Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 2/2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 2/2019 konaného dne 22. března 2019

místní restauraci

Začátek: 19,05 hod.

Přítomni: 5 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková, Bc. V. Ferschmannová, J. Galbavý, D. Pavelková)

Omluveni:

Nepřítomni: S. Kapras, Mgr. Střelečková,

Hosté: veřejnost 6

Program:

1) Kontrola plnění minulých usnesení

2) Úhrada faktur nad 50 tisíc

3) Schválení žádostí o dotace (radar, útulek)

4) Záměr prodeje lesní cesty v k.ú. Olešná u Radnic, postup prodeje

5) Výběrové řízení na dodavatele DČOV

6) Rozpočtové opatření č. 1

7) Smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ

8) Záměr výstavby zdvojeného vedení vysokého napětí 9) Cenová nabídka na pohon zvonku v Olešné

10) Přihláška do soutěže Vesnice roku 2019

11) Informace o zahájení sběru jedlých olejů a tuků

12) Různé: Velikonoce v útulku, Ukliďme svět, ad.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Galbavý

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20,21/1-1/2019

Nesplněno: 10, 13, 16 (trvá), 21/2-1/2019 7/3-5/2018 (DČOV)

2) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury č. 2019034 ze dne 7.3.2019 za zpracování a podání žádosti do systému MS2014+ v rámci dotačního titulu iROP MAS Světovina, 85. výzva na akci “Novostavba 6BJ Němčovice” ve výši 60 500 Kč, vč. DPH, firmě BRM s.r.o. Plzeň, IČO 63505410. Práce byla provedena na základě usnesení ZO č. 9-9/2018 ze dne 21.9.2018.

HLA PRO 5

3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení obce do projektu Plzeňského kraje “Klidné příhraničí” podáním žádosti o dotaci na kamerový bod, který se skládá ze zařízení pro měření rychlosti, zobrazovače rychlosti, informačního panelu (zobrazení registrační značky projíždějícího vozidla, nebo výstražných zpráv pro řidiče), kamery a počítačové jednotky. Ve spolupráci s Policií ČR byla vytipována nejvhodnější místa, mezi kterými je i naše obec. Maximální cena zařízení dle zvolené konfigurace je 140 000 Kč, Plzeňský kraj je připraven se na ní podílet dotací ve výši 80 %, naše spoluúčast by tak činila maximálně 28 000 Kč. Umístění této kamerové jednotky je plánováno na silnici II. tř. u autobusových zastávek.

HLA PRO 5

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora psích útulků v PK v roce 2019 z rozpočtu PK ve stanovené výši podle počtu psů registrovaných v útulku za kalendářní rok.

HLA PRO 5

4) Na základě usnesení ZO ze dne 22.2.2019, č. usn. 13-1/2019, kterým bylo vyhlášeno výběrové řízení – zakázka malého rozsahu na dodavatele stavby: Soustava domovních čistíren odpadních vod Olešná u Radnic, doplňuje toto usnesení tak, že se jedná druh zakázky: Stavební práce, včetně dodávky DČOV a instalace GSM monitoringu dle PD, místem plnění zakázky je místní část Olešná. Dále zastupitelstvo obce doplňuje usnesení tak, že posunuje lhůtu k ukončení podání nabídek na den 24. dubna 2019 do 16 hodin. Otevření obálek bude provedeno tentýž den v 18 hodin v kanceláři OÚ za přítomnosti členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce schvaluje text výzvy, termín k ukončení podání nabídek, zveřejnění na obecním webu a oslovení nejméně pěti dodavatelů. Zároveň pověřuje starostu jednáním s vlastníky nemovitostí, u kterých bude DČOV instalována, aby předjednal způsob a průběh předpokládaných stavebních prací, včetně předběžného návrhu na uzavření smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene – služebnosti stezky a cesty, pro Obec Němčovice a jím pověřené třetí osoby, jakožto vlastníka DČOV pro kontrolu, servis, a opravy DČOV.

HLA PRO 5

5) Usnesením č. 14-1/2019 ze dne 22.2.2019 byl schválen záměr prodeje pozemku pč.1265/1 o výměře 9554 m2 v kat. území Olešná u Radnic. V souvislosti s tím byly vypracovány znalecké posudky, kterými byla stanovena obvyklá cen. Posudek č. 1 vypracovala znalkyně v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování nemovitostí, ing. K. Kurzová, Praha 5, na pozemek a pozemní stavbu účelové komunikace s výsledkem 431 850 Kč. Posudek č. 2 vypracovala znalkyně v oboru ekonomika, se specializací oceňování podniků a nemovitostí ing. J. Medvědová, Rokycany, na pozemek a pozemní stavbu účelové komunikace s výsledkem 1 508 180 Kč. Posudek č. 3 vypracoval znalec v oboru ekonomika, pro odvětví ceny a odhady, se specializací oceňování nemovitostí V. Sýkora, Mirošov, na pozemek a pozemní stavbu účelové komunikace s výsledkem 2 513 080 Kč. Vzhledem k významně rozdílným cenám odhadců, se rozhodlo zastupitelstvo obce tak, že prodej pozemku bude realizován prostřednictvím veřejné aukce, forma aukce bude anglická, vyvolávací cena 1 508 200 Kč, minimální příhoz 1 000 Kč, s kaucí 100 000 Kč po dobu 30 dní. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy s aukční společností GAUTE, a.s., která bude aukci provád.

HLA PRO 5

6) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 28.2.2019. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k  28.2.2019, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 1 schvaluje.

HLA PRO 5

7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0012874/VB/02, mezi obcí Němčovice a ČEZ Distribuce, a.s., na umístění kabelu NN a spojky na obecních pozemcích pč. 238/4, 238/5 a 434 v kat. území Němčovice. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou částku 1000 Kč.

HLA PRO 5

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0011836/VB/03, mezi obcí Němčovice a ČEZ Distribuce, a.s., na umístění kabelu NN a spojky na obecním pozemku pč. 229/1 v kat. území Němčovice. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou částku 1000 Kč.

HLA PRO 5

8) Obci Němčovice byla doručena od společnosti ČEPS invest žádost o stanovisko a o vyjádření k existenci inženýrských sítí a našich záměrů v trase vedení pro účely územního řízení na stavbu: “V430/830 – zdvojené vedení. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury na zdvojení stávajícího vedení V430. V rámci tohoto záměru bude stávající jednochuché vedení 400 kV nahrazeno novým dvojitým vedením 400kV V430/830, tzn. že dojde ke kompletní výměně stávajících konstrukcí, základů stožárů, izolátorových závěsů fázových vodičů a zemních lan. Nové dvojité vedení a osa povede ve stejné trase. V praxi to znamená, že dojde zřejmě k nebezpečným vlivům zařízení ve vzdálenosti cca 3 km od osy vedení, především se jedná o sdělovací a optické kabely a ocelová potrubí. Z žádosti nevyplývá ani rozdíl ve výšce konstrukcí, čímž může dojít k dalšímu narušení krajinného rázu. Skutečnost, že se bude ve stavbě vysokého napětí zřejmě pokračovat, jsme již avizovali na jednání ZO ze dne 2.10.2013, usn. č. 5, kde bylo přijato usnesení: “Pověřuje se starosta, aby využil při dalších budoucích jednáních všechny zákonné prostředky k prosazení nesouhlasného stanoviska zastupitelstva obce” a ze dne 30.6.2016, usn. č. 6. Zřejmě dojde I ke kolizi s naší internetovou sítí – mikrovlnného spoje MW. Zastupitelstvo obce s tímto záměrem nesouhlasí, kostatuje další zhoršená omezení, které bude mít stavba na naše území a pověřuje starostu obce jednáním v této věci, případně k uspořádání veřejného projednání s občany a firmou ČEPS.

HLA PRO 5

9) Zastupitelstvo obce schvaluje cenový návrh na automatický pohon zvonku kapličky v obci Olešná, podaný firmou Časo-Míra, M. Janků, Praha, za částku 59 600 Kč (dodavatel není plátce DPH) s termínem dokončení do konce roku 2019 a tříletou zárukou. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy o dílo.

HLA PRO 5

10) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním přihlášky do soutěže Vesnice roku 2019 a s úhradou registračního poplatku ve výši 364,– Kč. Termín pro podání přihlášky je do 30.4.2019.

HLA PRO 5

11) Starosta informuje přítomné o tom, že na sběrném dvoře byl zahájen sběr jedlých olejů a tuků z domácností a to s předstihem, podle vyhlášky č. 201/2018 Sb., kterou se mění vyhláška o rozsahu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Podle této vyhlášky je obec povinna zajistit celoročně místo pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků od 1.1.2020. Z tohoto důvodu mohou občané zdarma tento odpad předávat na sběrném dvoře, nejlépe v pevně uzavřených pet lahvích.

12) Různé:

12/1) V neděli 7. dubna proběhne od 9,45 hodin brigáda na naučné stezce, kde se budou vysazovat nové stromky, celkem 200 ks lip, javorů, bříz a habrů, dále se bude stezka uklízet a opravovat.

12/2) V  neděli 21. dubna se koná další tradiční akce Velikonoce v útulku v době od 11 do 16 hodin.

12/3) Tradiční úklid okolí obce Ukliďme svět – ukliďme obec, se uskuteční v sobotu 27.4.2019, začátek ve 13 hodin na němčovické návsi.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 24. dubna 2019, začátek v 19 hodin. Jednání zastupitelstva obce skončilo 19, 40 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Danuše Pavelková, Jaroslav Galbavý

Vyvěšeno: 23.3. 2019

Komentáře