Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 2/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 2/2021 konaného dne 22. dubna 2021 v místní restauraci.

Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 7 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková, J. Galbavý, Bc. V. Ferschmannová, S. Kapras, Mgr. Trlicová, D. Pavelková )
Omluven:
Hosté: veřejnost 12
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ
3) Přijetí dotace od PK PSOV
4) Uzavření smluv o dílo (Chvátal, P. Ferschmann)
5) Úhrada faktur nad 50 tisíc (P.F., GEMOS)
6) Informace starosty – audit hospodaření za rok 2020
7) Informace starosty – jednání s Kladrubskou, dotace SDO, odstranění stavby
8) Vyhláška o nedělním klidu od 1.5.
9) Různé: Májka, Čistá Horní Berounka, atd.

Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Trlicová Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5-1/2021 4-8/2020
Nesplněno: 5/1 (směna Kl.) trvá, 5/2 (střelnice) trvá – 2/2020 12-7/2019 (pole nad obcí) 14-3/2019 (soud Stránský)

2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0017762/02, mezi obcí Němčovice a ČEZ Distribuce, a.s., na umístění kabelu NN a spojky na obecním pozemku pč. 433/1 v kat. území Němčovice. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou částku 2200 Kč.

HLA PRO 7

3) Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace ve výši 350 tis. Kč z programu Stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje, na projekt Výstavba hřbitova v obci Němčovice – 5. etapa, s termínem dokončení do 30.11.2021, přičemž se jedná o krajský sedmdesáti procentní podíl této investice

HLA PRO 7

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 05/21-P se zhotovitelem ing. V. Chvátalem, autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby, IČO 11624426, se sídlem V Radčicích 59, 322 00 Plzeň – Radčice, na dílo: Němčovice – rekonstrukce kanalizace – severní část, projekt pro stavební povolení, za částku 40.410 Kč, vč. DPH, termín dokončení díla do 30.6.2021. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 7

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 1/2021 na dodavatele stavebních prací: Výstavba hřbitova v obci Němčovice – 5. etapa, rozsah prací: Hřbitovní chodníky z udusaného lomového prachu s obrubníky 300 m2, venkovní parkoviště, vstup do hřbitova, propojení márnice a sociálního zařízení – zámková dlažba základní 169 m2, zámková dlažba pro nevidomé 9,6 m2, zatravňovací dlažba 87 m2, odvodňovací žlaby 202 ks, výstavba dřevěného centrálního kříže, stavba a montáž 15 ks kolumbárií, stojan na kola. Dodávka dvou ks laviček do meditační zahrady. Dále budou provedeny sadbové úpravy meditační zahrady a rozptylové loučky včetně nákupu sadbového materiálu a příslušenství, za celkovou částku 500 000,– Kč včetně DPH, firmě Pavel Ferschmann, Ořech, zednické práce, IČO 67793363, s termínem dokončení stavebních prací do 30. 11. 2021. Před hlasováním o dodavateli stavebních prací oznámil starosta a zastupitelka V. Ferschmannová z rodinných důvodů střet zájmů a sdělili, že v této věci se nezúčastní hlasování. Starosta byl po hlasování pověřen podpisem smlouvy o dílo.

HLA PRO 5 NEHL 2

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení druhé faktury č. 8/21 ve výši 758 486,– Kč, vč. DPH firmě P. F., Ořech, IČO 67793363 podle uzavřené SoD č. 4/2020 za stavbu „Novostavba 6 BJ Němčovice“.. Akce je kryta účelovou dotací od IROP ve výši 6 mil. Kč.

HLA PRO 7

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury ve výši 54 268,50 Kč společnosti GEMOS Dopravní systémy a.s., Praha, za dodávku obousměrných kamer okamžitého měření k ukazateli rychlosti GEM CDU 2605 na základě objednávky, včetně instalace a dopravy.

HLA PRO 7

6) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 s výhradou. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce od 19.3.2021 do 22.4.2021. Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora. Zjištěné chyby budou opraveny do patnácti dnů od projednání návrhu závěrečného účtu.

HLA PRO 7

7/1) Starosta informoval přítomné o jednání s novým ředitelem společnosti Kladrubská a.s., ve věci směnné smlouvy na pozemky, které budou sloužit k rozšíření sběrného dvora odpadů podle studie, kterou zpracoval ing. Petr Tauš. Nový ředitel přijal pozvánku starosty a přijede obec navštívit v úterý 27.4.2021. Při návštěvě budou diskutovány další věci, které se týkají hospodaření zemědělské společnosti ve správním obvodu obce (polní cesty, pole nad obcí v Němčovicích, atd.)

7/2) Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím schválené dotace od MŽP ve výši 596 221,45 Kč (vlastní zdroje obce 105 215,55 Kč) na dovybavení sběrného dvora odpadů. Realizace projektu stanovená poskytovatelem je 1.6.2022. Z dotace budou pořízeny velkoobjemové kontejnery 10 m3 na bioodpad, zeminu a objemný odpad, celkem 5 ks, dále kontejner na textil 0,24 m3 1 ks, kontejner na nápojové kartony 0,24 m3, nájezdová mostní váha 1 ks (pořizovací cena 423 500 Kč, vč. DPH).

HLA PRO 7

7/3) Starosta informoval přítomné o tom, že stavební úřad oznámil obci provedení kontrolní prohlídky stavby – umístění černé stavby na poz. pč. 296/7, 417/5 a 443/3 v kat. území Němčovice, která se bude konat 4. května v 11,30 hodin na místě stavby. K diskuzi na toto téma se přihlásil spoluvlastník sousedního pozemku M. Č. a prohlásil, že došlo k umístění plechového skladu zadní částí cca 30 cm na jeho pozemek, dále, že byly odstraněny vytyčovací kolíky, z čehož obvinil zastupitelstvo obce, došlo tak ke krádeži a obec se proto dopustila trestného činu. Následně navrhl možnost smírného jednání a souhlasil by s tím, že by tento pozemek za jeho zdí o velikosti 16 m2 obci prodal. V současné době je celé území staveniště, stavba má platné stavební povolení a sklad slouží jako zařízení staveniště. Z bezpečnostních důvodů je na toto území zakázán vstup osob, které zde nepracují. Starosta navrhl cenu za předmětný pozemek 1000 Kč /m2 plus úhradu nákladů na převod (geometrický plán pro rozdělení, sepis KS, návrh na vklad a poplatek za vklad. Zároveň připomněl, že v roce 2004 prodala obec jeho matce A. Č. zahradu o výměře 1177 m2 za částku 22 000 Kč, která má v současné době hodnotu přes 1 mil. Kč, takže stěžovatel nemůže vůbec mluvit o nepřátelském přístupu k jeho rodině. Bylo dohodnuto, že se M. Č. poradí se svojí sestrou, která vlastní polovinu pozemku a to do doby kontrolní prohlídky stavby. Dalším jednáním v této věci byl pověřen místostarosta obce. Předpokládaný další postup: Podání žádosti na stavební úřad o souhlas s rozdělením pozemku jeho vlastníky a to současně s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku.

HLA PRO 7

8) Obecní úřad Němčovice upozorňuje občany na platnost obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, podle které je zakázáno v období od 1.5. do 30.9 (včetně). o nedělích a státem stanovených svátcích provádět takové práce, které způsobují hluk, jako je např. používání sekaček, křovinořezů, cirkulárek, brusek, atd. Výjimku mají pouze neodkladné zabezpečovací práce při haváriích, jiných životu nebezpečných událostí a hasiči. Nedělní klid skončí 1. října.

Různé:
9/1) Na organizaci stavění májek přispěje obec ze svého rozpočtu pro každou svou část po jednom tisíci korun, které budou vyplaceny proti předloženým účtenkám.

HLA PRO 7

9/2) V sobotu, 8. května se bude konat devátý ročník akce v rámci celosvětové kampaně Clean up the Word s názvem Čistá Horní Berounka. Úklid odpadků na řece započne v 10 hodin v Nadrybech a skončí v Olešné u jezu. Odvoz odpadků zajistí kontejnerová technika obce do Sběrného dvora. Pro účastníky je zajištěno občerstvení (svačina).

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 27. května 2021, začátek v 19 hodin.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19, 55 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Jitka Trlicová
Vyvěšeno: 23.4. 2021

Komentáře