentacích bude umístěn znak obce Němčovice.

HLA PRO 6

10/3) V sobotu 26. března se koná v areálu Hasičského domu další díl Němčovického vepřobraní. Začátek je od 8 hodin.    

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 24. března 2016                                                  

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,00 hod.                                                

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková

Vyvěšeno:  26.2. 2016                               

  

Komentáře